Miejska Sieć Komputerowa w Szczecinie

W kilku miastach Polski (m.in. w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie) działają już miejskie sieci komputerowe. Spełniają one wiele zadań. Po pierwsze, łączą lokalne podsieci wszystkich uczelni (i innych instytucji) w jedną dużą sieć komputerową. Po drugie, umożliwiają wszystkim użytkownikom łączność ze światem (poprzez sieci Internet, EARN itp.). Po trzecie, stwarzają możliwość tworzenia własnych usług lokalnych, np. korzystanie z zasobów bibliotecznych, praca na komputerze dużej mocy itd.

W kilku miastach Polski (m.in. w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie) działają już miejskie sieci komputerowe. Spełniają one wiele zadań. Po pierwsze, łączą lokalne podsieci wszystkich uczelni (i innych instytucji) w jedną dużą sieć komputerową. Po drugie, umożliwiają wszystkim użytkownikom łączność ze światem (poprzez sieci Internet, EARN itp.). Po trzecie, stwarzają możliwość tworzenia własnych usług lokalnych, np. korzystanie z zasobów bibliotecznych, praca na komputerze dużej mocy itd.

Z inicjatywą tworzenia miejskich sieci komputerowych wystąpił Komitet Badań Naukowych (KBN) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1992 r. Cztery lata wcześniej, w 1988 r., rektorzy szkół wyższych Szczecina podjęli decyzję o przystąpieniu do budowy Zachodniopomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (ZASK). Była to część centralnego programu badawczego o nazwie Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa (KASK). Dzięki temu, w 1991 r. Szczecin włączono do sieci EARN/NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe).

Był to jednak pojedynczy węzeł - z początku mieszczący się na Politechnice Szczecińskiej, później przeniesiony na Uniwersytet Szczeciński. Węzeł ten był dostępny dla niewielkiego grona użytkowników, a chętnych do korzystania z niego było znacznie więcej: wszystkie uczelnie (w Szczecinie jest ich siedem), instytuty naukowe, biblioteki. Należało więc pomyśleć o stworzeniu sieci miejskiej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie zainteresowane instytucje.

KBN zaakceptował wniosek złożony w imieniu środowiska naukowego Szczecina i we wrześniu 1993 r. przystąpiono do realizacji Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Szczecinie. Zadanie to powierzono prof. Jerzemu Sołdkowi z Instytutu Informatyki i Automatyki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. Zespół kierowany przez prof. J. Sołdka postanowił realizować projekt etapami - tak, jak na to pozwalały fundusze przyznawane przez KBN.

Już 28 kwietnia 1994 r. przekazano do eksploatacji fragment sieci, zwany siecią bazową (rys. 1). Trzon sieci bazowej stanowi podwójny pierścień FDDI z trzema węzłami:

- na Wydziale Ekonomii i Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego

- na Wydziale Matematyki i Fizyki US

- na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej.

W każdym węźle umieszczono bridge z wyjściem Ethernet. Do tego wyjścia dołączony jest hub (koncentrator) z większą liczbą wyjść. Od huba prowadzony jest światłowód do poszczególnych budynków. Tam również stoją huby, do których podłączone są już poszczególne podsieci Ethernet odbiorców.

W sieci docelowej, której wykonanie zakłada się na rok 1995, przewiduje się wstawienie koncentratorów przełączających (ang. switching hub) i zastosowanie technologii ATM (rys. 2).

Prace nad projektem nadal trwają, ale przejście na technologię ATM wydaje się być nieuniknione, gdyż wszystko wskazuje na to, że ATM stanie się technologią przyszłości. Dla porównania: FDDI umożliwia uzyskanie prędkości transmisji do 100 Mb/s, ATM natomiast - do 16 Gb/s. Inną różnicą jest to, że FDDI wykorzystuje topologię podwójnego pierścienia, dzięki czemu uszkodzenie jednego z węzłów nie wpływa na pracę pozostałych, ale uszkodzenie w dwóch węzłach powoduje już przerwanie pierścienia. ATM zaś wykorzystuje topologię gwiazdy, dzięki czemu uszkodzenie którejkolwiek gałęzi nie wpływa na funkcjonowanie pozostałych.

W MSK obecnie dostępny jest już Internet. Trwają prace nad udostępnieniem innych usług (system biblioteczny, system informacji o uczelniach, lokalny serwer FTP z oprogramowaniem public domain).

Ze względu na ogromne znaczenie MSK dla środowiska szczecińskiego podjęto działania mające na celu popularyzowanie idei sieci miejskiej w Szczecinie oraz pogłebianie wiedzy jej użytkowników na temat sieci komputerowych. Służy temu środowiskowe seminarium naukowe, na które zapraszani są specjaliści z całego kraju - zarówno z ośrodków naukowych, jak również z firm komputerowych. We wrześniu i listopadzie będą zorganizowane kursy z zakresu sieci komputerowych przeznaczone dla użytkowników MSK.

Budowę MSK nadzoruje i koordynuje Rada Użytkowników, składająca się z przedstawicieli wszystkich uczelni i instytutów naukowych zczecina.

Sieć bazowa MSK Szczecin (uruchomiona w kwietniu 1994 r.)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200