Na raty lub w leasingu

Obecne w Polsce koncerny IT dysponują własnymi programami finansowania zakupów. Zwykle oferty te są bardziej rozbudo-wane i przygotowywane pod kątem możliwości finansowych poszcze-gólnych klientów, a jako takie znacznie korzystniejsze, aniżeli podobne programy realizowane za poś-rednictwem zewnętrznych instytucji finansowych.

Obecne w Polsce koncerny IT dysponują własnymi programami finansowania zakupów. Zwykle oferty te są bardziej rozbudo-wane i przygotowywane pod kątem możliwości finansowych poszcze-gólnych klientów, a jako takie znacznie korzystniejsze, aniżeli podobne programy realizowane za poś-rednictwem zewnętrznych instytucji finansowych.

W ramach Oracle Financing mogą być finansowane:

 • Oprogramowanie Oracle wraz z asystą techniczną.
 • Sprzęt niezbędny do wdrożenia (komputery, serwery itp.).
 • Usługi konsultingowe i wdrożeniowe wykonywane przez Oracle lub firmy partnerskie.
 • Szkolenia w ramach Oracle University.
 • Inne usługi Oracle lub partnerów
Szybki wzrost gospodarczy w Polsce przekłada się na szybki rozwój firm, zwłaszcza tych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To zaś powoduje, że coraz trudniej jest nadążyć za rozwojem przedsiębiorstwa i zakupionym kilka lat temu rozwiązaniom informatycznym wspomagającym ich działanie. Rośnie ilość przetwarzanych informacji, wzrasta również zapotrzebowanie na moc obliczeniową, a co za tym idzie dodatkowy sprzęt.

Chęć poszerzenia liczby oferowanych usług czy zapewnienia lepszego poziomu obsługi klienta wiąże się często z koniecznością wdrożenia nowego oprogramowania. W przypadku wielu firm, szczególnie z sektora MSP, koszty z tym związane przekraczają dostępne fundusze przeznaczone na rozwój, albo fundusze te przeznaczane są na inwestycje w zwiększanie produkcji - nowe hale, magazyny, zatrudnienie dodatkowych pracowników.

Kredyt u dostawcy

Zalety programów finansowania dostawców:

 1. Rozłożenie płatności w czasie.
 2. Korzyści podatkowe.
 3. Mniejsze ryzyko związane ze starzeniem się sprzętu IT.
 4. Możliwość sfinansowania usług dodatkowych.
Przed zakupem określonych rozwiązań IT warto więc zastanowić się nad korzyściami wynikającymi z dodatkowych programów finansowania oferowanych przez dostawców sprzętu i oprogramowania (o współfinansowaniu inwestycji w IT z funduszy europejskich czytaj także na str. 5-9). Zazwyczaj poza finansowaniem kosztów podstawowego zakupu dostawcy rozwiązań IT umożliwiają objęcie programem spłaty dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem lub obsługą kupowanych rozwiązań. Najczęstszym systemem spłaty są różne programy finansowania działające na zasadzie leasingu. Inną, często spotykaną formą finansowania, są raty. Niektórzy dostawcy oferują dodatkowo możliwość odłożenia spłaty w czasie, a także specjalne oferty finansowania przeznaczone dla stałych klientów.

Wiele firm decyduje się na korzystanie z odmiennych od gotówkowej form spłaty kosztów zakupu, ponieważ są one korzystniejsze podatkowo. Leasing, jako forma finansowania inwestycji, obniża dochód przedsiębiorstwa przez zaliczenie wydatków związanych ze spłatą do kosztów własnych. Wpłatę początkową i raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu - w bardzo niewielkim stopniu - ograniczana jest możliwość korzystania z innych form pozyskiwania środków na rozwój. Ponadto bardzo często ta forma finansowania może być powiązana z możliwością zwrotu leasingowanego sprzętu, bez konieczności jego wykupu. Pozwala to na uniknięcie ryzyka związanego ze starzeniem się użytkowanych maszyn.

Leasing samego oprogramowania - z uwagi na uwarunkowania rynkowe i ograniczenia polskiego prawa - oferowany jest w bardzo rzadkich, wyjątkowych wręcz sytuacjach. Zazwyczaj jedyną możliwością leasingu oprogramowania jest korzystanie z oferty wiążącej zakup oprogramowania i sprzętu, w tzw. pakietach.

Poniżej prezentujemy przykładowe programy finansowania oferowane przez największych, działających w Polsce międzynarodowych dostawców usług, oprogramowania i sprzętu IT.

IBM Global Financing

SAP Financing umożliwia pokrycie następujących kosztów:

 • 100% inwestycji w licencje SAP.
 • Maintenance na okres roku (do 17% kosztów licencji).
 • Zewnętrzne koszty wdrożenia (do 300% kosztów licencji).
 • Wewnętrzne koszty wdrożenia (do 150% kosztów licencji).
 • Zakup sprzętu związanego z projektem (do 35% kosztów licencji).
W skład oferty programu finansowania IBM wchodzą dwa podstawowe elementy: leasing wraz z możliwością zwrotu sprzętu po zakończeniu trwania umowy oraz zakup ratalny z odroczeniem płatności. W przypadku leasingu IBM Global Financing - przy założeniu zwrotu sprzętu po zakończeniu okresu umowy - suma opłat jest niższa niż koszt zakupu sprzętu na własność. Czas trwania umowy leasingowej to okres od 16 do 60 miesięcy. W zależności od warunków umowy opłaty leasingowe mogą być dokonywane raz na miesiąc, kwartał, pół roku lub rok, zarówno z góry, jak i z dołu.

Leasingiem może być objęty m.in. sprzęt z rodziny IBM e-serwer (System p, System i, System z, System x), komputery osobiste, drukarki, urządzenia EPOS, a także sprzęt komputerowy innych producentów finansowany w ramach globalnych projektów informatycznych. W ramach programu IBM Global Financing oferowany jest także sprzęt używany.

"Oferta IBM Global Financing może być dostosowana do indywidualnych możliwości finansowych klienta, z uwzględnieniem sezonowości jego działalności" - przekonują przedstawiciele firmy. Płatność kosztów zakupu wszystkich produktów i usług oferowanych przez IBM może zostać odroczona maksymalnie na trzy lata.

Oracle Financing

Za pośrednictwem tego programu można zakupić dowolny produkt z oferty firmy z płatnościami rozłożonymi na dogodne raty i ewentualnie odroczoną w czasie pierwszą płatnością. Licencje i inne wszystkie składniki projektu IT realizowanego przez Oracle'a mogą być użytkowane przez klienta już od momentu nawiązania umowy Oracle Financing. "Wysokość poszczególnych rat może być dopasowana do wymagań i możliwości poszczególnych klientów" - przekonują przedstawiciele firmy.

Oferta Oracle Financing zawiera dwa modele finansowania. Pierwszy z nich, model leasingowy, dopuszcza finansowanie rozwiązań, na które składa się sprzęt i oprogramowanie. Natomiast model ratalny pozwala na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem dowolnego elementu oferty firmy, w tym także oprogramowania. "Główną zaletą programu Oracle Financing jest to, że klient może korzystać w całości z kupionego systemu - licencji, asysty technicznej, wdrożenia, sprzętu itp. - a płatności są odroczone w czasie. Standardowy okres finansowania to od trzech do pięciu lat" - mówi Tomasz Kluk, Financing Manager, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Oracle.

Program Oracle Financing umożliwia dodawanie kolejnych inwestycji do wcześniej uzgodnionego programu finansowania, w trakcie jego trwania. "Jest to szczególnie istotne, kiedy okazuje się już w trakcie realizacji projektu, że konieczna jest zmiana jego zakresu, na przykład rozszerzenie o nowe komponenty" - mówi Tomasz Kluk.


TOP 200