Nowy wspanialszy świat

Na sesji Rady Europy, która odbyła się na greckiej wyspie Korfu w lipcu 1994, przedstawiono raport zatytułowany "Europa i światowe społeczeństwo informatyczne - rekomendacje dla Rady Europy", przygotowany przez prominentne postaci z branży komputerowej, ale także ze świata polityki i biznesu. Ma on stanowić podstawę programu operacyjnego Rady, który określi precyzyjnie cele i środki działań. Przedstawiamy główne tezy Raportu.

Na sesji Rady Europy, która odbyła się na greckiej wyspie Korfu w lipcu 1994, przedstawiono raport zatytułowany "Europa i światowe społeczeństwo informatyczne - rekomendacje dla Rady Europy", przygotowany przez prominentne postaci z branży komputerowej, ale także ze świata polityki i biznesu. Ma on stanowić podstawę programu operacyjnego Rady, który określi precyzyjnie cele i środki działań. Przedstawiamy główne tezy Raportu.

Raport, jak to na wstępie stwierdzają jego autorzy, ma przekonać Unię Europejską do zaufania mechanizmom rynkowym jako głównej sile mającej wprowadzić Europę w Epokę Informatyczną. Oznacza to konieczność pobudzenia ducha przedsiębiorczości, co umożliwi powstanie nowych dynamicznych sektorów gospodarki oraz wprowadzenia regulacji niezbędnych dla powstania silnych konkurencyjnych rynków usług informatycznych w skali całego kontynentu. W żadnym razie nie oznacza to jednak dodatkowych pieniędzy ze źródeł publicznych, wsparcia finansowego, subsydiów, sterowania lub protekcjonizmu. Kraje członkowskie muszą podjąć wspólną akcję, gdyż dotychczasowy izolacjonizm wpływał niekorzystnie na konkurencyjność Europy, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych.

Rewolucyjne zmiany

Nowoczesne techniki informatyczne i komunikacyjne spowodowały ogromny postęp, który można już dziś nazwać nową, informatyczną rewolucją przemysłową. Aby Europa mogła w pełni wykorzystać nowoczesne techniki oraz szanse jakie niosą, konieczna jest partnerska współpraca poszczególnych osób, pracodawców, związków zawodowych i rządów. Największe korzyści odniosą ci, którzy jako pierwsi staną się członkami społeczności informatycznej. To oni ustalą program i warunki działania dla następnych. Kraje, które wybiorą rozwiązania połowiczne lub zostaną z boku, mogą stanąć w obliczu załamania inwestycji i kurczącego się rynku pracy.

Rewolucja informatyczna oznacza zmianę sposobu pracy i nowy styl życia, zwiększenie efektywności organizacji społecznych i gospodarczych oraz integracji społeczeństw i krajów Europy. Z tego względu bardzo ważne jest, by uniknąć podziału na tych, którzy mają dostęp do nowoczesnych technik oraz tych, którzy nimi nie dysponują. Istnieje także niebezpieczeństwo odrzucenia przez jednostki nowej kultury informatycznej i jej narzędzi. Kluczowym zadaniem jest więc proces edukacji społeczeństwa, zapewniający szeroką akceptację podejmowanych działań. Zagwarantowana musi być także zasada powszechności dostępu do informacji i usług.

Podjęcie tych działań jest sprawą bardzo pilną. Konkurencyjni operatorzy sieci i dostawcy różnego rodzaju usług spoza kontynentu są bardzo aktywni na rynkach europejskich, a to grozi wyparciem z nich rodzimych dostawców oraz spadkiem eksportu. Mimo wielkiego potencjału intelektualnego i gospodarczego Europy, przepływ informacji jest tu ograniczony i zbyt kosztowny, a do uporania się z tym problemem potrzebne są zmiany regulacji prawnych. Konieczne jest zatem większe zainteresowanie ze strony kół politycznych, na których sygnał czeka zwłaszcza sektor

prywatny.

Nowe rynki

Informacja ma znaczenie kluczowe w każdej dziedzinie gospodarki. Dzięki wzrostowi konkurencyjności w społeczeństwie informatycznym pojawią się nowe rodzaje usług i aplikacji informatycznych, od bardzo drogich specjalistycznych, bazujących na najnowszych technikach, przez pakiety dla przedsiębiorstw, do tanich usług przeznaczonych dla masowego odbiorcy.

Mimo coraz szerszego wykorzystywania nowych technik w celu zwiększenia sprawności zarządzania, świadomość ich znaczenia w Europie jest nadal niższa niż w USA. Możliwości reorganizacji i wprowadzania technik informatycznych w relacjach z klientami, kontrahentami i dostawcami, nie są w pełni wykorzystywane. Niewiele firm zdaje sobie sprawę, że elektroniczne systemy składania zamówień czy korzystanie z poczty elektronicznej pozwalają zaoszczędzić ponad 90% kosztów. Podobne korzyści przynoszą elektroniczne systemy płatności.

W Europie działa ponad 12 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Ich konkurencyjność mogłaby znacznie wzrosnąć, a izolacja, zwłaszcza w słabo rozwiniętych regionach, znacznie zmaleć, dzięki dostępowi za pośrednictwem sieci do technik dostarczających informacji o produktach i rynkach zbytu oraz do instytutów badawczych i laboratoriów.

Jednym z potencjalnie najpotężniejszych jest rynek dla masowych odbiorców, reprezentujący usługi bankowe, telezakupy i nieograniczoną ofertę usług rozrywkowych. Niestety, w początkowej fazie mogą być one zbyt kosztowne, choćby z uwagi na konieczność instalacji w domach sieci światłowodów. Szacuje się, że w USA 60 gospodarstw domowych korzysta z systemu telewizji kablowej, w Europie zaś jedynie 25%, przy czym dysproporcje między poszczególnymi krajami są ogromne. Inne dane dotyczą liczby PC. W USA na stu obywateli przypadają 34 komputery osobiste, w Europie jedynie 10. Niekorzystnie wygląda także sytuacja sieci. Mimo znacznej ich ilości, poziom i zakres oferowanych za ich pośrednictwem usług jest niewielki. Jednak najgorsza sytuacja istnieje na rynku oprogramowania i produktów audiowizualnych. Wśród wielu przyczyn tego stanu rzeczy, autorzy projektu wymieniają rozbicie językowe Europy oraz nadmiar krępujących regulacji prawnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200