NOWA TECHNOLOGIA - NOWE KSZTAŁCENIE

Środowiskiem edukacyjnym e-szkoły będzie platforma edukacyjna, stanowiąca pierwszy krok na drodze ku chmurze edukacyjnej, do której będą mieć otwarty dostęp wszyscy aktorzy w teatrze szkoły.

Profesor Maciej M. Sysło Matematyk, wykłada na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizator corocznej konferencji "Informatyka w szkole", od wielu lat zajmuje się tematyką wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia uczniów.

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad przeszłością i do planowania przyszłości - ale czy w odniesieniu do współczesnej technologii jest to możliwe? Dobitniej to wyraził Cyprian Kamil Norwid słowami: "Aby drogę poznać przyszłą trzeba-ć pomnieć, skąd się przyszło". Zajmuje-my się tutaj edukacją, głównie w szkołach, jak również w środowiskach poza szkołą, gdzie na co dzień przebiega kształcenie. Interesują nas dwie sfery - kształt środowisk kształcenia, wypełnionych technologia-mi, oraz wpływ technologii na osiągnięcia i rozwój uczących się. Za-cznijmy od ustalenia znaczenia używanych terminów.

Technologia w edukacji

Tradycyjne znaczenie terminu "technologia" jest wiązane najczęściej z procesem wytwórczym rzeczy materialnych. W edukacji ten termin wystąpił najpierw w określeniu technicznego wsparcia kształcenia, jako technologia kształcenia, a od ostatniej dekady XX wieku powszechnie jest stosowany w określeniu technologia informacyjna i komunikacyjna (lub tylko technologia informacyjna) - dalej krótko: technologia - na oznaczenie zespołu środków (czyli urządzeń) i narzędzi (czyli oprogra-mowania), jak również innych technologii (takich, jak telekomunika-cja), które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją.

Wątpliwości może budzić połączenie słowa "technologia" (określenia związanego z procesem) ze słowem "informacja" (która tradycyjnie występuje w ustalonej postaci). To połączenie słów ma jednak głębokie uzasadnienie we współczesnej postaci informacji i w sposobach korzy-stania z niej, zwłaszcza w procesie kształcenia. Informacji towarzyszą bowiem nieustannie procesy i działania. Zarówno sam obiekt - infor-macja, zwłaszcza umieszczona w sieci, w każdej chwili ulega zmianie, jak i korzystanie z niej jest procesem - nie tylko sięgamy po nią jak po fragment zapisany w książce stojącej na półce, ale pisząc odpowiednią frazę i wydając polecenie dla komputerowego systemu wyszukiwania informacji, znajdujących się na różnych nośnikach, uruchamiamy pro-ces jej formowania w wybranym zakresie i postaci.

Uwzględnienie nowych technologii w edukacji jest związane z określe-niem i zaprojektowaniem dla nich miejsca, dostosowaniem sposobu (metodyki) nauczania oraz ze zmianami w organizacji procesu eduka-cyjnego oraz oceną (ewaluacją) ich wpływu na osiągnięcia uczniów. Seymour Papert , współpracownik Jeana Piageta, jeden z prekursorów wykorzystania komputerów w edukacji, twórca języka logo, zawiódł się, gdy blisko 30 lat temu tworzył wspaniałą wizję zajęć wspomaga-nych komputerem, a po dekadzie oczekiwań na rezultaty był rozczaro-wany, że jego pomysły nie rozlały się powszechnie po szkołach. Póź-niej bił na alarm, że szkoły nie stanowią dla uczniów tak obiecywanego pomostu do społeczeństwa informacyjnego i z wielkim oporem przyj-mują jego idee, stosując komputery podobnie do "prób udoskonalenia transportu w XIX wieku poprzez przymocowanie silników odrzutowych do drewnianych wozów".

Zwraca on również uwagę na inny powód braku sukcesów - stosowa-nie komputerowego wsparcia jako nowego sposobu nauczania według starych programów. Samo postawienie komputerów obok tego, co ro-bią uczniowie i nauczyciele, nie wystarcza do wniesienia znaczących efektów. Dopiero ich zintegrowanie w procesie nauczania i jego organi-zacji stwarza taką szansę, pod warunkiem że zmienią się relacje mię-dzy uczącymi się i nauczycielem - nauczyciel zejdzie z piedestału nie-omylnego "dostawcy" informacji i wiedzy i stanie się doradcą ucznia w jego zindywidualizowanym rozwoju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200