Najważniejsze kierunki badawcze

Polska ma dobrze rozwinięty, własny potencjał intelektualny w obszarach nauk teleinformacyjnych.

Polska ma dobrze rozwinięty, własny potencjał intelektualny w obszarach nauk teleinformacyjnych.

Należy jednak dążyć do sprawniejszego niż dotychczas przekształcania wyników badań naukowych na możliwe do sprzedania technologie oraz usługi. Należy też dążyć do konwersji wiedzy typu know what i know why na wiedzę typu know how.

Zespół redakcyjny Pola Badawczego „Informatyka i telekomunikacja” zaproponował kilkanaście kierunków prac badawczo-rozwojowych pożądanych w świetle przedstawionych scenariuszy, o zasadniczym znaczeniu dla powodzenia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Systemy informacyjne

Systemy pozyskiwania i gromadzenia informacji; przetwarzanie zasobów zgromadzonej informacji do postaci użytecznej wiedzy wraz z technikami automatycznego rozumienia informacji tekstowej i obrazowej; reprezentacja wiedzy i struktury danych; wydobywanie wiedzy (data mining); rozpoznawanie, analiza i przetwarzanie języka naturalnego; rozpoznawanie i synteza mowy; kreowanie, analiza i przetwarzanie obrazów; semantyczna analiza obrazów i dźwięków; tworzenie rzeczywistości wirtualnej (w tym wrażeń zmysłowych oraz tworzenie awatarów); systemy multimedialne; interfejsy; wyszukiwarki semantyczne; systemy wspomagania i optymalizacji decyzji; analiza sieci społecznych; informatyka neurokognitywna; informacja w systemach typu pervasive; archiwizacja, uwierzytelnianie i ochrona dostępu do informacji.

Sieci i transmisja danych

Architektura systemów informatycznych nowych generacji; Internet nowej generacji; sieci sensorowe; systemy monitorowania otoczenia i procesów; systemy i sieci komunikacji personalnej; dynamiczne systemy rozproszone; technologie kompozycji i integracji aplikacji rozproszonych; protokoły komunikacyjne; nowe architektury elastycznych (inteligentnych) usług informacyjnych w rozproszonych systemach informatycznych (dziś SOA, SaaS); systemy wrażliwe na kontekst; technologie wirtualizacji zasobów systemów rozproszonych; systemy autonomicznego i adaptowalnego zarządzania zasobami; ochrona prywatności, biometria i metody uwierzytelniania; bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury.

Inżynieria tworzenia produktów informatycznych

Certyfikacja i weryfikacja jakości; inżynieria oprogramowania dla tworzenia systemów o wysokiej efektywności i niezawodności; systemy wbudowane; interoperacyjność; systemy ponownego użycia.

Nauki obliczeniowe

Bioinformatyka; zaawansowane metody obliczeniowe dla zagadnień technicznych; modelowanie; narzędzia algorytmizacji systemów prawno-ekonomicznych.

Badania z obszaru nauk społecznych

Ze względu na społeczny wymiar oraz społeczną wagę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, nie wolno pominąć listy niezbędnych badań z obszaru nauk społecznych, bez których właściwy rozwój może być zagrożony:

- analiza preferowanych wzorów kultury popularnej polskiego społeczeństwa;

- analiza uwarunkowań rozwoju zrównoważonego – import gotowych rozwiązań czy czerpanie z własnych zasobów i pomysłów (self-sustainability);

- analiza konsekwencji dla przyszłości kraju, jakie niesie utrzymywanie się trzech prędkości cywilizacyjno-rozwojowych, odpowiadających trzem etapom: przedprzemysłowemu, przemysłowemu i informacyjnemu; społeczne, ekonomiczne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania dostępu do dóbr i usług cyfrowych pokolenia „50+”;

- analiza psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań oraz konsekwencji wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, cyfrowych systemów informacyjnych i nowych mediów oraz pozycji, modelu i roli mediów publicznych w obszarze nowych mediów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200