Metody kompresji cz. II

lossless - kompresja danych bez straty informacji.

lossy - kompresja danych ze stratą informacji (dla uzyskania lepszego upakowania).

MACE - (Macintosh Audio Compression and Expansion) metoda kompresji dźwięku dla komputerów Macintosh bazująca na algorytmie &ADPCM.

MC - (Motion Compensation) metoda kompresji obrazów ruchomych wykorzystująca fakt, że każda klatka obrazu ruchomego jest podobna do poprzedniej (można ją uzyskać przez transformację poprzedniej klatki).

MCI - (Motion-Compensated Interpolation) technika kompresji obrazu ruchomego, w której, na podstawie dwóch klatek, metodą interpolacji wyliczana jest klatka pośrednia.

MCP - (Motion-Compensated Prediction) metoda kompresji obrazu ruchomego, w której pozycję elementów obrazu wylicza się na podstawie wektorów ruchu odniesionych do obrazu wzorcowego.

MCPE - (Motion-Compensated Prediction Error) różnica między obrazem uzyskanym metodą MCP a rzeczywistym.

MPEG - standard kompresji ruchomych obrazów wideo opracowany przez grupę ekspertów, łączący różne techniki kompresji (kodowanie hybrydowe); wyróżnia się 2 poziomy: MPEG-1 dla danych transmitowanych z prędkością do 1,5 Mbit/s oraz MPEG-2 dla transmisji 5-10 Mbit/s; odpowiednie standardy ISO to: ISO/IEC 11172-1 (system), ISO/IEC 11172-1 (wideo) oraz ISO/IEC 11172-3 (audio).

P.OEM - (Fractal Transform Image Compression Board) - karta do kompresji pojedynczych obrazów wysokiej rozdzielczości lub sekwencji wideo, korzystająca z metody odwzorowania fraktalami.

PASC - (Precision Adaptative Subband Coding) metoda kompresji danych stosowana w magnetofonach cyfrowych; jest ona podstawą dźwiękowej części metody &MPEG; w celu uzyskania maksymalnego upakowania danych usuwa się z zapisu sygnały leżące powyżej progu ludzkiego słuchu.

PCM - (Pulse Code Modulation - modulacja kodowo-impulsowa) modulacja zamieniająca sygnał analogowy w ciąg impulsów tworzący cyfrowy strumień danych.

PhotoMotion - programowa metoda kompresji obrazów wideo opracowana przez IBM.

Photo YCC - technika kompresji obrazów stosowana przez firmę Kodak do kodowania klatek obrazu na dyskach &Photo CD.

Pruning - metoda kompresji ze stratą informacji - ciąg pikseli jest zastąpiony jednym o średniej wartości.

P*64 - (pełna nazwa Video Codec for Audiovisual Services at P*64 Kbit/s) standard kodowania i dekodowania informacji audiowizualnych zgodny z zaleceniem &H.261 do wykorzystania przy ich przesyłaniu w sieciach ISDN; P - parametr przyjmujący wartość 1-30 oznacza prędkość przesyłania informacji, która może być zmieniana skokowo co 64 Kbity.

RLC - (Run Length Coding) patrz &kodowanie metodą długości ciągów pitów lub landów.

RLE - (Run Length Encoding) patrz &kodowanie metodą długości ciągów pitów lub landów.

Roadpizza - metoda kompresji obrazu wideo stosowana w systemie QuickTime (Apple Macintosh).

SG3 - algorytm kompresji obrazu wideo dla potrzeb wideokonferencji (opracowany przez firmę Picture Tel).

Subband Coding - metoda kompresji wykorzystująca fakt niejednakowej wrażliwości oka na różne barwy; pasmo barw dzieli się na podpasma, z których usuwane są te, które mają niewielki wpływ na postrzeganie całości.

szacowanie ruchu - jedna z predykcyjnych metod kompresji obrazu, polegająca na przedstawieniu nieruchomego tła i przewidywaniu obiegu elementów ruchomych (tło jest wyświetlane raz w danej sekwencji, więc nie potrzeba upakowywać za każdym razem niemal identycznych obrazów).

transformacyjne techniki - metody kompresji obrazu ze stratą informacji polegające na przekształceniu obrazu w podobny, zajmujący mniej miejsca (taką techniką jest m.in. &DCT - dyskretna transformacja cosinusowa).

Truncation - metoda kompresji ze stratą informacji: usuwanie najmniej znaczących bitów (pikseli).

UVLO - technika kompresji obrazu ruchomego stosowana w technologii &CD-I.

VLC - (Variable-Length Coding) technika kompresji danych posługująca się zmienną liczbą bitów słowa kodowego.

współczynnik kompresji - stosunek wielkości danych przed i po kompresji.

YCC - standard kodowania obrazu na dyskach &Photo CD, obraz zamieniany jest na YCC ze standardu RGB, stosowany w celu uzyskania mniejszej objętości i lepszej jakości obrazu.


TOP 200