Oficjalnie o projektach CPI

Niestety przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych nie znaleźli dla nas czasu. Odpowiedzieli za to na kilka pytań redakcji i naszych czytelników. Oto one...

Jak będzie wyglądał nowy dowód osobisty i czego za jego pośrednictwem będzie można dokonać?

Wzór nowego dowodu osobistego zostanie opracowany do końca 2009 r. Elektroniczny dowód osobisty to dokument tożsamości wzbogacony o , który zawierać będzie bezpłatny podpis elektroniczny, równoważny z podpisem tradycyjnym w kontaktach z urzędem. Ułatwi on obywatelom uwierzytelnianie w kontaktach z administracją. Nowy dowód będzie spełniał także funkcję "klucza" pozwalającego na dostęp do danych obywatela znajdujących się w rejestrach państwowych. Strategicznym celem projektu jest wdrożenie systemu do wydawania wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości, który pozwoli na uwierzytelnienie i identyfikację w systemach IT jednostek administracji.

Jak wyglądać będą przetargi na poszczególne elementy infrastruktury i aplikacji w projektach PL.ID, ePUAP2, OST 112, e-Usługi w policji? Jak zostaną zorganizowane, czy nastąpi podział tych dużych projektów na wiele mniejszych?

- W ramach projektu ePUAP2 prowadzone jest postępowanie na rozbudowę infrastruktury technicznej platformy oraz implementację 60 usług Urzędów Wojewódzkich i jednostek samorządów terytorialnych.

- Dla projektu pl.ID - Polska ID karta w najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie na doposażenie gmin w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia komunikacji.

- W ramach projektu OST 112 realizowane jest postępowanie na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie OST 112 (art. 4 pkt 5 PZP) oraz zakup urządzeń zapewniających komunikację głosową.

- Dla projektu e-Usługi przygotowywane jest postępowanie przetargowe na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sprzętowej.

W jakim trybie CPI zamierza wdrażać część lokalną PL.ID?

Działania prowadzone w ramach pl.ID są ze sobą powiązane. Dostarczanie elementów umożliwiających pracę, w tym Jednostkom Samorządu Terytorialnego, nastąpi w rezultacie rozstrzygnięć postępowań uruchomionych w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia z wolnej ręki i w trybie art. 4 pkt. 5 ustawy o zamówieniach publicznych.

Kiedy spodziewają się Państwo podpisania dofinansowania na SI PR?

Wniosek o dofinansowanie, który jest warunkiem koniecznym podpisania umowy, CPI MSWiA planuje złożyć do końca września br. Od tego momentu Instytucja Zarządzająca ma sześć miesięcy na weryfikację formalno-merytoryczną projektu, która w przypadku pozytywnej oceny kończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Jaki jest stan wdrożenia ePUAP? Ile usług jest realizowanych za pośrednictwem tej platformy i w jakim zakresie? Z jakimi urzędami już współpracują Państwo w ramach tej platformy? Kiedy kolejne zostaną podłączone?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została udostępniona w maju 2008 r. Projekt ePUAP2, stanowiący kontynuację projektu ePUAP, zakłada sukcesywne zwiększenie katalogu usług publicznych przy wykorzystaniu doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji ePUAP.


TOP 200