Metody z biznesu pomogą państwu

Idąc tym tropem, konstrukcja Planu Informatyzacji Państwa nie tylko powinna wynikać ze strategii "Sprawne państwo", ale również określić pryncypia korporacyjne organizacji państwa i powiązań między poszczególnymi jego organami.

Wdrożenie architektury korporacyjnej - o którym wspomina się w projekcie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2014, ale nie przestrzega się jej zasad - pozwoliłoby, w ocenie Rafała Jabłonki i Andrzeja Sobczaka, na obniżenie kosztów informatyzacji administracji publicznej. Przede wszystkim zapewniłoby współdziałanie systemów informatycznych w ramach całej administracji publicznej. "Trzeba zacząć od przygotowania administracji publicznej do przeprowadzenia skutecznego projektu wdrożenia architektury korporacyjnej - powołać odpowiednie role i struktury (rada architektury i główny architekt na poziomie rządu oraz kaskadowo w każdym urzędzie centralnym, federacja architektów itp.), określić ich związek z zarządzaniem projektami i utrzymaniem usług IT, a także rolę w całej organizacji "EA governance"). Następnie - w duchu TOGAF - stworzyć wysokopoziomową wizję architektury biznesowej, danych, aplikacji i techniki. Po konsolidacji luk można ustalić wstępny plan implementacji. Ta wysokopoziomowa wizja powinna być uszczegółowiona - w podobnej sekwencji kroków - przez każde ministerstwo, aż do konkretnych projektów realizacyjnych. I tak, krok po kroku dojdziemy do celu, czyli zapewnienia, że architektura odpowiada i wspiera potrzeby państwa, przy czym dobrze wdrożone mechanizmy architektury korporacyjnej pozwolą na weryfikację, czy wypracowane rozwiązania faktycznie spełniają te potrzeby i są kompletne, oraz czy nie są między sobą sprzeczne, niespójne albo nadmiarowe" - klaruje Rafał Jabłonka.

Na to się jeszcze długo nie zanosi. Można się obawiać, że po przyjęciu strategii "Sprawne państwo" i ewentualnie nowego Planu Informatyzacji Państwa rząd uzna, że już wyczerpał swoje chęci porządkowania strategicznego kraju. Nie będzie zatem miejsca na proces budowy architektury korporacyjnej.

Komentarz
dr hab. Andrzej Sobczak, profesor Szkoły Głównej Handlowej, redaktor serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl

Według przeprowadzonych badań, do najważniejszych celów, jakie definiują organizacje podczas budowy architektury korporacyjnej, zaliczone są: zwiększenie elastyczności procesów biznesowych (38%), uporządkowanie posiadanych systemów informatycznych i infrastruktury IT (24%), poprawa dopasowania systemów informatycznych do potrzeb biznesowych organizacji (24%), podniesienie efektywności procesów biznesowych (20,5%), wdrożenie bardziej elastycznych systemów informatycznych (19,4%), zredukowanie czasu i ryzyka związanego z prowadzeniem projektów informatycznych (18,6%), obniżenie kosztów posiadania rozwiązań informatycznych (17,5%).

Pierwszym krajem na świecie, który w systematyczny sposób zaczął stosować koncepcję architektury korporacyjnej w sektorze publicznym, są Stany Zjednoczone. Od 1996 obowiązuje tam Clinger-Cohen Act, tj. ustawa, która nakłada na osoby odpowiedzialne za informatykę w agendzie federalnej (ang. Chief Information Officer - CIO) obowiązek utworzenia, wdrożenia i utrzymania zintegrowanej architektury korporacyjnej - łączącej nowe rozwiązania techniczne z celami strategicznymi organizacji.

Natomiast w Europie pierwszeństwo należy do Danii. W opracowaniu "White Paper on Enterprise Architecture" duńskiego Ministerstwa Nauki, Techniki i Innowacji rekomendowano utworzenie architektury korporacyjnej, która byłaby wykorzystywana przy opracowywaniu wszystkich systemów informatycznych przeznaczonych dla duńskiej administracji publicznej. Architektura koncentruje się na interoperacyjności, bezpieczeństwie, elastyczności oraz skalowalności tworzonych rozwiązań IT.

W Finlandii za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, jednakże działanie to ma status "międzyresortowego". Architektura koncentruje się na wymianie informacji, wspólnych podstawach technologicznych, usługach wspólnych oraz procesach realizowanych między agencjami.

Jeszcze inaczej jest w Kanadzie, gdzie za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiada "The Enterprise Architecture and Standards Division", umocowana na poziomie Rady Skarbu. Architektura służy zwiększeniu efektywności funkcjonowania jednostek rządowych.

Association of Enterprise Architects cztery lata temu opublikowało wyniki badań, których celem było określenie stopnia zaawansowania prac nad zastosowaniem koncepcji architektury korporacyjnej w administracjach państw należących do ICA (The International Council for Information Technology in Government Administration). Z 16 krajów poddanych analizie (Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Japonia, Korea Południowa, Holandia, Nowa Zelandia, Irlandia Północna, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania, USA) 93,3% administracji rządowych stosowało lub zamierzało stosować podejście architektoniczne w sektorze publicznym.


TOP 200