Metody kompresji cz. I

ADPCM - (Adaptive Different Pulse Code Modulation) różnicowa adaptacyjna modulacja impulsowo-kodowa - metoda kompresji danych oparta na metodzie &DPCM; jest to tzw. technika prognozująca (predykcyjna) wykorzystująca fakt, że np. w kolejnych klatkach filmu, obraz z reguły zmienia się nieznacznie, wystarczy więc zakodować jedynie różnicę; liczba bitów informacji jest automatycznie dopasowywana do potrzeb.

ADPCM - (Adaptive Different Pulse Code Modulation) różnicowa adaptacyjna modulacja impulsowo-kodowa - metoda kompresji danych oparta na metodzie &DPCM; jest to tzw. technika prognozująca (predykcyjna) wykorzystująca fakt, że np. w kolejnych klatkach filmu, obraz z reguły zmienia się nieznacznie, wystarczy więc zakodować jedynie różnicę; liczba bitów informacji jest automatycznie dopasowywana do potrzeb.

algorytm skalowalny kompresji - algorytm kompresji obrazu, który umożliwia późniejszą dekompresję na komputerze o innej konfiguracji (np. gorszej karcie wideo).

Animation Compresor - algorytm firmy Apple do kodowania filmów animowanych, bazuje na kodowaniu RLE.

AVI - (Audio Video Interleaved) sposób kompresji i zapisu cyfrowego obrazu oraz dźwięku opracowany przez Microsoft.

block matching - porównywanie bloków (fragmentów) obrazu w celu znalezienia informacji różnicowych, użytych do

kodowania.

Collage Theorem - (zasada kolażu) proces matematyczny wyszukujący fraktale podobne do obrazu, który ma być

upakowany za pomocą transformacji fraktalowej.

colormaping - metoda kompresji ze stratą informacji polegająca na użyciu tabeli barw (CLUT - Color Lookup

Table).

Color Subsampling - technika kompresji stosowana w metodzie &Photo YCC.

DCT - (Discrete Cosinus Transformation - dyskretna transformacja kosinusowa) metoda kompresji obrazu ze stratą

informacji.

DPCM - (Differential Pulse Code Modulation) różnicowa modulacja impulsowo-kodowa - metoda prognozująca

(predykcyjna) kompresji danych polegająca na wykorzystaniu poprzedniego stanu (np. klatki filmu) oraz informacji o

zmianach w celu uzyskania następnego stanu; metoda ta zawodzi w przypadku gwałtownych zmian, stąd powstała jej ulepszona metoda - &ADPCM.

DYUV - (Delta-YUV) algorytm kompresji obrazu zapisanego w standardzie YUV, w którym przekazywane są różnice (tzw. wartości delta) pomiędzy nowymi a poprzednimi wartościami odpowiednich składowych obrazu (jedna z tzw. metod predykcyjnych).

Fractal Transformation - (transformacja fraktalna) kompresja obrazu polegająca na znalezieniu opisu geometrycznego w formie fraktala.

IDCT - (Inverse Discrete Cosinus Transformation - odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa) metoda dekompresji

obrazu zakodowanego metodą &DCT.

IFS - (Iterated Function Set) zbiór liczb będących podstawą do generacji fraktali używanych w trakcie transformacji

fraktalnej obrazu.

Interframe processing - metoda kodowania obrazu wykorzystująca informację różnicową między kolejnymi

obrazami.

Intraframe coding - metoda kodowania obrazu wykorzystująca informacje pochodzące z kodowanego obrazu.

JPEG - standard kompresji obrazów nieruchomych opracowany przez grupę ekspertów &JPEG łączący różne techniki kompresji (kodowanie hybrydowe), którego współczynnik kompresji wynosi ok. 20:1; wyróżnia się 3 poziomy: bazowy (baseline system), rozszerzony (extended system) i specjalny umożliwiający kompresję bez straty informacji; JPEG stał się standardem ISO/IEC 10918.

kodowanie - proces szyfrowania zapisu informacji wg ustalonych wcześniej założeń.

kodowanie asymetryczne - kodowanie, w którym kompresja przeprowadzana jest w inny sposób niż dekompresja.

kodowanie entropijne - kodowanie bez straty informacji.

kodowanie Huffmana - redukcja nadmiarowych danych bez straty informacji, bazująca na słowie kodowym (kluczu) o zmiennej długości (VLC - Variable Length Code), w której klucze krótkie przyporządkowane są często występującym wzorcom, natomiast długie - rzadko występującym.

kodowanie hybrydowe - kodowanie wykorzystujące połączenie różnych technik kompresji.

kodowanie metodą długości przebiegu (RLE, RLC) - kompresja danych, w której jednakowe wartości danych występujące po sobie (przebiegi) zastępuje się podaniem ich wartości i liczby powtórzeń; metoda znana jest także pod nazwą RLC (Run Length Coding) lub RLE (Run Lenght Encoding).

kodowanie statystyczne - kodowanie z wykorzystaniem zmiennej długości klucza, np. kodowanie Huffmana.

kodowanie symetryczne - kodowanie, w którym kompresja przeprowadzana jest w identyczny sposób, jak dekompresja.

kompresja - redukowanie wielkości zapisu danych; może być ze stratą lub bez utraty informacji.

kwantowanie wektorowe - metoda kompresji ze stratą informacji polegająca na przyporządkowaniu odpowiednich

kodów (z tabeli kodowej) kwadratowym obszarom pikseli.

log PCM - (logarithmic Pulse Code Modulation - logarytmiczna metoda kodowo-impulsowa) dynamiczna metoda kwantowania, w której przyjęto logarytmiczną skalę kwantowania dla uzyskania odpowiedniego stosunku sygnału do szumu.


TOP 200