Najlepsza jest samokontrola

III Forum: Do Sejmu trafił projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania. Jej zapisy miałyby dotyczyć również treści udostępnianych w Internecie. Przed ich opublikowaniem autorzy stron musieliby uzyskać odpowiednią klasyfikację pod kątem szkodliwości dla dzieci dla dzieci i młodzieży. Przydzielaniem stosownych kategorii miałaby się zajmować specjalnie powołana instytucja - Centrum Dobrych Mediów.

Uczestnicy debaty o wolności słowa przeprowadzonej w ramach III Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych zwracali uwagę na trudności związane z egzekwowaniem proponowanych w projekcie ustawy postanowień w odniesieniu do Internetu, który jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym i rozległym, zarówno pod względem technicznym jak i społecznym, prawnym czy też w zakresie różnorodności oferowanych przekazów. Nie jest rzeczą łatwą i tanią śledzić zawartość sieciowych zasobów chociażby ze względu na globalny, międzynarodowy charakter sieciowej komunikacji.

Nikt nie kwestionował konieczności ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami. Zastanawiano się jednak, czy jak to najlepiej robić. Sugerowano przede wszystkim skuteczne wykorzystanie już istniejących regulacji z zakresu prawa karnego czy cywilnego. Dlaczego dotychczasowe rozwiązania stosowane w odniesieniu do tradycyjnych mediów czy ogólnych norm życia społecznego nie miałyby obowiązywać również w odniesieniu do Internetu? - pytali uczestnicy dyskusji. Przecież zakaz publikacji pornografii jest już wpisany do obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konsekwentnie egzekwować go również w odniesieniu do Internetu.

Uczestnicy Forum zwracali uwagę na bardzo ważną, wręcz fundamentalną rolę rodziców i nauczycieli w kształtowaniu umiejętności korzystania z zasobów sieciowych i uwrażliwiania dzieci na złe, szkodliwe prezentacje internetowe. Rodziców nikt nie zastąpi w wychowaniu dzieci, to ich naturalny obowiązek - powtarzali często dyskutanci. Ich zdaniem, w zachowaniu odpowiednich postaw i ocen treści internetowych pomagają także w znacznym stopniu mechanizmy samokontroli społecznej. Przenikają one również do Internetu, między innymi za sprawą zjawiska Web 2.0 czy stosowanych już wcześniej reguł uczestniczenia w społecznościach wirtualnych.

***

Pełny program konferencji dostępny jest na witrynie III Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych. Relacje z konferencji publikujemy w naszej sekcji poświęconej broadbandowi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200