Odpowiedzialność pod kontrolą

Podstawowym celem zastosowania informatyki było skrócenie cyklu przygotowania dokumentacji technicznej i produkcyjnej.

Podstawowym celem zastosowania informatyki było skrócenie cyklu przygotowania dokumentacji technicznej i produkcyjnej.

Studium przypadku: wdrożenie pakietu MRP II w Fabryce Maszyn Fadroma SA we Wrocławiu

Wdrażanie systemu informatycznego w Fabryce Maszyn Fadroma SA we Wrocławiu poprzedzono szczegółową analizą organizacji procesu wytwarzania i organizacji przygotowania produkcji. Wykazała ona, że najwięcej czasu zajmują czynności zarządzająco-administracyjne, tzn. takie, które odrywają wykonawcę od spraw merytorycznych. Szczególnie widoczne było to w etapie przygotowania dokumentacji technicznej. Konstruktor traktuje czynności zarządzająco-administracyjne drugorzędnie, natomiast celem nadrzędnym jest konstrukcja. Technolodzy najchętniej zajmują się optymalizacją procesów, rozkrojów, projektowaniem przyrządów, a wszelkie uzgodnienia z planowaniem lub produkcją, odrywające ich od zadań merytorycznych, uważają za zło konieczne i stratę czasu. A zatem nieodzowna stała się , i to taka, która pozwala na odciążenie pracowników od prac (ich zdaniem) zbędnych i jednocześnie zintegrowanie działania poszczególnych grup.

Postawiono więc na oprogramowanie zintegrowane, gotowe, sprawdzone i takie, które nie wymaga ciągłego dopasowywania go do zmieniających się warunków produkcyjnych. Wybrano taki system komputerowy, który spełnia wymagania stawiane produkcji jednostkowej i wielkoseryjnej, a co najważniejsze, nadaje się również do zarządzania produkcją nie ustabilizowaną.

Z bogatego zestawu modułów systemu klasy MRP II, proponowanych przez dostawcę, w pierwszym etapie zakupiono dwa moduły, tj. do techniczno-ekonomicznego przygotowania produkcji (PDM) i sterowania zapasami (IM). Po ich wdrożeniu zakupiono kolejne moduły związane z planowaniem i kosztami (MRP i PCC). Równolegle z nimi wdrażano systemy dodatkowe do księgowości, rachuby i płac.

Podobnie postąpiono z terminalami. W pierwszym etapie było ich zaledwie 12, choć obsługiwało je wiele osób, w późniejszym okresie zestaw ten uzupełniono o kilkadziesiąt sztuk. Obecnie znajdują się one niemal we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Procedura wdrażania

Procedura wdrażania modułu systemu komputerowego zawiera następujące etapy postępowania:

  • rozpoznanie możliwości modułu komputerowego

  • określenie celów szczegółowych

  • opracowanie zasad zarządzania

  • przygotowanie instrukcji roboczych

  • szkolenie personelu pracującego na terminalach

  • przeprowadzenie biegu próbnego i wprowadzenie korekt do instrukcji

  • nadanie uprawnień do pracy na terminalach

  • eksploatacja.
Każdy pracownik komórki organizacyjnej wyposażonej w terminale przechodzi szkolenie w zakresie wykonywanych zadań. Zgłoszenie pracownika do odbycia szkolenia przez odpowiedniego kierownika jest kierowane do działu informatyki. Kursy prowadzone są na danych rzeczywistych, związanych z zadaniami przewidzianymi do realizacji. Po jego zakończeniu przeprowadzany jest krótki test kontrolny i - w zależności od wyniku - nadawane są uprawnienia w tzw. menu personelu (tzn. dostęp do szczegółowych zadań realizowanych za pomocą terminali).

Czynności personelu pracującego na terminalach kontrolują oficerowie systemu komputerowego. Szczególna uwaga dotyczy ich zgodności z ustaleniami zawartymi w instrukcjach szczegółowych. W przypadku pojawienia się niezgodności nadane wcześniej uprawnienia mogą być odebrane. Decyzję o cofnięciu uprawnień do zadań wykonywanych na terminalach podejmuje oficer systemu, a jego decyzja jest ostateczna. Ponowne nadanie uprawnień zależy od wyników kolejnego szkolenia.

Cel

Podstawowym celem zastosowania informatyki było skrócenie cyklu przygotowania dokumentacji technicznej i produkcyjnej. Dokumentacja techniczna dostarcza informacji nie tylko dla etapu przygotowania produkcji, lecz także rozliczeń kosztów, eksploatacji, odnowy i likwidacji wyrobu. Brak dostatecznych informacji do realizacji procesów następujących po etapie wykonania wyrobu lub pominięcie któregokolwiek z nich może doprowadzić do zniweczenia korzyści wynikających z wyprodukowania dobrego i taniego wyrobu. Jakość przemysłowego procesu realizacji, wyrażona jego niezawodnością, wymaga wysokiej niezawodności wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200