NIK: regulatorzy opóźniają proces liberalizacji rynku

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła brak liberalizacji na polskim rynku telekomunikacyjnym. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że nie został zapewniony lepszy dostęp do usług telekomunikacyjnych, a TP SA wykorzystywała, zarówno możliwości prawne, jak i własną pozycję rynkową po to, by utrudniać powstanie faktycznej konkurencji.

W raporcie pokontrolnym Izba wnioskuje o "pilne wydanie przez Ministra Infrastruktury brakujących przepisów wykonawczych do ustawy Prawo telekomunikacyjne, konsekwentne wykorzystywanie uprawnień przez prezesa URTiP jako regulatora współpracy i rozliczeń między operatorami, a także w zakresie swobody dostępu operatorów do sieci lokalnych". Ponadto Izba zwraca się do Ministra Infrastruktury i prezesa URTiP o zapewnienie równoprawnych warunków działania operatorom konkurującym z TP S.A.

NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Infrastruktury, URTiPie oraz TPSA w okresie 26 czerwca - 16 paździenika 2003 r. i objęła czas pomiędzy 1 stycznia 2000 a 30 września ub.r.

Izba ustaliła m.in., że opieszałość Ministertwa Infrastruktury w wydawaniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo telekomunikacyjne, uniemożliwiało prezesowi URTiP szybkie i bez dyskryminacji łączenie sieci innych operatorów z siecią TP S.A. Z kontroli wynika także, że zarówno w URT jak i URTiPie w sposób bezzasadnie przewlekły rozpatrywano wnioski operatorów o wydanie decyzji, określających warunki połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz warunki rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z tych sieci lub wspólnego korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej.

Raport NIK podsumowuje także działalności TP S.A., która w ocenie Izby, "korzystając z dostępnych procedur prawnych, opóźniała wejście w życie korzystnych dla innych operatorów decyzji prezesa URTiP, który nie był nawet w stanie przeciwdziałać, stwarzanym przez monopolistę, utrudnieniom w udostępnianiu łączy telekomunikacyjnych. Inny zarzut pod kierunkiem TPSA dotyczy wydłużania wzajemnych procedur negocjacyjnych

opóźniając wejście na rynek niezależnych operatorów, poprzez dochodzenie do uzgodnień technicznych po podpisaniu umów o połączeniu sieci. Zadna z 9 negocjacji, których przebieg inspektorzy Izby zbadali, nie została zakończona zawarciem umowy w ustawowym terminie 90 dni, a niektórzy operatorzy czekali na przyłączenie do siec monopolisty nawet czternaście miesięcy - ustaliła NIK.

Pełny tekst raportu NIK w wersji pdf dostępny jest pod adresem:

http://www.nik.gov.pl/wyniki_kontroli/dokumenty/2004039.pdf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200