Narzędzie na wiele platform

Compuware -jeden z większych niezależnych producentów narzędzi do opracowania aplikacji oraz zarządzania aplikacjami i systemami (mieści się w pierwszej 20. firm software'owych świata) - nie był do tej pory obecny na polskim rynku. Od niedawna przedstawicielem Compuware jest firma Polnet Technologies Intl., która zorganizowała w dniu 17 stycznia 1996 r. prezentację Uniface Six - narzędzia do opracowania aplikacji w niejednorodnym środowisku sprzętowym i systemowym.

Compuware - jeden z większych niezależnych producentów narzędzi do opracowania aplikacji oraz zarządzania aplikacjami i systemami (mieści się w pierwszej 20. firm software'owych świata) - nie był do tej pory obecny na polskim rynku. Od niedawna przedstawicielem Compuware jest firma Polnet Technologies Intl., która zorganizowała w dniu 17 stycznia 1996 r. prezentację Uniface Six - narzędzia do opracowania aplikacji w niejednorodnym środowisku sprzętowym i systemowym.

Większość dużych przedsiębiorstw korzysta ze sprzętu i systemów operacyjnych od wielu producentów. Po opracowaniu aplikacji pilotowej w technice klient/serwer dla jednego wydziału czy departamentu firmy starają się uruchomić tę aplikację w całej organizacji. Wtedy często okazuje się, że zastosowane narzędzia nie pozwalają na proste przeniesienie aplikacji do innego środowiska. Jednym z narzędzi ułatwiających proces rozprzestrzeniania aplikacji w niejednorodnym środowisku sprzętowym i systemowym jest Uniface Six.

Uniface Six składa się z sześciu elementów: repozytorium (Application Object Repository), moduł do zarządzania modelem (Application Model Manager), moduł do szybkiej budowy aplikacji (Rapid Application Builder), zarządzanie rozprzestrzenianiem aplikacji (Deployment Manager), pakiet usług programistycznych (Developer Services) i zestaw personalny (Personal Series).

Opracowanie sterowane modelem

Metodyka użyta w Uniface Six polega na definiowaniu modelu aplikacji i wielokrotnym korzystaniu z elementów (obiektów aplikacji) określonych w modelu. Model aplikacji zawiera zarówno model danych, reguły działania organizacji (business rules), jak i obiekty globalne, wzorce (raportów oraz formularzy) oraz kod przetwarzania zawarty w aplikacji. Celem jest zapisanie szczegółów aplikacji w formie niezależnej od platformy. Definiowanie aplikacji odbywa się przed określeniem formatek ekranowych czy innych elementów aplikacji dostępnych dla użytkownika końcowego. Wszystkie elementy aplikacji zapisywane są w repozytorium Uniface Six. Pozwala to na wykorzystywanie raz zdefiniowanych obiektów w wielu aplikacjach.

W repozytorium znajdują się predefiniowane więzy integralności danych w bazie i ponad 40 typów różnych trygerów.

Budowanie modelu

Moduł służy do zarządzania modelem (Application Model Manager) - narzędzie typu CASE, zawierający m.in. edytor modelu (Application Model Editor). Pozwala ona na definiowanie pól, relacji, więzów integralności i innych elementów aplikacji oraz na określanie ich właściwości. Opracowywany model nie jest zależny od żadnego systemu zarządzania bazami danych - Uniface oferuje kilkanaście sterowników dostępu do popularnych baz danych. Ze sterownikami współpracuje moduł rozprzestrzeniania aplikacji (Deployment Manager), tłumaczący informacje z modelu na wywołania właściwe dla danej bazy danych.

Moduł do zarządzania modelem pozwala na tworzenie i utrzymywanie typowych elementów aplikacji - list rozwijanych, przycisków, pokręteł, edytowalnych pól tekstowych itp.

Uniface nie promuje swego systemu jako uniwersalnego narzędzia CASE. Możliwości modelowania są w nim ograniczone, ale jeśli zależy nam na wzbogaceniu możliwości modelowania - firma oferuje wsparcie dla popularnych narzędzi typu CASE.

Budowanie aplikacji

Po opracowaniu modelu następuje etap budowania aplikacji, który wymaga opracowania formularzy ekranowych i raportów. Do tego celu przeznaczony jest Rapid Application Builder, korzystający z graficznego modułu Graphical Form Painter. Podobnie jak w innych narzędziach tego typu, korzysta się tu z zestawu gotowych elementów graficznych i na ekranie buduje się elementy aplikacji przez ich przenoszenie z listew narzędziowych za pomocą myszy. Graphical Form Painter zawiera prostą przeglądarkę obiektów i debugger graficzny.

Aplikacje opracowane za pomocą Uniface Six są przenośne między różnymi platformami sprzętowymi, dzięki wykorzystaniu tzw. uniwersalnego interfejsu (Uniface Universal Presentation Interface). Można je uruchamiać na platformach graficznych (Windows, Motif) i znakowych (DOS, terminal), bez potrzeby zmieniania kodu.

Rozprzestrzenianie aplikacji

Deployment Manager jest to najważniejsza część Uniface Six, która odpowiada za uruchamianie aplikacji na różnych platformach sprzętowych i systemowych. Jest to zbiór sterowników do baz danych, protokołów sieciowych, interfejsów graficznych i monitorów transakcji. Deployment Manager działa w tle, tłumacząc modele z aplikacji na wywołania specyficzne dla danej bazy, protokołu sieciowego i interfejsu graficznego.

Inne części pakietu

Aby ułatwić współpracę grupom programistów nad jednym projektem, Uniface Six jest wyposażony w moduł kontroli obiektów zawartych w repozytorium (odpowiednik pakietów do zarządzania kodem źródłowym w tradycyjnych środowiskach programistycznych). Pozwala to na określenie, kto ma prawo modyfikować obiekty, a kto tylko z nich korzystać, ułatwia dostęp do nich i zarządza repozytorium obiektów.

Część personalna pakietu zawiera dwa moduły: Personal Query i Personal Access. Dane uzyskane z bazy przez moduł dostępu ad hoc (Personal Query) można przekształcić do postaci odpowiedniej dla innych baz danych lub do wykorzystania w dowolnych aplikacjach na biurko (Excel, Word) za pomocą Personal Access.

Narzędzie dla niezdecydowanych

Uniface Six jest to pakiet narzędziowy, wieloplatformowy. Opracowanie aplikacji za pomocą modelu nie jest właściwością tylko tego pakietu. Inne narzędzia (np. Symantec Enterprise Developer, ParkPlace VisualWorks) także korzystają z tej metodyki opracowania aplikacji. Jednakże metodyka opracowania jednego modelu aplikacji dla wielu platform niesie zagrożenie nieoptymalnego wykorzystania właściwości graficznych, specyficznych dla określonej platformy (np. Windows).

Uniface Six należy polecać raczej tym firmom i organizacjom, które korzystają z wielu platform sprzętowych i systemowych. Narzędzia działające tylko na jednej platformie dają lepsze wyniki, jeśli chodzi o kształt, wygląd i właściwości użytkowe aplikacji.


TOP 200