Narzędzie modernizacji

Biuletyn Informacji Publicznej

Szansą Polski, jako pioniera w wykorzystaniu Internetu do budowy szeroko rozumianego eGovernment, mógłby być Biuletyn Informacji Publicznej. Wdrożony sprawnie i z poczuciem misji, a nie tylko jako kolejny prawny obowiązek, byłby unikatowym rozwiązaniem na skalę światową. Niestety i w tym przypadku zabrakło konsekwencji w skutecznej realizacji przyjętych na wstępie założeń. Zabrakło kampanii informacyjnej, uświadomienia potrzeby istnienia BIP wśród urzędników i obywateli. W konsekwencji wiele stron pojawiło się z opóźnieniem, brakuje wymaganych prawem informacji, nie wspominając o niemożliwości wypełnienia zobowiązań związanych ze śledzeniem przebiegu spraw w urzędzie.

Wrota Polski

Rząd Polski przyjął 13 stycznia 2003 r. Strategię Informatyzacji na lata 2004-2006. Stwierdza ona, że istnieje "dystans pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych między Polską a krajami Unii Europejskiej". Strategia ma zintensyfikować działania zmierzające do unowocześniania polskiej gospodarki oraz budowania społeczeństwa informacyjnego i efektywnej administracji. Jednym z trzech priorytetów jest stworzenie platformy usług elektronicznych - Wrota Polski. W ramach tego projektu przygotowano wstępną koncepcję zakładającą przeniesienie na platformę elektroniczną 26 podstawowych usług publicznych. Tym samym Polska włączyła się w inicjatywy eEurope 2002 i eEurope 2005. Zgodnie z nimi państwa członkowskie do końca 2004 r. powinny zapewnić interaktywność podstawowych usług publicznych, a także przenieść na platformę elektroniczną znaczącą część zamówień publicznych.

Dostępne elektronicznie powinny być: składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia podatków m.in. dochodowego i od czynności cywilnoprawnych; przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w jej znalezieniu; uzyskanie praw do wypłat z zasiłków z ZUS; uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu; dostęp do katalogu bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie; zapisanie się na wizytę u lekarza. Istotnym, choć nadal niezrealizowanym przedsięwzięciem jest budowa portalu administracji publicznej eGov.pl. Ocena stanu realizacji elektronicznych usług publicznych na 1 maja br. jest utrudniona. Większość danych koniecznych do monitorowania postępu prac w świadczeniu e-usług jest otrzymywana w wyniku specjalnych badań, w tym także GUS.

Poziom usług publicznych świadczonych online zwykle jest oceniany za pomocą czterostopniowej skali rozwoju. Najniższy jest poziom informacji. Następne są: interakcja jednokierunkowa (pobieranie formularzy), interakcja dwukierunkowa (obsługa formularzy elektronicznych), a ostatni - poziom transakcyjny. Z badań Cap Gemini Ernst & Young wynika, że w 2001 r. Polska zanotowała stopień rozwoju na poziomie 19%, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wyniosła 55%. W roku 2002 r. rozdźwięk pomiędzy Polską a Unią był jeszcze większy i wyniósł odpowiednio: 21 i 60%. W 2002 r. rozwój e-usług publicznych w Polsce nie osiągnął w pełni poziomu informacji. Nie są jeszcze znane dane za 2003 r. Można jednak założyć, że ubiegły rok upłynął przede wszystkim na ustalaniu planu działania i zmianach organizacyjnych. Powstałe Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przejęło rolę koordynatora działań przygotowujących Polskę do wykonania planu eEurope.

O powodzeniu modernizacji polskiej administracji nadal jednak decydują działania podejmowane przez poszczególne ministerstwa i agencje rządowe. Liczba urzędników zajmujących się informatyzacją w MNiI nie pozwala na większą skalę działań i efektywną koordynację przedsięwzięć już realizowanych w polskiej administracji. Z przeprowadzonego przez resort nauki audytu systemów informatycznych pozostających w gestii administracji rządowej uzyskano wiedzę o ok. 400 projektach IT w administracji rządowej. To tylko część aktywności urzędów w zakresie informatyzacji, gdyż uczestnictwo w audycie nie było obowiązkowe. Jego wyniki są w fazie "uzgodnień międzyresortowych", ale pozyskana wiedza może być przydatna nie tylko Ministerstwu Nauki i Informatyzacji. Rozrost administracji nie jest rzeczą pożądaną, jednak priorytety - a takim jest modernizacja administracji publicznej - wymagają zwiększonych nakładów organizacyjnych, finansowych i osobowych.

Lepsza administracja

Podstawowym dylematem polskiej administracji nie powinno być poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie wymogi stawia Unia przed naszą administracją i jak Polska je wypełnia, lecz jak za pomocą najnowszych technologii teleinformatycznych możliwa jest modernizacja administracji publicznej i gospodarki w Polsce. Dalsza informatyzacja i modernizacja polskiej administracji jest uwarunkowana rozwiązaniami instytucjonalnymi, organizacyjnymi i prawnymi, w tym przyjęciem Ustawy o informatyzacji działalności organów władzy publicznej, nowelizacją innych ustaw (m.in. kodeksu postępowania administracyjnego, rozwojem wolnego oprogramowania), oraz zmianami organizacyjno-zarządczymi w polskich urzędach. Bez tego udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie postawione w Computerworld 11/2004: "Czy polepszy się jakość państwowych systemów IT, gdy wejdzie w życie ustawa o informatyzacji i z kopyta ruszą projekty IT w administracji?" będzie bardzo trudne.

Wydajność IACS wg KPMG

Audytorzy z KPMG uznali, że system IACS jest niewydolny, choć ma obsługiwać 2 mln rolników, podała Rzeczpospolita. W przygotowanym na potrzeby resortu finansów raporcie stwierdzono, że w połowie marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała gotowy jedynie moduł ewidencji producentów rolnych. Pozostałe moduły związane z wnioskiem obszarowym, kontrolą na miejscu oraz naliczaniem i wypłacaniem płatności były we wstępnych wersjach, których nie dało się zainstalować w biurach agencji.

KPMG uznało, że opóźnienia przy budowie IACS wynikają ze zmiany systemu dopłat. W grudniu 2002 r. rząd wynegocjował, że będzie to uproszczony system dopłat, a nie pełny. W opinii audytorów na tempo prac negatywnie wpłynęły też zmiany personalne w agencji. Od czasu rozpoczęcia budowy IACS zmieniło się pięciu prezesów ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stara się wyeliminować niedociągnięcia wskazane przez audytora. Jej przedstawiciele przekazali plan takich działań. Dotyczy on jakości danych ewidencyjnych, wzmocnienia kontroli dostępu do systemu, jego ciągłości działania, uruchomienia zapasowego centrum danych, a także zwiększenia stabilności i wydajności IACS. Zakłada też dodatkowe szkolenia dla pracowników.

Marcin Sakowicz jest pracownikiem naukowym w Katedrze Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


TOP 200