Nowy światłowód do Niemiec

W Collegium Polonicum w Słubicach oficjalnie uruchomiono nowe, światłowodowe połączenie transgraniczne między Polską i Niemcami.

W Collegium Polonicum w Słubicach oficjalnie uruchomiono nowe, światłowodowe połączenie transgraniczne między Polską i Niemcami.

Światłowód między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą umożliwi bezpośrednie połączenie infrastruktury dwóch sąsiadujących ze sobą sieci badawczych: niemieckiej X-WiN, zarządzanej przez Deutsches Forschungsnetz, oraz polskiej PIONIER, której operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Obie sieci łączą uczelnie, instytuty badawcze, szkoły, szpitale i jednostki administracji publicznej. Dostarczają także połączenia do europejskich zasobów naukowych oraz do Internetu.

Uruchomienie polsko-niemieckiego, transgranicznego łącza stworzy nowe możliwości współpracy naukowej nie tylko między Polską i Niemcami, ale także w obrębie całego europejskiego środowiska naukowego, szczególnie w dziedzinach wymagających sieci komputerowych o bardzo dużych przepustowościach. Takie sieci są wykorzystywane na przykład przez fizyków, którzy dzięki bezpośrednim połączeniom mogą prowadzić eksperymenty badawcze pomiędzy centrami w Karlsruhe, Genewą czy Krakowem. Służą też do współpracy między centrami radioastronomicznymi w Toruniu i Bonn.

Funkcjonowanie nowego połączenia będzie miało również znaczenie o charakterze regionalnym. Stworzy możliwości rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Ułatwi też kontakt między pobliskimi, znajdującymi się po obu brzegach Odry ośrodkami akademickimi, jak również pozwoli na lepsze rozwiązywanie problemów, jak np. zarządzanie kryzysowe, symulacje powodziowe i pogodowe czy badania zjawiska migracji ludności.


TOP 200