Na kontrolowanym

W NIK trwają przygotowania do wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego, który ma ułatwić kontrolę w jednostkach administracji i firmach państwowych.

W NIK trwają przygotowania do wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego, który ma ułatwić kontrolę w jednostkach administracji i firmach państwowych.

System Kontrola pozwoli na zorganizowanie pracy delegatur Najwyższej Izby Kontroli i umożliwi pracownikom NIK-u wszechstronny dostęp do raportów pokontrolnych, informacji o kontrolowanych jednostkach czy przedstawianych wnioskach. Szczegółowe wymagania dotyczące systemu zostaną określone do końca I kwartału 2000 r., a prace wdrożeniowe rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. W projektowaniu systemu Kontrola uczestniczy specjalnie powołany Zespół Konsultacyjny ds. Systemu Kontrola, składający się z przedstawicieli wszystkich grup przyszłych użytkowników systemu.

Kontrola bliska IDEAŁ-u

Jedną z podstawowych cech systemu Kontrola będzie możliwość jego integracji z zewnętrznymi pakietami wspomagającymi procesy audytorskie. NIK zastanawia się nad wyborem jednego spośród dwóch kanadyjskich rozwiązań - pakietów ACL i IDEA. "Są one podobne pod względem oferowanych funkcji, ale decydującym czynnikiem wpływającym na nasz wybór będzie prawdopodobnie ich przyjazność dla użytkownika bez wykształcenia informatycznego" - mówi Jacek Uczkiewicz, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.

Tego typu rozwiązania są stosowane przez audytorów, księgowych, analityków i informatyków. Pozwalają na wszechstronne analizowanie zbiorów danych, pochodzących z różnych systemów informatycznych, m.in. odnajdywanie nieprawidłowości, wartości odbiegających od normy, poszukiwanie zależności, badanie integralności i kompletności bazy danych. Analizowane mogą być zarówno dane numeryczne, jak i tekstowe. Wykorzystanie tego typu narzędzi oznacza zwiększenie dokładności kontroli. Do tej pory badane były jedynie próby losowe, nie zawsze reprezentatywne. Za pomocą informatycznych narzędzi audytorskich będzie możliwe zbadanie wszystkich rekordów w bazie kontrolowanej instytucji, według dowolnie określonych kryteriów. Tego typu pakiety są szeroko wykorzystywane w Kanadzie, USA i Europie Zachodniej, również w Polsce przez międzynarodowe firmy konsultingowe.

W polskich warunkach podstawowym problemem zastosowania takich pakietów jest niski stopień informatyzacji jednostek administracji państwowej, urzędów centralnych i przedsiębiorstw państwowych. "Po to, aby móc zastosować do kontroli narzędzia informatyczne, musimy uzyskać dane w formie elektronicznej. Dzięki temu moglibyśmy nawet kontrolować coroczne wykonanie budżetu przez jednostki administracji" - stwierdza Jacek Uczkiewicz.

Wnioski Pilota

Założenia systemu Kontrola są tworzone na bazie doświadczeń zdobytych w okresie użytkowania systemu pilotażowego - Pilot. Prace nad nim zakończyły się w 1997 r. System pilotażowy składa się m.in. z modułów planowania centralnego, planowania operacyjnego, wykonania kontroli, raportów czy sekretariatu. Umożliwia przede wszystkim dostęp do dokumentów przedstawiających efekty kontroli w poszczególnych jednostkach w formie elektronicznej.

W docelowym systemie udoskonalone zostaną przede wszystkim mechanizmy wyszukiwania danych i planowania pracy. Dotychczas niemożliwe było pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów, poszukiwanie ich fragmentów czy typów. Wymagań NIK-u nie spełnia również przestarzałe już narzędzie umożliwiające planowanie kontroli - w docelowym systemie zastąpi je prawdopodobnie pakiet Microsoft Project.


TOP 200