Którędy do PESEL2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało kolejne, pomniejsze przetargi w ramach budowy systemu PESEL2 i jednocześnie podsumowało obecny stan prac nad projektem.

"1. Postępowanie na wyłonienie konsultanta zewnętrznego

Nastąpiło rozstrzygniecie postępowanie i podpisanie umowy z konsultantem zewnętrznym na wykonanie architektury technicznej systemu, usługi zarządzania i wsparcia technicznego projektu./ Zamówienie zostało udzielone Konsorcjum firm: Unizeto Technologies SA i PRO-INFO, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

2. Postępowanie na zakup komputerów dla urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wszczęło procedurę zamówienia publicznego na zakup nowego sprzętu komputerowego, który zostanie zainstalowany we wszystkich urzędach gminnych i urzędach stanu cywilnego.Zgodnie z założeniami Projektu, sprzęt ten będzie obsługiwał jednocześnie sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności (sprawy meldunkowe) oraz sprawy pozostające w kompetencjach urzędów stanu cywilnego. Zgodnie z nową metodologią realizacji wielkich projektów informatycznych zamówienie obejmujące 7575 stacji roboczych zostało rozbite na sześć części. Takie podejście sprzyjać będzie zachowaniu konkurencji pomiędzy firmami.

Postępowania przygotowywane:

3. Oprogramowanie aplikacyjne dla gmin (PESEL, akty stanu cywilnego)

Kluczowym aspektem Projektu PESEL2 jest dostosowanie oprogramowania eksploatowanego obecnie w gminach do wymagań ZSI PESEL2 a także do wymiany informacji pomiędzy systemami eksploatowanymi w gminach (zarówna ewidencji ludności jak i USC).

Wniosek o dofinansowanie w ramach SPO WKP 1.5 zakładał, że w ramach Projektu PESEL2 oprogramowanie eksploatowane na szczeblu lokalnym (w gminach) zostanie dostosowane do współpracy z nowymi systemami informatycznymi szczebla centralnego. Analiza przeprowadzona przez MSWiA, wskazuje, że wariant polegający na modyfikacji oprogramowania obecnie eksploatowanego w gminach (16 producentów) pozwoli nie tylko na zachowanie ciągłości działania komórek organizacyjnych prowadzących ewidencję ludności i rejestracje stanu cywilnego ale będzie też bardziej efektywny niż wdrożenie nowego oprogramowania. Procedura będzie następująca:

MSWiA zawrze z firmami - autorami oprogramowania eksploatowanego w gminach umowy na modyfikację oprogramowania do wersji zgodnej z wymogami nowego interfejsu warstwy centralnej wdrożenie w gminach zmodyfikowanego oprogramowania (wraz z migracją danych z obecnych systemów i przeszkoleniem pracowników). Przesłanką do tego jest art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie, z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich.

Tryb postępowania: wolna ręka. Negocjacje z firmami (16 producentów) już się rozpoczęły" - podsumował resort po 11 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu przez komitet sterujący PESEL2.

Więcej o PESEL2:

http://www.computerworld.pl/pesel/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200