Łowienie bezcennych danych

Potrzeba szybkiego podejmowania decyzji na podstawie ogromnej ilości danych spowodowała rozwój produktów klasy Business Intelligence. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilkaset tego typu programów. Prezentujemy trzy, należące do najpopularniejszych na polskim rynku.

Potrzeba szybkiego podejmowania decyzji na podstawie ogromnej ilości danych spowodowała rozwój produktów klasy Business Intelligence. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilkaset tego typu programów. Prezentujemy trzy, należące do najpopularniejszych na polskim rynku.

Termin Business Intelligence (BI) nie ma nic wspólnego z wywiadem gospodarczym czy śledzeniem tajemnic handlowych. Używany od kilku lat, określa zarówno klasę oprogramowania, jak i usługi związane ze zbieraniem informacji. Z punktu widzenia systemu informatycznego BI pozwala na analizę zawartości baz danych. Przy wykorzystaniu takich technik, jak OLAP czy data mining narzędzia te są przydatne w uzyskaniu odpowiedzi na zapytania biznesowe i służą do prognozowania znaczących trendów czy prawidłowości na badanych rynkach.

Przez ostatnich 10 lat zmieniała się nazwa programów wspomagających decyzję - od EIS (Executive Information Systems), poprzez DSS (Decision Support Systems) aż po Business Intelligence.

Programy EIS miały umożliwić menedżerom łatwe otrzymywanie wybranych informacji o przedsiębiorstwie. Najczęściej aplikacje EIS zawierały predefiniowane zestawy zapytań. W odpowiedzi na pytania program tworzył tabele lub wykresy. Aplikacje były ograniczone tylko do tych zastosowań wcześniej określonych przez programistów. Jakiekolwiek "niestandardowe" pytania wiązały się z ingerencją informatyka, który pisał zapytania w języku SQL i formatował odpowiedzi w formie raportu.

Aplikacje DSS dynamicznie tworzą zapytania SQL w celu uzyskania informacji żądanej przez użytkownika. Pozwalają wyodrębnić dane z relacyjnej bazy danych bez konieczności zrozumienia czy nauczenia się pisania skryptów SQL. W odróżnieniu od aplikacji EIS programy DSS mogły dotyczyć różnych zastosowań, pod warunkiem że ich opis był przechowywany w relacyjnej bazie danych.

Kolejne generacje DSS zmierzały w kierunku Business Intelligence. Tego typu aplikacje pozwalają użytkownikowi wybierać interesujące go dane z jednego lub wielu źródeł i mogą dotyczyć wielu zastosowań. Formatowanie odpowiedzi w postaci raportu czy graficznej prezentacji jest prostsze niż w aplikacji DSS. Aplikacje BI umożliwiają użytkownikowi posługiwanie się analizą wielowymiarową.

Przykładowo, użytkownik może "drążyć" informacje, począwszy od obrotów ogólnych, na sprzedaży konkretnych produktów skończywszy, przy uwzględnieniu podziałów produkt/region sprzedaży lub produkt/region/klient. Ewolucja systemów BI prowadzi od systemów o architekturze klient/serwer w kierunku aplikacji, z których można korzystać w sieci Web. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilkaset produktów klasy BI. Prezentujemy trzy, należące do najpopularniejszych na polskim rynku - BusinessObjects (francuskiej firmy o tej samej nazwie), Media (kanadyjskiej firmy Speedware) i Seagate Info (amerykańskiego producenta Seagate Software). Dwa pierwsze są w znacznym stopniu spolonizowane. Decyzja co do lokalizacji trzeciego zapadnie niebawem. Porównując właściwości programów, pod uwagę były brane takie elementy, jak łatwość instalacji, architektura systemu, funkcje i cena.

BusinessObjects 5.0

To program do zadawania zapytań, przetwarzania analitycznego danych i wizualizacji wyników w formie raportów. Łatwy dostęp do danych jest jedną z zalet programu BusinessObjects. Osiągnięto to dzięki wprowadzonemu przez twórców programu tzw. universe. Pojęcie to określa warstwę semantyczną między słownictwem świata biznesu a technologią baz danych, tłumaczącą złożone struktury baz danych na język zrozumiałych terminów biznesowych. Dzięki universe użytkownik, nie będący informatykiem, może dotrzeć do poszukiwanych danych, korzystając ze znanej mu terminologii biznesowej i interfejsu intuicyjnego. Universe mogą być tworzone przez informatyka przy użyciu modułu BusinessObjects Designer.

Do przeszukiwania bazy danych służy edytor Query Panel. Po połączeniu się z bazą universe zapytania są realizowane poprzez przeniesienie (podwójne kliknięcie wybranych elementów) danych z okna odwzorowującego strukturę bazy universe do okna wyników. Każdy z wybranych obiektów to kolumna danych, która pojawia się na ekranie po naciśnięciu jednego klawisza. W trakcie tworzenia zestawienia dane można filtrować. Wynikiem przeszukiwania bazy jest standardowy raport.

Ważną funkcją programu jest to, że w ramach jednego raportu można łączyć informacje z różnych źródeł danych, obejmujących tzw. produkcyjne bazy danych, hurtownie danych, serwery OLAP, pliki tekstowe, DBF, Excel i inne. Do raportu można dołączać zmienne zdefiniowane przez użytkownika - wyszukane dane można sortować, używając formuł logicznych czy matematycznych.

Poza funkcjami raportowania możliwe jest analizowanie danych za pomocą technik OLAP. Motor analityczny programu może operować na dynamicznie tworzonych kostkach, obrazujących wielowymiarowy charakter zdarzeń, poz-walających na swobodne przecinanie i rzutowanie danych (Slice and Dice). Ponadto funkcje drążenia i agregowania danych (drillup i drilldown) można wykonywać bezpośrednio w tabelach lub na wykresach danych, z możliwością dokonywania zmiany kierunku analizy "w locie". Jeżeli raport przedstawia np. obroty firmy w podziale na lata, to przy użyciu funkcji drilldown możliwa jest od razu prezentacja obrotów w odniesieniu do kwartałów czy miesięcy.

Business Objects oferuje także technologię data mining. Jest ona możliwa dzięki programowi BusinessMiner, z którego można korzystać jak z niezależnego programu. BusinessMiner jest produktem klasy low-end, działającym na komputerach typu desktop (w trakcie analiz korzysta tylko z metody drzew decyzyjnych).

W maju br. ukazała się polska wersja BusinessObjects 5.0. (zlokalizowano interfejs). Nie zostały spolonizowane pliki pomocy, dokumentacja i serwery aplikacyjne (WebIntelligence i Broadcast Agent). W najbliższym czasie ma się pojawić nowa wersja Business Objects 2000.

MEDIA 4.0

System MEDIA jest w pełni spolonizowanym pakietem, umożliwiającym prowadzenie analiz wielowymiarowych. Prezentuje w graficznej formie dowolne wskaźniki, w tym zatrudnienie, płace, bilans, cash flow, dane produkcyjne i inne. System MEDIA jest zintegrowany z systemem raportowania Esperant, dzięki czemu możliwe jest sięganie wprost do danych operacyjnych.

MEDIA jest oferowany w kilku kategoriach, w zależności od rodzaju współpracy z systemem zarządzającym pracą przedsiębiorstwa. Wersja M służy do budowy wielowymiarowych analiz w firmach o nie uporządkowanej strukturze informatycznej, wersja R - do eksploracji hurtowni danych, wersja M+R, łącząca zalety obu, oraz wersja WEB - do budowy rozwiązań intra- i internetowych.

MEDIA M tworzy własne bazy danych, automatycznie zasilane danymi z systemu użytkownika. Zgromadzone tam dane są wstępnie przetworzone i przygotowane do analizy (technika OLAP). Po dołączeniu oprogramowania MEDIA do systemu informatycznego wspomagającego pracę firmy wybrane dane pojawiają się na pulpicie MEDIA Briefing Board. Na pulpit może się składać nieograniczona liczba okien, z których każde wyświetla przetworzone informacje biznesowe w różnych formatach.

MEDIA R jest przeznaczony dla użytkowników gromadzących informacje w relacyjnych bazach. System MEDIA M + R jest tworzony dla wymagających użytkowników (część danych jest automatycznie ładowana do wielowymiarowych baz danych MEDIA, a dane, do których wymagany jest natychmiastowy dostęp, są pobierane z baz relacyjnych).

Dzięki wbudowanemu mechaniz-mowi komputerowego wspomagania pytań (Computer Assisted Request - CAR) możliwe jest przeprowadzanie skomplikowanych analiz danych, nawet takich, których w czasie implementacji programu nie można przewidzieć. CAR jest funkcją interaktywną, pozwalającą na dotarcie do danych na dowolnym poziomie szczegółowości i wyświetlenie wyników analizy w postaci wykresu czy tabeli.

Dla bardziej wymagających użytkowników twórcy systemu MEDIA udostępnili możliwość analizy poprzez tworzenie własnych wskaźników i dodawanie kolejnych poziomów szczegółowości. System ten umożliwia przeprowadzenie różnych symulacji: zmiana wartości dowolnego, wyświetlanego wskaźnika powoduje natychmiastowe przeliczenie innych wskaźników i zaktualizowanie wykresów.

Seagate Info

Seagate Info 7.0 jest systemem wspomagania decyzji opartym na zawansowanych narzędziach raportujących i do analizy danych. Dzięki możliwościom harmonogramowania pozwala na periodyczne uzyskanie raportów i zapis rezultatów w pliku *.rpt. Pliki te są zapisywane - podobnie jak pliki Windows - w formie struktur drzewiastych.

Dzięki modułowej budowie Seagate Info 7.0 pozwala na rozbudowę systemu w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i potrzeb użytkowników. Program zawiera Seagate Crystal Reports 7.0 i wiele narzędzi, dzięki którym możliwe są: analiza na podstawie bazy wielowymiarowej, tworzenie własnego słownika danych, praca offline, optymalizacja tworzenia zapytań pod kątem ich redundancji.

Nowością w wersji 7.0 jest m.in. integracja z Microsoft Outlook. Dla użytkowników MS Office korzystanie z Seagate Info nie sprawia kłopotów, gdyż interfejs programu jest podobny do programów wchodzących w skład pakietu MS Office. Do zestawu dodano łatwe w obsłudze narzędzie do zapytań ad hoc, co umożliwia użytkownikom natychmiastowy dostęp do danych i ich prezentację bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Możliwe jest także agregowanie wielu raportów w jeden.

Do połączenia z hurtownią danych służy program Info Worksheet. Wyniki analizy wielowymiarowej prowadzonej za pomocą Info Worksheet mogą być automatycznie przetworzone na raporty graficzne i udostępnione innym użytkownikom. Źródłem analiz OLAP mogą być wyspecjalizowane bazy: Seagate Holos, Hyperion Essbase, OLE DB for OLAP MS SQL Server OLAP Services i Applix TM1), IBM DB2 OLAP Services oraz Informix Meta Cube.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200