Miasto w komputerze

Zintegrowany System Informacji o Zagospodarowaniu Przestrzennym SITy 6.00 firmy P.A.NOVA (II nagroda Softarg '95) jest przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym opartym na interaktywnej bazie graficzno-tekstowej. Ma on budowę modularną i elastyczną strukturę, co umożliwia dostosowanie go do potrzeb i możliwości użytkowników. Struktura systemu jest dopasowana do ogólnych zasad gromadzenia i porządkowania danych opartych na obowiązującym systemie geodezyjno-kartograficznym.

Zintegrowany System Informacji o Zagospodarowaniu Przestrzennym SITy 6.00 firmy P.A.NOVA (II nagroda Softarg '95) jest przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym opartym na interaktywnej bazie graficzno-tekstowej. Ma on budowę modularną i elastyczną strukturę, co umożliwia dostosowanie go do potrzeb i możliwości użytkowników. Struktura systemu jest dopasowana do ogólnych zasad gromadzenia i porządkowania danych opartych na obowiązującym systemie geodezyjno-kartograficznym.

W skład systemu SITy 6.00 wchodzą następujące moduły:

EWIDENCJA GRUNTÓW W GMINIE

SITy-GrG

EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI

SITy-BiL

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO

SITy-MiK

EWIDENCJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I ROLNEGO

SITy-PNR

EWIDENCJA METRYKALIZACJI ULIC

SITy-MUl

EWIDENCJA TECHNICZNEGO UZBROJENIA TERENU

SITy-TUT

EWIDENCJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

SITy-PGo

EWIDENCJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

SITy-OZa

EWIDENCJA TERENÓW CHRONIONYCH

SITy-TCh

REJESTR ZADAŃ RZąDOWYCH

SITy-ZaR

ZAPIS STUDIÓW I ANALIZ O MIEŚCIE

SITy-SAM

ZAPIS STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

SITy-KZG

ZAPIS MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO SITy-MPZ

REJESTR WNIOSKÓW I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

SITy-WDA

System SITy 6.00 został napisany w dwóch językach programowania: SQLWindows firmy Gupta oraz Avenue, dostarczanym wraz z pakietem ArcView 2.1 firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.).

ArcView 2.1 wraz z językiem Avenue stanowi nowoczesny pakiet narzędzi do budowy aplikacji operujących na danych przestrzennych, zapisanych w topologicznym standardzie ESRI. Architektura klient/serwer pozwala w prosty sposób budować aplikacje rozproszone, korzystające z zasobów komputerów rozrzuconych w sieci lokalnej bądź globalnej. Pakiet jest narzędziem do obsługi i rastrowej. ArcView 2.1 udostępnia przestrzenną i atrybutową bazę danych oraz rozbudowany system analiz informacji. Umożliwia łączenie się z zewnętrznymi bazami danych (mechanizm ODBC), wyświetlenie ich zawartości, dokonywanie zapytań i analiz przestrzennych, co stanowi istotę systemów GIS.

Avenue jest obiektowo zorientowanym językiem umożliwiającym tworzenie aplikacji GIS dostosowanych do niestandardowych potrzeb oraz automatyzację powtarzalnych czynności. Jest on wyposażony w bibliotekę klas, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych, wyszukiwanie, połączenia między aplikacjami oraz analizy.

SITy 6.00 jest integralnie związany ze środowiskiem Windows. Jako interaktywny system informacji przestrzennej ma on za zadanie łączenie informacji geograficznych o położeniu i ukształtowaniu obiektów z danymi opisowymi (rys. 1). Architekturę systemu przedstawiono na rys. 2. SITy-SQL umożliwia aktualizacje danych opisowych, analizy i prezentacje. Model danych dla bazy opisowej wykonano w technologii CASE z użyciem narzędzia Easy-Case firmy EverGreen. Jest to tzw. część tekstowa aplikacji SITy 6.00. SITy-GIS jest odpowiedzialna za analizy danych przestrzennych oraz kojarzenie informacji opisowej z mapą wyświetlaną i analizowaną w obrębie SITy-GIS. Jest to tzw. część graficzna systemu SITy 6.00.

Obie aplikacje uruchamiane są w środowisku Windows. Dla systemu SITy 6.00 pożądana jest konfiguracja 2-monitorowa, z jednym monitorem dedykowanym dla wyświetlania danych opisowych w aplikacji SITy-SQL oraz drugim - dla wyświetlania i analizowania obiektów geograficznych. Komunikację między aplikacjami zrealizowano za pomocą protokołu DDE. SITy-GIS stanowi klienta KL-GIS żądającego wykonania usług przez serwer SER-SQL, którym jest aplikacja SITy-SQL.

SITy-SQL komunikuje się wprost z serwerem SQLBase. Dzięki zestawowi routerów firmy Gupta możliwa jest komunikacja aplikacji z serwerami baz danych na platformach Informix, Ingres, Oracle - patrz rys. 2. SITy-SQL realizuje standardowe operacje na relacyjnych bazach danych. Aplikacja może pracować samodzielnie, jednak wtedy możliwości analityczne ograniczają się do danych opisowych.

Najważniejsze funkcje SITy-GIS to:

- uzyskiwanie informacji opisowej o obiektach wskazanych na mapie

- wyświetlenie obiektu, którego część opisowa jest prezentowana

- wyszukanie obiektów poprzez formułowanie warunku dotyczącego wartości atrybutów zapisanych w bazach opisowych (np. wskaż działki leżące na ulicy Konopnickiej, w rejonie A, o powierzchni większej niż 10 h i klasie gruntu 2)

- wykonanie analiz przestrzennych (np. wskaż działki, które leżą w obrębie rejonu A i w odległości nie większej niż 500 m od wskazanej drogi).

Wynikiem analiz przestrzennych jest zbiór obiektów geograficznych na mapie, których część opisowa jest prezentowana na formatkach aplikacji SITy-GIS. Wyniki te mogą być drukowane i plotowane. Możliwe jest wydawanie osobno raportów i zestawień tabelarycznych z baz opisowych, osobno map i wyrysów, a także zintegrowanych dokumentów z danymi geograficznymi oraz opisowymi.

Przy obecnym stanie organizacyjnym administracji państwowej i samorządowej, SITy 6.00 jest przeznaczony przede wszystkim dla administracji Gmin oraz dla administracji państwowej rejonu lub województwa. W urzędzie gminnym, moduły systemu winny być instalowane w wydziałach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a informacje gromadzone w systemie. Zarządzanie informacją powinno odbywać się z poziomu administratora systemu dbającego zarówno o jej udostępnianie, jak i zabezpieczenie. W takim układzie uzyskuje się maksymalne korzyści z wdrożenia kosztownego systemu jakim jest system GIS.


TOP 200