Nadeszła nowa poczta

Novell wprowadził na rynek pełną wersję serwera komunikacyjnego GroupWise 6.

Novell wprowadził na rynek pełną wersję serwera komunikacyjnego GroupWise 6.

Na pierwszy rzut oka nowa wer- sja GroupWise nie różni się od dostępnej dotychczas wersji 5.5 z pakietem Enhancement Pack. Jednak po bliższym poznaniu funkcji GroupWise 6 trzeba docenić liczne modyfikacje, wprowadzone zarówno pod kątem zarządzania komponentami serwerowymi, jak i wykorzystania pakietu przez użytkowników skrzynek pocztowych.

Podstawowych i najważniejszych usprawnień dokonano w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności współpracy z systemami klastrowymi i wykorzystania certyfikatów elektronicznych, a także współpracy z urządzeniami bezprzewodowymi, archiwizowania i odtwarzania danych (łatwiejsze jest odzyskiwanie pojedynczych komunikatów). Zmieniono również sposób komunikacji klienta z serwerem, dzięki czemu mogą obsłużyć większą liczbę użytkowników.

Instalacja

Wymagania instalacyjne GroupWise 6 są takie jak w przypadku poprzed- niej wersji z Enhancement Pack. Nowy GroupWise może pracować na platformach NetWare 5.x, 6 (gdy tylko ten ostatni będzie dostępny), Windows NT 4.0 i 2000. Jedyna różnica polega na tym, że obecnie na platformach Microsoftu mogą działać wszystkie agenty GroupWise, włącznie z agentem internetowym (pracują jako serwisy Windows NT lub 2000 i mogą być moni- torowane za pomocą SNMP). Pakiet wymaga ok. 300 MB powierzchni dyskowej. Zapotrzebowanie na pamięć i objętość repozytoriów informacji zależy od liczby obsługiwanych skrzynek pocztowych.

Administrator zarządza pracą Group-Wise 6 za pośrednictwem konsoli ConsoleOne. Jest ona obecnie preferowana przez Novella, co na pewno nie ucieszy administratorów przyzwyczajonych do korzystania z NWAdmin. Jednocześnie zwiększył liczbę funkcji kon- soli Web, pozwalającej zarządzać agentami GroupWise. Za jej pośrednictwem można modyfikować niektóre parametry konfiguracyjne POA (Post Office Agent). Dostęp do konsoli odbywa się poprzez telefony WAP.

Odtwarzanie informacji

Jedną z największych wad serwera GroupWise była złożona procedura odtwarzania zarchiwizowanych informacji. Szczególną trudność sprawiało odtworzenie pojedynczych komunikatów przypadkowo usuniętych przez użytkowników ze skrzynek pocztowych. W GroupWise 6 wprowadzano w tym zakresie istotne usprawnienia. Novell umożliwił zarówno selektywny dostęp do zarchiwizowanych informacji, jak i wprowadził nowe zabezpieczenia uniemożliwiające całkowite usunięcie nie zarchiwizowanych przesyłek.

Administrator wprawdzie nie ma jeszcze możliwości odtworzenia z taśmy pojedynczej wiadomości, ale może utworzyć specjalny obszar na dysku serwera (musi na nim działać Group-Wise Target Service Agent), określany mianem Restore Area, i musi skopiować do niego ostatnie archiwum tzw. urzędu pocztowego. Obszar ten jest dostępny dla użytkowników nowego klienta GroupWise 6, którzy mogą go przeglądać i wybierać omyłkowo usunięte komunikaty - po potwierdze- niu polecenia odtworzenia, skopiowane komunikaty zostaną umieszczone w skrzynce pocztowej użytkownika. Inaczej niż w GroupWise 5.5, admi- nistrator nie musi samodzielnie przeszukiwać archiwum i odzyskiwać informacji.

Novell wprowadził mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym, całkowitym usunięciem przez użytkowników wiadomości przed ich zarchiwizowaniem. Rozwiązanie Smart Purge łączy się ze standardowym serwisem Purge serwera GroupWise i sprawdza, czy elementy, które użytkownicy przeznaczyli do skasowania, wcześniej zostały zarchiwizowane. Jeśli tak, to wiadomości takie całkowicie są usuwane z serwera. Jeśli jednak wcześniej nie zostały zarchiwizowane, to funkcja Smart Purge oznacza, że wiadomości te mają być usunięte, ale dopiero po wykonaniu kopii.

Podłączony nie do końca

GroupWise 6 wprowadza nową funkcję Smart Caching, umożliwiającą lokalne buforowanie zawartości skrzynki pocztowej. Jej stosowanie powoduje odciążenie serwera GroupWise, który nie musi na stałe utrzymywać sesji komunikacyjnych z klientami pocztowymi, a jedynie okresowo synchronizować w tle (co pewien czas lub przy wysyłaniu i odbieraniu wiadomości przez użytkownika) zawartość skrzynek z ich lokalnymi kopiami na stacjach roboczych. Praca w trybie offline (nazywanym obecnie Caching Mode) z okresową synchronizacją może być aktywowana indywidualnie przez użytkowników bądź wymuszana przez administratora (oprócz pracy w Caching Mode mogą oni również działać w trybach Online lub Remote). W przypadku użytkowników stale korzystają- cych z tych samych stacji roboczych oznacza ona tylko zwiększenie szybkości pracy klienta, który rzadziej komunikuje się z serwerem, np. podczas przeszukiwania książki adresowej jest wykorzystywana jej kopia lokalna. Według zapewnień przedstawicieli Novella, ten model pracy klientów pozwala zmniejszyć liczbę zapytań do serwera nawet o 90%.

Inną przydatną funkcją uniemożliwiającą użytkownikom nadmierne wykorzystywanie serwerów komunikacyjnych jest nałożenie ograniczeń na objętość skrzynek pocztowych i wielkość przesyłek, jakie może nadawać użytkownik. Funkcja ta, dostępna już w serwerze pocztowym Microsoft Exchange Server, dopiero teraz znalazła się w GroupWise. Administrator może ustalać oba limity zarówno na poziomie domen pocztowych, jak i pojedynczych urzędów pocztowych lub skrzynek indywidualnych.

Rozszerzenia klienta

Choć interfejs klienta GroupWise nie zachwyca w porównaniu z Microsoft Office, to Novell zadbał o to, by dać użytkownikom powody do migracji. Klient GroupWise obsługuje protokół NNTP, umożliwiając użytkowni- kom przeglądanie grup dyskusyjnych z poziomu uniwersalnej skrzynki pocztowej.

Oprócz wspomnianej możliwości odtwarzania przypadkowo usuniętych wiadomości, aplikacja kliencka zosta-ła rozszerzona w zakresie obsługi certyfikatów elektronicznych. Nowością GroupWise 6 (obsługującego podob-nie jak poprzednia wersja standardy S/MIME w wersji 2 i 3) jest możliwość rozsyłania informacji z wykorzystaniem wybranego algorytmu szyfro- wania. Jednocześnie przechowywane są dane o takich preferencjach innych użytkowników w zakresie algoryt- mów szyfrowania. Dzięki temu klient GroupWise "wie", jaki algorytm powinien zastosować w przypadku konkretnych adresatów. Nowością jest rów-nież możliwość wykorzystywania dwóch różnych certyfikatów do podpisywania wiadomości i ich szyfrowa- nia (GroupWise 5.5 Enhancement Pack wymagał stosowania tylko jednego certyfikatu).

Istotną nowością związaną z bezpieczeństwem przesyłanych informacji jest możliwość weryfikacji w trybie online, ważności certyfikatu z którego korzysta nadawca przesyłki, (pakiet weryfikuje, czy nie znajduje się on na listach unieważnionych certyfikatów - CRL). Weryfikacja taka może być dokonywana z wykorzystaniem protokołu LDAP lub HTTP.

Inne kosmetyczne modyfikacje to np. możliwość importowania ksią- żek adresowych i zawartości aplikacji pocztowych Outlook Express 4.x i 5.x oraz Netscape Communicator 4.0x, 4.6x i 4.7x. Udostępniono również szybki podgląd kluczowych informacji, dotyczących adresatów, który jest możliwy po najechaniu kursorem na ich adres pocztowy w polach: To, Cc lub Bcc.

Klient - inaczej

GroupWise 6 jest wyposażony w nową wersję agenta WebAccess, odpowiadającą za wyświetlanie zawartości skrzynek pocztowych w postaci stron internetowych, które można oglądać za pomocą przeglądarki lub - w połączeniu z modułem GroupWise Wireless - wyświetlanie na telefonach i komputerach naręcznych obsługujących protokół WAP.

Podstawową nowością WebAccess jest możliwość pracy na serwerach Windows NT 4.0 i 2000 z serwerami IIS 4.0 i 5.0. Użytkownikom korzystającym z przeglądarek pakiet umożliwia tworzenie współdzielonych folderów oraz zarządzanie ich zawartością, korzystanie z sygnatur przy podpisywaniu wysyłanych wiadomości oraz tworzenie, edycję i wykonywanie reguł dotyczących odbieranej korespondencji. Programiści Novella napisali od nowa moduł sprawdzania pisowni, który obecnie jest dostępny w formie servletu Javy i może udostępniać usługi użytkownikom WebAccess.

Komponent GroupWise Wireless po zalogowaniu użytkownika za pośrednictwem GroupWise WebAccess przesyła informacje do telefonu bądź innego urządzenia obsługującego protokół WAP. Funkcje tego komponentu są rozbudowane. Użytkownik może przeglądać korespondencję, terminarz, zadania i notatki, otwierać foldery skrzynki pocztowej, wysyłać i odpowiadać na listy, przeszukiwać książki adresowe, a także w ograniczonym zakresie przeszukiwać foldery dokumentów.

Klastry

GroupWise 6 może działać w konfiguracji klastrowej na serwerach wykorzystujących usługi NetWare Cluster Services 1.01. Dotychczas dostępny serwer GroupWise 5.5 Enhancement Pack mógł pracować tylko na klastrach NetWare 5. GroupWise 6 działa również na klastrach NetWare 5.1 i - wg zapewnień Novella - będzie również funkcjonował na klastrach NetWare 6, gdy system ten zostanie wprowadzony na rynek.

Novell zmodyfikował konstrukcję tzw. urzędów pocztowych GroupWise 6 oraz agentów komunikacyjnych MTA. Mechanizmy te przystosowano do pracy w konfiguracji klastrowej. W razie awarii klient automatycznie jest przełączany na inny, sprawny urząd pocztowy pracujący w tym samym klastrze.


TOP 200