Metodyki projektowe

Aby skutecznie przeprowadzić projekt, nie wystarczy już, że jego kierownik kieruje się zdrowym rozsądkiem. Niezbędne są odpowiednie narzędzia i metodyki projektowe.

Szczególnie w przypadku złożonych i kosztownych przedsięwzięć podejście "zdroworozsądkowe" może doprowadzić do klęski, choćby dlatego, że - ze względu na potrzebę skomplikowanych analiz - zabraknie czasu na podejmowanie rozsądnych decyzji. Tutaj z pomocą kierownikowi projektu przychodzą metodyki zarządzania projektami, które stanowią swego rodzaju zestawy drogowskazów mających pomóc w przeprowadzeniu przedsięwzięcia z sukcesem. W tym miejscu powstają dwa pytania: jak określić, czy dana działalność jest projektem i jaką metodę zarządzania nią wybrać, aby wszystko skończyło się szczęśliwie. Wbrew temu, co może się wydawać, nie są to wcale banalne pytania. Postaram się za chwilę to udowodnić. Spróbuję także odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytania.

Trzy pojęcia projektu

Metodyki projektowe

Daniel Spica

Zacznijmy od klasycznych definicji projektu. Według Business Ultimate Resource, "projekt to zadanie lub zbiór zadań podejmowanych w określonych ramach czasowych i z ustalonymi ograniczeniami w zakresie kosztów - w celu uzyskania określonej korzyści". W ramach tej krótkiej, płytkiej, a nawet w pewnym sensie błędnej definicji, zawartych jest kilka kluczowych elementów, które wymagają refleksji. Przede wszystkim jasno z niej wynika, że projekt jest przedsięwzięciem, które ma doprowadzić organizację do określonej korzyści. Owa korzyść i jej stopień muszą być znane wszystkim stronom jeszcze przed rozpoczęciem projektu, zgodnie z zasadą, że: "cel marszu winien być znany przed wyjściem z obozu". Trzeba zwrócić także uwagę na rolę ograniczeń, o których mowa w definicji, a którymi są koszt i czas. Każdy projekt to przedsięwzięcie, toczące się w ustalonych granicach, których przekroczenie podważa często jego sens biznesowy. Doświadczenie mówi jednak, że przedstawiona definicja nie jest w pełni poprawna, gdyż projekt jako pojęcie wykracza poza zbiór zadań.

Podstawowe pytania:

- Do jakiej kategorii należy mój projekt?

- Czy cel stawiany przed projektem jest jasny?

- Czy metody dojścia do celu są jasne i precyzyjne?

Z kolei - według podręcznika PRINCE2 - "projekt to środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym". Jak widać, to spojrzenie jest znacznie szersze niż poprzednio przedstawione, gdyż środowisko zarządcze to znacznie więcej niż zbiór zadań - to pewna struktura organizacyjna o określonym czasie życia, powołana w celu wytworzenia pewnych wyników. Trzeba zwrócić uwagę na silny nacisk na tzw. uzasadnienie biznesowe, które w metodyce PRINCE2 jest siłą napędową projektu. Oznacza to, że projekt, który nie przynosi oczekiwanych korzyści zdefiniowanych formalnie w uzasadnieniu biznesowym, nie powinien być nawet prowadzony. Skupienie na wartościach biznesowych jest podkreślone poprzez kształt struktury zarządzania projektem i jest to jedna z istotnych cech podejścia PRINCE2. W ujęciu PRINCE2 projekt w sensie czasowym obejmuje specyfikację produktów, ich konstruowanie, wykonanie, testowanie i przekazanie do eksploatacji.


TOP 200