Lobbing w sieciach SAN

EMC i Sun promują nowy standard dla sieci SAN.

EMC i Sun promują nowy standard dla sieci SAN.

Firma EMC, lider rynku wydajnych systemów pamięci masowych, zwróciła się do organizacji Storage Networking Industry Association (SNIA), zajmującej się standaryzacją rozwiązań SAN, z prośbą o akceptację nowego standardu dostępu do plików NFS (Network File System) i CIFS (Common Internet File System) za poś- rednictwem interfejsów wirtualnych VI (Virtual Interface). Zaproponowane rozwiązanie jest oparte na technologii zawartej w oprogramowaniu HighRoad, które EMC wprowadziło na rynek w grudniu ub.r. (pisaliśmy o tym w CW 48/2000).

Naokoło, ale szybciej

Proponowany standard NFS/CIFS over VI ma znacznie usprawnić dostęp do plików za pośrednictwem sieci pamięci masowych, na które składają się zarówno urządzenia NAS, jak i SAN. W rozwią- zaniu EMC urządzenie NAS nie jest jedynym punktem kontaktu klienta sieciowego z siecią SAN. Służy tylko do zainicjowania sesji transmisji pliku z macierzy, pracujących w tej sieci, a dzięki wyko-rzystaniu protokołu NFS/CIFS over VI transmisja pliku jest realizowana za pośrednictwem serwerów dołączonych do sieci SAN - to one dostarczają po wirtualnym połączeniu plik stacji roboczej, która zgłosiła żądanie. Serwery te mają zazwyczaj znacznie wydajniejsze karty sieciowe niż serwer NAS i co ważniejsze - wiele równoległych transmisji dużych plików może być dystrybuowane pomiędzy różnymi serwerami korzystającymi z sieci SAN, zamiast ich "przepychania" przez pojedynczy serwer NAS.

Zdaniem EMC, wykorzystanie urządzeń NAS do realizowania "sygnalizacji" dotyczącej dostępu do plików i sieci SAN i współpracujących z nią serwerów do przesyłania plików optymalizuje również użycie systemu pamięci masowych. Serwery NAS najczęściej są optymalizowane pod kątem szybkiego udostępniania małych plików. Znacznie gorzej radzą sobie, gdy mają jednocześnie transmitować duże pliki, a ich rola w tym przypadku ogranicza się zazwyczaj wyłącznie do pośrednictwa w przesyłaniu plików.

Rozwiązanie zaproponowane przez EMC jest szczególnie istotne w przypadku serwerów, które - uruchamiając rozbudowane aplikacje np. bazodanowe - same są klientami sieci SAN. Rozdzielenie sygnalizacji, weryfikacji praw dostępu od fizycznej transmisji plików na urządzenia NAS i SAN pozwala przyspieszyć operację dostępu.

Poparcie

Jednym z największych zwolenników standaryzacji NFS/CIFS over VI jest Sun Microsystems. W złożonej pod koniec ub.r. propozycji standaryzacji EMC wymieniło jako firmy popierające nową technologię również IBM, Veritas i Net-work Appliance. Ostatnia z nich jest obecnie uważana za lidera rozwiązań dla sieci NAS, ale jej pozycja jest zagrożona przez wejście na ten rynek EMC.

SNIA nie jest oficjalnym ciałem standaryzacyjnym, lecz organizacją non profit grupującą kluczowych producentów rozwiązań pamięci masowych. Jej zadaniem jest zbieranie od członków propozycji standardów, ich dopracowywanie w ramach grup roboczych i przygotowywanie szczegółowych specyfikacji i wymagań dotyczących standardu, tak aby były zgodne z wymaganiami większości członków SNIA.


TOP 200