Nowe, unijne zamówienia publiczne

Komisja Europejska proponuje ważne zmiany prawa wspólnotowego w obszarze zamówień publicznych. Warto im się przyjrzeć bo to jeden z elementów nowej perspektywy finansowej UE. Warto zatem przyjrzeć się owej propozycji bliżej.

W obliczu zawirowań wokół ACTA, jakoś przepadła w Polsce informacja o ogłoszonej jeszcze pod koniec grudnia 2011 r. propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. Szczerze mówiąc nie bardzo wiadomo czemu, bo w innych krajach UE propozycja ta jest bardzo szeroko dyskutowana.

Przyszedł czas na zmiany w prawie

Nowelizacja pakietu legislacyjnego dotyczącego zamówień publicznych stanowi jeden z głównych filarów ogłoszonego 12 kwietna 2011 r. "Aktu o jednolitym rynku", który wprowadza zmiany porównywalne ze słynnym finansowym "sześciopakiem". Mimo kryzysu walutowego to jednolity rynek pozostaje główną siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej i stanowi jej największy atut. Akt o jednolitym rynku uruchomił dwanaście projektów służących ożywieniu jednolitego rynku do 2012 r. Obejmują one różnorodne dziedziny - od mobilności pracowników przez finansowanie sektora MSP i ochronę konsumentów, po reformę systemu zamówień publicznych.

Zobacz również:

  • Europejscy urzędnicy pomagający ukraińskim uchodźcom celem złośliwego oprogramowania

Ten ostatni aspekt jest - zdaniem Komisji Europejskiej - szczególnie ważny. Instytucje publiczne krajów UE-27 corocznie zamawiają towary, usługi i roboty budowlane na kwoty odpowiadające łącznie ok. 18% unijnego PKB. W czasie kryzysu gospodarczego, kluczowe staje się wykorzystanie tej ogromnej kwoty, jako koła zamachowego, które - dzięki właściwej polityce w obszarze zamówień publicznych - rozkręci wzrost gospodarczy i stworzy nowe miejsca pracy, a poprzez to przyczyni się do realizacji celów strategii "Europa 2020".

Uruchomienie nowelizacji było skutkiem analizy jaką w ubiegłym roku przeprowadziła Komisja Europejska. W ewaluacji zbadano, na ile dyrektywy UE 2004/17/WE i 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych przyczyniły się do uzyskania lepszych rezultatów zakupów publicznych za sprawą przejrzystości procedur i konkurencji transgranicznej. Oceniono też, na ile cele dyrektyw są nadal istotne w świetle obecnych się priorytetów gospodarczych i politycznych.

Co będzie zmieniane w zamówieniach publicznych

Propozycja KE nakłada na kraje członkowskie obowiązek stworzenia struktur oferujących prawne, metodyczne i ekonomiczne doradztwo - poradnictwo, szkolenia i pomoc - w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia.

Proponowana modernizacja obejmuje wiele zmian. Pierwszym i najważniejszym celem reformy jest uproszczenie i uelastycznienie zasad i procedur rządzących zamówieniami. Aby to osiągnąć, Komisja proponuje w szczególności:
  • Znacznie szersze stosowanie procedury negocjacyjnej, które pozwoli instytucjom zamawiającym nabywać towary i usługi możliwie najlepiej odpowiadające ich potrzebom, na możliwie najlepszych warunkach i po niższej cenie. Co ciekawe Komisja uważa, że tego typu procedura jest optymalna w przypadku zamówień wymagających wiedzy specjalistycznej, np. w przypadku zamówień systemów IT. Warto to mieć na uwadze analizując krajowe propozycje dotyczące dialogu technologicznego.
  • Rozszerzenie wykorzystania narzędzi elektronicznych, jako środka komunikacji w obszarze zamówień publicznych, a docelowo w horyzoncie do 2015 uczynienie z nich podstawowego kanału zamawiania towarów i usług.
  • Ułatwienie dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom. Stanie się on łatwiejszy i powszechniejszy dzięki środkom redukującym obciążenia wykonawców oraz uniemożliwiającym zamawiającym łączenie zamówień "na siłę". Sprzyjać temu będzie też ograniczenie wymogów formalnych i finansowych wymaganych na potrzeby złożenia oferty, a także znaczące uproszczenie obowiązków informacyjnych. Propozycja nakłada obowiązek przyjmowania oświadczeń własnych jako dowodów prima facie na potrzeby kwalifikacji wykonawców. Przedstawianie dokumentów dowodowych zostanie ułatwione dzięki wprowadzeniu europejskiego paszportu zamówień, stanowiącego dowód braku podstaw do wykluczenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200