Narzędzia bez kompleksów

Nowe wersje narzędzi PowerBuilder i PowerDesigner stanowią poważną konkurencję dla innych platform narzędziowych.

Nowe wersje narzędzi PowerBuilder i PowerDesigner stanowią poważną konkurencję dla innych platform narzędziowych.

Srodowiska programistyczne przestają się koncentrować na języku programowania. Prace IBM nad Eclipse i Microsoftu nad Common Language Infrastructure (CLI) pokazują, że ważniejsze niż sam język są jego możliwości. Również Sybase podąża w tym kierunku, zaś liczna rzesza wiernych użytkowników pakietu programistycznego PowerBuilder pokazuje, że firma nie zaniedbuje interesów swoich klientów. Systematyczne wprowadzanie kolejnych wersji, wzbogacanych o nowe technologie, w tym Java, usługi sieciowe, modelowanie XML, wsparcie środowisk .Net i Eclipse, wsparcie nowych rozwiązań architektonicznych (BPA, MDA, SOA) pozwalają sądzić, że te popularne narzędzia nie znikną z rynku.

Anonsowane niedawno nowe wersje PowerBuilder 10 i PowerDesigner 11 to dobry krok w tym kierunku, chociaż pełnego wsparcia nowych rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych można się spodziewać dopiero w kolejnych wersjach, a więc w przyszłym roku. Wersje obecne oferują już znaczące ułatwienia w tworzeniu, modyfikowaniu i utrzymywaniu dużych aplikacji dla rynków globalnych.

Sybase anonsuje jednocześnie pakiet DataWindow .Net umożliwiający użytkownikom produktów programistycznych Microsoft korzystanie ze sprawdzonych technologii prezentacji danych, dostępnych od dawna w produktach Sybase. Przewiduje się wprowadzenie na początku 2005 r. pakietu Eclipse DataWindow, co polepszy wsparcie Javy przez aplikacje tworzone przy pomocy PowerBuilder.

PowerBuilder 10

Narzędzia bez kompleksów

PowerBuilder10 - zunifikowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji o dowolnej architekturze i wykorzystujących dowolny interfejs użytkownika.

W ciągu kilku ostatnich lat i w ramach kilku wersji PowerBuilder Sybase wykonał zdumiewającą pracę przy przekształcaniu tego sztandarowego pakietu programistycznego do postaci, która może zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. PowerBuilder 8 (rok 2001) pozwalał na tworzenie aplikacji WWW; PowerBuilder 9 (rok 2002) umożliwiał - oprócz standardowego interfejsu użytkownika PBNI (PB Native Interface) - tworzenie klienta EJB i stron Java Server Pages (JSP) oraz zapewniał wsparcie usług sieciowych, co umożliwiło komunikację ze środowiskiem .Net.

PowerBuilder 10 jest anonsowany jako zunifikowane środowisko programistyczne UDE, umożliwiające integrację i zarządzanie coraz większą liczbą klientów (przeglądarka, "gruby" klient, klient mobilny), serwerów (serwer WWW, serwer aplikacyjny, baza danych) oraz procesów zdefiniowanych przez użytkownika (usługi, komponenty i aplikacje). Umożliwia tworzenie aplikacji dwuwarstwowych (klient/serwer), trójwarstwowych (klient/baza danych/Web serwer lub serwer aplikacyjny) oraz czterowarstwowych z wykorzystaniem zarówno Web serwera, jak i serwera aplikacyjnego. Wykracza to znacznie poza klasyczne środowisko klient/serwer, z jakim do tej pory kojarzy nam się PowerBuilder.

PowerBuilder 10 zawiera liczne dodatkowe cechy infrastrukturalne, w tym wsparcie dla kodowania Unicode. Jest ono jedną z cech, bez której nie może obejść się żaden produkt, który ma umożliwić tworzenie aplikacji dla rynków globalnych. Wprawdzie wsparcie dla Unicode było dostępne już w wersji 6.5, ale w kolejnych wersjach się nie pojawiło.

Korzystanie z modelowania obiektowego było wprowadzone w wersji 9, ale wymagało to wyjścia ze środowiska IDE i korzystania z oddzielnego pakietu PowerDesigner. W PowerBuilder 10 moduł do modelowania obiektowego wbudowano w PowerDesigner. Moduł ten tworzy modele obiektowe i generuje kod w języku 4GL. Umożliwia także zwrotne odtworzenie modelu z istniejących aplikacji, co pozwala orientować się w przebiegu operacji czy zależnościach między obiektami. Jest też bardzo użyteczna możliwość synchronizacji, dzięki której zmiany w aplikacji można łatwo odwzorować w modelu.

Jednym z ważniejszych elementów PowerBuilder 10 jest nowy moduł prezentacyjny DataWindow. Służy on do pobierania, manipulowania, formatowania i wyświetlania danych z bazy bez potrzeby pisania kodu, co znakomicie upraszcza tworzenie aplikacji. W poprzednich wersjach PowerBuilder DataWindow rozszerzono o dwie subkategorie: Web DataWindow i Web ActiveX DataWindow. W wersji PowerBuilder 10 wprowadzono wersję XML tego modułu z rozdzielonymi częściami: danych i prezentacyjną. Do wyświetlania u klienta pobiera się tylko raz część prezentacyjną, zmniejszając w ten sposób ruch w sieci.

Nowy PowerBuilder pozwala przeszukiwać rejestry UDDI, co pozwala dynamicznie integrować aplikacje z nowymi aplikacjami i usługami. Z kolei Sybase Mobilink dostępny w PowerBuilder 10 to faktycznie serwer bazy danych Adaptive Server Anywhere, służący do synchronizacji bazy danych klienta mobilnego z bazą korporacyjną.

PowerDesigner 11

Środowiska informatyczne wymagają coraz lepszej integracji i stąd zapotrzebowanie na rozwiązania działające zgodnie z ideą SOA (Service Oriented Architecture). SOA wymaga jednak zaawansowanych narzędzi do spójnego modelowania aplikacji, danych i procesów biznesowych w oparciu o wspólne dla wszystkich tych sfer repozytorium. Taką właśnie rolę spełniać ma Sybase PowerDesigner 11. Oferuje on następujące techniki modelowania:

  • Modelowanie danych. Zapewnia obsługę koncepcyjnych, logicznych i fizycznych modeli danych w oparciu o mechanizmach inżynierii oprogramowania lub zapis IDEF 1.

  • Modelowanie aplikacji. Zapewnia obsługę wszystkich schematów języka UML oraz odwzorowanie obiektowo-relacyjne. Ponadto pakiet PowerDesigner oferuje techniki modelowania XML, powiązane z językiem UML i modelami danych.

  • Modelowanie procesów biznesowych. Zapewnia obsługę schematów opisu i definicji procesów biznesowych.

  • Modelowanie zintegrowane. Modele PowerDesignera są połączone za pomocą techniki powiązań i synchronizacji (Link i Synch).
W ramach dowolnego modelu można integrować metadane z innych typów modeli. Pakiet oferuje również techniki modelowania dostosowane do wymagań odbiorcy: administratora bazy danych, programisty czy szefa projektu. Ogólne repozytorium modeli, zintegrowane w pakiecie PowerDesigner, może rezydować na serwerze dowolnej relacyjnej bazy danych.

Oprócz tworzenia i utrzymywania modeli oraz generowania kodu w popularnych językach programowania (Java, C#, C++, PowerBuilder, VB.NET, XML), pakiet zapewnia tworzenie dokumentacji aplikacji, wykonywanie procesów biznesowych opisanych w językach ebXML i BPEL4WS, obsługę ponad 45 serwerów baz danych oraz tworzenie licznych raportów na potrzeby kontroli postępu prac.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200