Niskie zachmurzenie polskiego rynku IT

Według raportu Computerworld TOP200 przychody działających w Polsce dostawców usług chmurowych wyniosły w 2016 roku 731,6 mln zł. Wartość tego typu rozwiązań stosowanych przez polskie organizacje jest jednak większa – obejmuje także usługi pozyskiwane bezpośrednio od zagranicznych oferentów, a więc nie zliczane do wartości rynku chmurowego w Polsce.

Wartość rynku chmurowego w Polsce wzrosła z poziomu 611 mln zł w 2015 roku do blisko 732 mln zł w roku 2016. tj. o 19,8%. Systematycznie wzrasta także udział chmury obliczeniowej w rynku usług IT. W 2015 roku usługi chmurowe stanowiły 4,8% oszacowanego na 12,8 mld zł rynku usług IT, w 2016 roku – odpowiednio 5,6% w ramach wartego blisko 13 mld zł rynku usług IT. Warto zauważyć, że wzrost wartości rynku usług IT w dużej mierze pokrywa się ze wzrostem wartości cloud computingu.

Chmura w cieniu

Specyfiką rozwiązań chmurowych jest łatwość ich adaptacji i pozyskania bezpośrednio od zagranicznych dostawców, często nie mających jakiejkolwiek formalnej działalności w Polsce. Tę formę pozyskania usług chmurowych można w dużej mierze przypisać osobom i organizacjom będącymi "cyfrowymi tubylcami", np. start-upom technologicznym czy małym firmom nie posiadającym dziedzicznych środowisk IT.

Zobacz również:

Drugim zjawiskiem, które nie przekłada się na wzrost wartości polskiego rynku chmury obliczeniowej, jest uzyskiwanie przez lokalne oddziały zagranicznych korporacji dostępu do usług chmurowych pozyskanych przez ich zagraniczne centrale. Wartość usług cloudowych, nie przekładających się na przychody dostawców chmury w Polsce, można oszacować na ok. 20-30% wartości całego jej krajowego rynku. Oznacza to, że wartość usług w chmurze, wykorzystywanych przez polskie organizacje, wynosi około 900-950 mln zł.

Chmura w liczbach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z płatnych usług w chmurze obliczeniowej w 2016 roku korzystało jedynie 8,2% polskich przedsiębiorstw. To niecały 1 pkt. proc. więcej niż w roku 2015 (7,3%). Warto przy tym odnotować, że wykorzystanie cloud computingu wśród małych przedsiębiorstw wzrosło nawet mniej – o 0,7 pkt. proc., z 5,6% w 2015 roku do 6,3% w 2016. W tym samym okresie liczba średnich przedsiębiorstw stosujących płatne rozwiązania chmurowe zmniejszyła się (!) o 0,3 pkt. proc. z 13,4% w 2015 roku do 13,1% w 2016. Wzrost liczby polskich przedsiębiorstw korzystających z chmury obliczeniowej w dużej mierze wynika z jej rosnącej popularności wśród dużych firm – tam rok do roku wyniósł 6,4 pkt. proc., odpowiednio z poziomu 24,7% w 2015 roku do 31,1% w 2016.

Powyższe dane pozwalają wysnuć wniosek, że za wzrost wartości rynku chmury obliczeniowej w Polsce odpowiadają w dużej mierze przedsiębiorstwa, które zainwestowały w nią już wcześniej, a obecnie zwiększają udział tego typu rozwiązań w swoich środowiskach IT. Rynek usług w chmurze zgodnie z predykcjami rozwija się szybko, ale wyjściowa baza jest niska – zarówno pod kątem wartości, jak i liczebności podmiotów wykorzystujących rozwiązania cloudowe. W gruncie rzeczy obecny poziom kompetencji chmurowych w Polsce jest niski, środowiska IT polskich firm nie cechują się szczególną innowacyjnością, a menedżerowie IT nie są skorzy do porzucania dziedzicznych systemów informatycznych.

Chmura w kontekście koniunktury w branży IT

Mimo wszystko, średnio- i długookresowe perspektywy rynku cloudowego są obiecujące. Blisko 20-proc. wzrost wartości rodzimego rynku chmurowego jest szczególnie imponujący w kontekście do ubiegłorocznej sytuacji całego sektora teleinformatycznego. Według raportu Computerworld TOP200, przychody branży ICT w Polsce zmniejszyły się rok do roku o 3,4%, ze 105,3 mld zł w 2015 roku do 101,7 mld zł w 2016. Przychody firm informatycznych (a więc wyłączając operatorów telekomunikacyjnych) spadły nawet bardziej – z poziomu 63 mld zł w 2015 roku do 59,7 mld zł w roku 2016, a więc o 5,2%. W liczącej 25 lat historii raportu Computerworld TOP200 to dopiero drugi przypadek zanotowania spadków przez branżę IT; pierwszy miał miejsce w 2009 roku, w związku z panującym wówczas kryzysem gospodarczym.

Ubiegłoroczny spadek przychodów branży IT jest wynikiem nałożenia się na siebie kilku trendów. Po pierwsze, spowolnienia wzrostu gospodarczego; wzrost PKB w 2016 roku wyniósł 2,8%, zaś rok wcześniej – 3,6%. Po drugie, spadku inwestycji w gospodarce o 5,5%. Efekty redukcji wydatków inwestycyjnych widać w spadku wartości przychodów firm IT w 10 spośród 13 sektorów, które analizujemy w tabelach branżowych raportu Computerworld TOP200.

Kolejnym powodem pogorszenia koniunktury branży IT w 2016 roku jest wstrzymanie dużych projektów informatycznych w szeroko rozumianym sektorze publicznym; administracja publiczna ograniczyła wydatki na IT o 25%, a w dużej mierze związane z sektorem publicznym branże naukowo-badawcza oraz opieki zdrowotnej – odpowiednio o 16,7% i 44,8%.

Czwarty powód załamania wzrostu przychodów sektora IT to narastające problemy dystrybutorów, w dużej mierze związane z wprowadzeniem tzw. odwróconego podatku VAT na sprzęty elektroniczne. Sam Action SA, lider tabeli "Największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2015 roku", stracił w 2016 roku blisko 1,8 mld zł przychodów. Dodatkowym problemem okazało się wypchnięcie przez producentów sprzętu IT, m.in. Lenovo, dużych partii swoich produktów w kanały dystrybucyjne pod koniec 2015 roku. Niedostateczna rotacja towarów przełożyła się na kolejne spadki przychodów.


TOP 200