Narzędzia analityczne Oracle'a

Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji odgrywa coraz ważniejszą rolę w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji odgrywa coraz ważniejszą rolę w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Definicja OLAP

Rada OLAP - konsorcjum dostawców produktów typu OLAP opublikowało następującą definicję.

Aplikacje wspomagające interaktywne wykonywanie analiz OLAP to kategoria oprogramowania, udostępniająca dane analitykom, kierownikom i dyrektorom poprzez szybki, spójny i interaktywny interfejs, który prezentuje informacje na wiele różnych sposobów oraz przekształca dane wejściowe, tak aby oddawały one rzeczywistość przedsiębiorstwa i były zrozumiałe dla użytkowników.

Najważniejszą cechą produktów typu OLAP jest możliwość dynamicznego przeprowadzania analizy skonsolidowanych danych przedsiębiorstwa oraz wspomaganie analitycznych i nawigacyjnych działań użytkownika, takich jak:

 • Obliczenia i modelowanie danych wielowymiarowych i/lub hierarchicznych.

 • Analiza tendencji w kolejnych okresach.

 • Wyświetlanie przecięć podzbiorów danych.

 • Uszczegółowianie zapytań.

 • Dostęp do szczegółowych danych źródłowych.

 • Obracanie przekrojów wyświetlanych danych.

  Jednym z największych dostawców narzędzi analitycznych on-line (On-line Analytical Processing - OLAP) jest Oracle, wykorzystujący swoją dominującą pozycję na rynku relacyjnych baz danych do forsowania rozwiązań, powiązanych z tymi systemami. W przeciwieństwie do wielu innych producentów narzędzi OLAP, oferta Oracle"a ma charakter kompleksowy, obejmując zarówno wielowymiarowy serwer danych (Express Server), narzędzia do tworzenia aplikacji analitycznych (Express Objects i Express Analyzer), pakiet do udostępniania wyników analizy za pośrednictwem sieci Web (Express Web Publisher), jak również gotowe aplikacje, przystosowane do specyfiki określonych działalności (Financial Analyzer, Sales Analyzer).

  OLAP z reguły jest wdrażany jako zbiór wielodostępnych aplikacji i narzędzi o architekturze klient/serwer, oferujących szybki dostęp do każdego elementu z baz danych bez względu na rozmiar i stopień skomplikowania danych. Pomaga użytkownikom w syntezie informacji o przedsiębiorstwie poprzez dostęp do dostosowanych do indywidualnych potrzeb perspektyw (widoków). OLAP umożliwia porównywanie informacji, analizę danych historycznych, ekstrapolację danych historycznych w plany rozwoju oraz przeprowadzanie analizy typu "co będzie, jeśli" (what-if).

  Oracle Express Server

  Express Server to wydajne, wielodostępne narzędzie do przetwarzania danych, przeznaczone do pracy z danymi o strukturze wielowymiarowej lub hierarchicznej, zorganizowanymi w taki sposób, że dane podstawowe są umiejscowione na przecięciu wartości wymiarów ją definiujących. Serwer i struktura danych są zoptymalizowane w kierunku możliwości szybkiego uzyskiwania odpowiedzi na zapytania ad hoc, bez względu na wybraną perspektywę, oraz wykonywania na nich obliczeń. Serwer OLAP może przechowywać dane wielowymiarowe stale (na dysku) lub czasowo (pamięci podręcznej), ale może również korzystać w czasie rzeczywistym z danych, przechowywanych w relacyjnych bazach danych lub z obydwu źródeł jednocześnie.

  Express Server posługuje się specyficznym językiem 4GL, działającym na wielowymiarowym, macierzowym modelu danych, zawierającym dużą liczbę funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i logicznych do operowania na danych i podejmowania decyzji. Pozwala też na stosowanie zapamiętanych (składowanych w bazie) procedur do tworzenia funkcji przez użytkownika. Również zapytania SQL do zewnętrznej, relacyjnej bazy danych zapamiętuje jako procedury.

  Istnieją dwie wersje programu: Personal Express, działający na samodzielnym PC i w lokalnej sieci PC, i Express Server, pracujący na komputerach unixowych, mainframe'ach IBM i Windows NT.

  Express Objects i Express Analyzer

  Oracle Express Objects to obiektowe narzędzie, służące do tworzenia postaci graficznej aplikacji. W połączeniu z pakietem Express Analyzer pozwala tworzyć kompletne aplikacje do wspomagania podejmowania decyzji. Mają one charakter wielostronicowych, dynamicznych instrukcji, zawierających tabele, grafy i obiekty. Wywołanie takiej instrukcji powoduje zapełnienie jej aktualnymi danymi z bazy.

  Express Web Agent

  Express Web Agent to interfejs między przeglądarką Web a aplikacjami analitycznymi programu Express Server. Współpracuje z architektonicznymi rozwiązaniami Network Computing Architecture (NCA) Oracle'a, w szczególności z serwerem aplikacji Oracle Web Application Server, do którego dołącza specjalny kartusz (cartridge) języka zapamiętanych procedur do obsługi aplikacji OLAP. Może również współpracować z serwerami Web innych producentów za pośrednictwem skryptów CGI. Wymaga to jednak od programisty znacznie więcej pracy.

  W pakiecie Express Web Agent znajduje się pakiet programistyczny, zawierający zbiór procedur analitycznych, oraz procedura do automatycznego generowania kodu HTML strony z wynikami OLAP przesyłanej do przeglądarki Web.

  Bezpieczeństwo dostępu do danych z sieci zapewnia ich kodowanie zgodne z protokołem Secure Sockets Layer (SSL).

  Financial Analyzer i Sales Analyzer

  Oracle Financial Analyzer to aplikacja przeznaczona do tworzenia raportów finansowych, analiz, budżetowania i planowania finansowego. Może pobierać dane z księgi głównej, arkuszy obliczeniowych i baz danych; integruje się bezpośrednio z księgą główną z zestawu Oracle Applications.

  Oracle Sales Analyzer służy do analizy danych o sprzedaży i jest przeznaczony dla firm handlowych. Może pobierać dane z baz relacyjnych i hurtowni danych oraz z bazy zestawu Oracle Applications. Dzięki współpracy ze zdalnymi serwerami danych kwalifikuje się do obsługi handlowców w terenie.


 • TOP 200