NIK oceniła przygotowanie administracji do roku 2000

Na 19 dni przed krytyczną datą Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach powtórnej kontroli działań administracji publicznej w zakresie minimalizacji skutków problemu roku 2000.

Na 19 dni przed krytyczną datą Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach powtórnej kontroli działań administracji publicznej w zakresie minimalizacji skutków problemu roku 2000. Kontrola została przeprowadzona od 8 września do 22 listopada br. na wniosek Komisji Gospodarki Sejmu RP. Objęła ona - podobnie jak poprzednia - 17 ministerstw i urzędów centralnych, KRUS, ZUS i 16 urzędów wojewódzkich.

Podobnie jak w poprzednim raporcie, NIK uznała, że "żadna z skontrolowanych instytucji nie zakończyła realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń sterowanych za pomocą sterowników, do zmiany daty w roku 2000'"". NIK zaznacza jednak, że od dnia zakończenia kontroli zakres dostosowania kontrolowanych jednostek mógł się zmienić, gdyż przez cały czas trwały tam prace dostosowawcze.

Garść pochwał

Kontrolerzy NIK sprawdzali odporność systemów łączności i informatycznych, a także innych urządzeń wrażliwych na problem roku 2000. Badali także stan prac zmierzających do zminimalizowania wpływu ewentualnych skutków problemu roku 2000 na funkcjonowanie sfery publicznej i realizację wniosków sformułowanych po poprzedniej kontroli. Nie wszystkie jednostki wykonały w całości te zalecenia.

Za najlepiej przygotowane urzędy wojewódzkie NIK uznała pomorski i warmińsko-mazurski. Choć ogólnie pozytywnie oceniono działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni funkcję Krajowego Koordynatora Problemu Roku 2000, to zarzucono mu, że nie dysponuje informacjami o zaawansowaniu realizacji Narodowego Planu Działania opracowanego na początku roku przez Radę Informatyki.

Także negatywnie NIK oceniła zakres i ogólny charakter informacji zawartych w raportach skierowanych przez Krajowego Koordynatora do Rady Ministrów. Zabrakło w nich m.in. danych dotyczących skali wykonanych działań z podziałem na sektory, procentowego wykorzystania środków finansowych i informacji o ewentualnych opóźnieniach.

Co to będzie?

Do czasu zakończenia kontroli żadna z instytucji nie wykonała w pełni zadań związanych z przygotowaniem sprzętu wrażliwego na zmianę daty. Najgorzej są przygotowane: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także lubelski urząd wojewódzki. W jednostkach tych nie zakończono nawet podstawowych działań, nie w pełni wykonano też zarządzenia premiera w sprawie przygotowania planów awaryjnych.

Krytycznie NIK oceniła również działania Ministerstwa Gospodarki, które nie rozpoznało zagrożeń w kluczowych sektorach gospodarki, w tym przede wszystkim w energetyce. W Ministerstwie Finansów tylko połowa komputerów wykorzystywanych w resorcie i jednostkach mu podległych jest odporna na problem roku 2000.

Pełna inwentaryzacja sprzętu została przeprowadzona tylko w 2/3 skontrolowanych jednostek. W kilku przypadkach liczba zinwentaryzowanego sprzętu nie zgadzała się z liczbą sprzętu wykorzystywanego w danej instytucji. Nie wszystkie jednostki posiadały harmonogramy prac dostosowawczych. W 8 spośród skontrolowanych jednostek niemożliwa była realizacja zadań zawartych w harmonogramach ze względu na brak środków finansowych.

Tylko jedna instytucja (mazowiecki urząd wojewódzki) nie przygotowała planu awaryjnego. Nie wzbudza to jednak zbyt wielkiego optymizmu, ponieważ nie wszystkie przygotowane plany spełniały wcześniej określone wymogi.

Nie tylko administracja

Najwyższa Izba Kontroli zasięgnęła również informacji o podjętych działaniach związanych z problemem roku 2000 m.in. w Narodowym Banku Polskim (według NIK - najlepiej przygotowana instytucja), Telekomunikacji Polskiej, Poczcie Polskiej, Polskich Kolejach Państwowych, PLL LOT, Głównym Urzędzie Ceł i Komendzie Głównej Policji. Negatywną ocenę - podobnie jak w poprzednim raporcie - uzyskały PKP. Według przedstawicieli NIK, zbyt późno rozpoczęto tam prace przygotowawcze. Zwraca się również uwagę na to, że 5 października br. PKP nie uzyskały środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, w tym wymiany terminali i oprogramowania w systemie rezerwacji miejsc Kurs '90, dostosowanie systemów poczty elektronicznej oraz systemów i urządzeń telekomunikacji kolejowej.


TOP 200