Między bazą a klientem

Serwer Oracle'a ma służyć do tworzenia, uruchamiania i integracji aplikacji komponentowych.

Serwer Oracle'a ma służyć do tworzenia, uruchamiania i integracji aplikacji komponentowych.

Powszechna akceptacja technologii internetowych wymusiła przejście w aplikacjach klient/serwer z architektury dwu- na trójwarstwową. Spowodowało to konieczność stosowania specjalistycznych serwerów aplikacji.

Środek aplikacji

Oracle Application Server 4.0 (OAS) jest środkową warstwą aplikacji, usytuowaną między klientami HTTP lub IIOP a dowolną bazą danych, dostępną za pośrednictwem sterowników ODBC lub JDBC. Serwer aplikacji Oracle składa się z trzech części: klientów/serwerów HTTP, właściwego serwera aplikacyjnego, komponentów (kartuszy) aplikacyjnych. Klienci HTTP odbierają żądania z przeglądarki Web. Jeśli żądanie dotyczy statycznych stron HTML lub skryptów CGI, realizują żądanie samodzielnie. Natomiast jeśli żądanie wymaga dostępu do bazy danych lub realizacji funkcji biznesowych, przekazują je do obsługi przez serwer aplikacji. Odpowiedź do klienta przesyłana jest za pośrednictwem wbudowanego . OAS może również współpracować z popularnymi internetowymi: Microsoft, Netscape i Apache.

Gospodarz komponentów

Serwer aplikacji OAS ma wbudowane właściwości funkcjonalne niezbędne do zarządzania zasobami za pośrednictwem komponentów dołączanych do serwera (dawniej Oracle określała je jako kartusze).

Application Server to "gospodarz" dla różnych typów komponentów, opracowanych w różnych modelach programistycznych. Istnieją np. komponenty do obsługi skryptów Perl, dynamicznych skryptów LiveHTML, aplikacji napisanej w C/C++ i innych. Komponent PL/SQL, zapewniający możliwości programowania w proceduralnym rozszerzeniu języka SQL, specyficznym dla baz Oracle, nie wykonuje składowanych procedur lokalnie na serwerze aplikacji, lecz przekazuje je do wykonania w serwerze bazy danych.

Zgodnie z inicjatywą "300% Java" (co oznacza dostępność Javy w serwerze bazy danych, serwerze aplikacji i na stacjach klienta) OAS zapewnia silne wsparcie języka Java. Środowisko JWeb ma maszynę wirtualną do uruchamiania komponentów w Javie, dostępnych za pośrednictwem przeglądarki. Środowisko JCORBA, również zawierające maszynę wirtualną Java, służy do udostępniania właściwości funkcjonalnych komponentów Java stacjom klienta komunikującym się z aplikacjami za pośrednictwem protokołu Internet Inter-ORB Protocol (IIOP).

Serwer zapewnia aplikacjom usługi zgodne ze specyfikacją CORBA, ukrywając ich złożoność przed programistami w klasach Java o wysokim poziomie abstrakcji. Oracle zamierza wbudować obsługę komponentów Enterprise JavaBeans dopiero wtedy, gdy specyfikacja EJB będzie lepiej ustalona. Stanie się to prawdopodobnie w następnej wersji OAS.

CORBA jest również sposobem na łączenie starszych aplikacji i zapewnienie współpracy w środowiskach rozproszonych. Komponent Cobol służy do tworzenia otoczki komponentowej wokół istniejących aplikacji do użycia ich funkcji w większym systemie. Tak dołączona aplikacja Cobol może działać na innym komputerze w sieci. Współpracę aplikacji w środowiskach rozproszonych CORBA zapewnia wbudowany w OAS broker obiektowy (licencyjna wersja Visibrokera firmy Inprise).

Wszystkie komponenty działające w OAS komunikują się ze sobą za pośrednictwem wewnętrznej "szyny programowej" Inter-Cartridge Exchange.


TOP 200