Nowa Symfonia

Altkom-Matrix wprowadza ulepszoną wersję modułu F-K.

Altkom-Matrix wprowadza ulepszoną wersję modułu F-K.

Na rynku pojawiła się ostatnio nowa wersja modułu finansowo-księgowego pakietu Symfonia 2.0, który został wyróżniony na targach oprogramowania Softarg 96. Przyznam, iż z pewnym niepokojem przyjąłem informacje o pojawieniu się, jak mnie poinformowano, gruntownie zmodernizowanego modułu FK. Jest to podstawowa część każdego pakietu wspomagającego zarządzanie. Okazało się jednak, że obawy są bezpodstawne. Interfejs zmienił się nieznacznie, a wzrosły: szybkość i łatwość obsługi programu.

Pierwsze wrażenie

W najnowszej wersji programu Symfonia Finanse i Księgowość, zwiększono rozmiary pól wprowadzanych dokumentów (do 29 znaków dla numeru i 59 dla treści), dodano sumy kontrolne do wszystkich typów dokumentów różnych od raportu kasowego i umożliwiono księgowanie po dwóch stronach tego samego konta. Ponadto utworzono wielowalutowy wyciąg bankowy oraz dokument importowy, w którym każdy zapis może mieć inną walutę i kurs, a bilansujące się rozbicie opatrzone jest wspólnym wpisem, dodano automatyczną podpowiedź kont przy przepisywaniu kwot z rejestru VAT do dokumentu i umożliwiono wprowadzanie danych do rejestrów VAT bezpośrednio z raportu kasowego.

Program w obecnym kształcie pozwala na rozksięgowywanie dokumentu (łącznie z VAT) na poszczególne konta wg zadanych współczynników, co jest szczególnie przydatne podczas rozksięgowywania kosztów przy użyciu wzorców. Zmieniono także sposób organizacji bufora, usuwając limit dekretów dla pojedynczego dokumentu i dopuszczając uwzględnianie w obrotach kont dokumentów, znajdujących się w buforze, bez konieczności zakładania firmy testowej. Można więc nie tylko przeglądać pojedyncze konta, lecz także sporządzać raporty i zestawienia (w tym także bilans oraz rachunek zysków i strat).

Rejestry VAT i rozrachunki

Modyfikacjom poddano rejestry VAT, do których dodano możliwość wprowadzania 4 niezerowych stawek tego podatku oraz stawek 0% i zwolnionej. W ten sposób producenci programu wyprzedzili niejako obowiązujący stan prawny, dając użytkownikom jedną "stawkę zapasową". Zostaje bowiem puste pole po wpisaniu obowiązujących stawek 7, 12 i 22%. Program wyposażono także w możliwość utworzenia wspólnego rejestru VAT dla wszystkich własnych dokumentów, obsługiwanych jak dany typ wzorcowy, np. rejestru dla dokumentów obsługiwanych, tak jak faktura zakupu. Uproszczeniu uległy także procedury związane z obsługą nie podlegającego odliczeniu podatku VAT - dodano specjalny rejestr definiowany przez użytkownika. Wprowadzono możliwość tworzenia własnych wydruków i raportów opartych na danych z bufora, opcję pozwalającą na wydruk zestawienia rejestrów dla dokumentów z bufora oraz zestawień w kwotach narastających od początku roku.

Ulepszono również mechanizmy, obsługujące rozrachunki. Możliwe jest obecnie rozliczanie transakcji w ramach jednego dokumentu i tworzenie rozrachunków dla dowolnego konta, które zostało w planie kont oznaczone jako rozrachunkowe. Ponadto program podpowiada termin płatności i sposób naliczania odsetek podczas tworzenia nowych transakcji oraz drukuje potwierdzenia sald z kontrahentem na koniec dowolnego okresu. Ulepszone funkcje do wspomagania sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat pozwalają na uwzględnienie w obliczeniach dokumentów, znajdujących się w buforze, korzystanie z definiowanych przez użytkownika zaokrągleń (łatwiej sporządzać sprawozdania dla GUS) oraz oferują wydruki bilansu, rachunku zysków i strat rozbudowane o informacje dotyczące numerów kont przypisanych poszczególnym pozycjom układu, co ułatwia weryfikację poprawności.

Inne ulepszenia oraz problemy

Szybciej działa system archiwizacji, który obecnie tworzy kopie w formacie PKZIP. Program oferuje też możliwość przestawiania daty przy wyborze firmy, z którą prowadzona jest współpraca. Opcja ta udostępnia podręczny kalendarz, umieszcza nowe daty dotyczące wyłącznie zapisów księgowych i nie narusza zegara systemowego Windows.

Dzięki dostępności języka makropoleceń do definiowania wskaźników ekonomicznych firmy, użytkownik ma możliwość tworzenia dopasowanych do wymagań raportów, które zawierają zdefiniowane przez niego wskaźniki i wykresy oraz mają żądaną formę.

W programie Symfonia F-K dokonano tak wielu usprawnień, że wymagało to reorganizacji struktury baz danych. Z tego też powodu dotychczasowi użytkownicy pakietu staną przed koniecznością dokonania translacji danych na nowy format. Symfonia potrafi wykonać to automatycznie, choć jest to proces nieodwracalny. Jeżeli jednak użytkownik dysponuje wersją wcześniejszą niż 1.5, program nie potrafi dokonać przekształceń. W lepszej sytuacji są więc posiadacze nowszych wersji Symfonii.


TOP 200