Miernik postępu projektu

Slim-Metrics jest jednym z nielicznych na rynku narzędzi do oceny postępu prac nad projektami informatycznymi. Może być pomocne przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.

Slim-Metrics jest jednym z nielicznych na rynku narzędzi do oceny postępu prac nad projektami informatycznymi. Może być pomocne przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.

Amerykańska firma QSM opracowała pakiet narzędziowy i repozytorium Slim-Metrics, przeznaczone do zbierania i analizy danych oraz tworzenia raportów na temat postępu prac nad projektem informatycznym. Pakiet zawiera dwa narzędzia: Slim (Software Lifecycle Management) - do oceny pracochłonności projektu i Slim-Control - do monitorowania przebiegu prac w projekcie, przez porównanie go z danymi historycznymi, zapisanymi w lokalnej bazie danych.

Porównanie z konkurencją

Zdolność organizacji do wykonania projektu informatycznego mierzy się w terminach wysiłku, jaki trzeba włożyć, dotrzymywaniu harmonogramu prac i jakości skończonego produktu. Początkowe oceny tych parametrów porównane z wynikiem końcowym projektu pozwalają na poprawę oceny i jakości następnych projektów.

Slim-Metrics zawiera zbiorczą bazę danych na temat ponad 3000 projektów informatycznych przeprowadzonych na świecie, dotyczących różnych dziedzin działalności gospodarczej (choć bez szczegółów o organizacjach, które je wykonywały, ani które je używają). Uśrednione dane z tych projektów pozwalają usytuować swoją zdolność do tworzenia oprogramowania na tle konkurencji.

Przed i po projekcie

Slim-Metrics zawiera moduł do wprowadzania danych o zamierzonym projekcie i moduł analizy.

Program pozwala na zapoznanie się z parametrami zrealizowanych już projektów i zdecydowanie, które z nich są istotne również dla planowanego obecnie przedsięwzięcia oraz nadanie im odpowiednich wartości. Wielość parametrów opcjonalnych wymaga starannego wyboru, ponieważ każdy z nich będzie brany pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez moduł analizy. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych o nowym projekcie warto więc poświęcić czas na zapoznanie się z podobnymi projektami, zapisanymi w bazie.

Po wprowadzeniu danych o zamierzonym projekcie, można przystąpić do porównania go z innymi projektami. Do tego celu służy moduł analityczny posługujący się zaawansowanymi metodami statystycznymi (histogramy, maksimum/minimum, wykres rozkładu wartości, tendencje, grupowania) w celu wykrycia zależności zawartych w danych i porównania ich z danymi z bazy.

Codzienne postępy

Narzędzie Slim-Control służy do codziennego monitorowania postępu prac w projekcie na podstawie ustalonych harmonogramów i kosztów przedsięwzięcia oraz aktualnych danych, systematycznie wprowadzanych przez koordynatora.

Firma QSM oferuje również program Slim-Estimate do planowania projektów informatycznych, wykorzystujący informacje zgromadzone w repozytorium o projektach w celu zapewnienia dobrej wiarygodności oceny.

Slim-Metrics działa pod kontrolą Windows NT/95. Licencja na jedno stanowisko szefa projektu kosztuje 5 tys. USD.

Trudne pytania do Slim

Program Slim Metrics dla Windows może udzielić odpowiedzi na pytania, które codziennie zadają sobie szefowie projektów informatycznych. Według firmy QSM, analiza bazy projektów pomoże w uzyskaniu informacji m.in. o takich zagadnieniach, jak

  • jakość produktów informatycznych powstających w firmie,

  • średni czas i koszt projektu,

  • przebieg projektu na tle analogicznych projektów w firmach konkurencyjnych,

  • wpływ czynników zewnętrznych na projekt informatyczny.