Menedżer - chirurg czy kumpel?

Podstawową jednostką organizacyjną realizacji projektu jest zespół, zaś zadaniem menedżera jest jego wsparcie, czyli tworzenie jak najlepszego środowiska pracy.

Podstawową jednostką organizacyjną realizacji projektu jest zespół, zaś zadaniem menedżera jest jego wsparcie, czyli tworzenie jak najlepszego środowiska pracy.

Menedżer dowodzący przedsięwzięciem jest w trudnej sytuacji. Powodzenie projektu zależy w dużej mierze od tego, czy wśród realizujących go pracowników uda się stworzyć atmosferę twórczej, wspólnej pracy i odpowiedzialności. Tymczasem owi pracownicy są jedynie "wypożyczeni" z macierzystych działów i znacznie trudniej przychodzi im utożsamianie się z doraźnie utworzonym zespołem i zadaniem.

Menedżer projektu musi więc być obdarzony co najmniej dwoma talentami: musi umieć trafnie dobrać sobie ludzi i przekształcić poszczególnych pracowników w harmonijnie działający zespół. W następnej kolejności powinien zadbać o właściwe kanały komunikacji między ludźmi. Liczba tych kanałów rośnie wraz ze wzrostem liczebności uczestników.

Przy biurokratycznym przepływie informacji - to znaczy poprzez wielu pośredników - można mieć pewność, że kanały zatkają się. Informacje będą zniekształcane, a realizacja projektu zmieni się w zabawę w "głuchy telefon".

Styl menedżera

Menedżerowie, którzy mają w swoim dorobku już kilka projektów, wiedzą, że w zasadzie styl zarządzania powinno się uzależniać od charakteru przedsięwzięcia. Jednak w praktyce każdy zarządzający ma swoje stałe preferencje i sam powinien ocenić, czy jego styl pasuje do projektu, czy lepiej się go nie podejmować.

Wyróżnia się trzy główne style menedżerskie:

* autokratyczny, kiedy menedżer sam podejmuje wszystkie decyzje, surowo kontroluje ich wykonanie, przybiera marsową minę

* totalnej wolności, przeciwstawny autokratycznemu, kiedy menedżer każdemu pozwala, żeby robił, co chce, zdarzenia są nieprzewidywalne, a projekt przebiega tak, jakby w ogóle nie był zarządzany

* demokratyczny, czyli uczestniczący, kiedy wspólnie podejmuje się decyzje, każdy ma prawo zabrać głos, nikogo się nie wyróżnia.

Autokraci sprawdzają się przy realizacji rutynowych projektów małego ryzyka. Mogą z sukcesem zarządzać zespołami, które zrealizowały już wiele przedsięwzięć, są doświadczone i kompetentne. Autokraci są niezbędni w projektach, w których trzeba szybko podejmować decyzje. Na pewno nie będą czekać na zbyt wiele danych i zgodę większości, aby zdecydować o działaniu.

Wadą takiego rządzenia jest demoralizacja zespołu, który nie widzi swojego wkładu w decyzje i przebieg przedsięwzięcia. Inne ryzyko to zwiększona możliwość pomyłek, ponieważ menedżer autokrata na ogół lekceważy informacje napływające z zewnątrz.

Pełna wolność i demokracja

Styl absolutnej wolności może być efektywny w przedsięwzięciach, w których warunkiem powodzenia jest wyzwolenie w uczestnikach ducha inicjatywy i twórczości, a uczestniczący w mich ludzie mają silną wewnętrzną motywację. Taka sytuacja zdarza się np. w projektach artystycznych, badawczych. Najczęściej jednak pełna wolność prowadzi do zagubienia celu, braku decyzji, zaniku jakiegokolwiek kierownictwa.

Styl demokratyczny ma wiele zalet. Proces decydowania uwzględnia wiele punktów widzenia, a decyzje wewnętrznie zobowiązują członków załogi, którzy uczestniczyli w ich podejmowaniu. Wadą jednak jest tzw. tyrania większości. Indywidualiści, gwiazdy, innowatorzy nie chcą pracować w tak zarządzanych zespołach. Drugą jest zagrożenie nietrafnymi decyzjami, gdy zespół jako całość ma mało kompetencji i doświadczenia. Trzecią zaś - długi proces podejmowania decyzji.

Jaki zespół?

Projekt stanowi system. Każdy fragment wykonanej pracy musi pasować do innej części. Najlepiej widać to w przypadku projektów informatycznych. Integralność działań zespołu przesądza o powodzeniu projektu. Aby zintegrować działania, menedżerowie budują strukturę zespołu zgodnie z zasadami, które sprawdzili i są do nich przekonani. Najczęściej praktykowane są cztery typy zespołów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200