Kto ma podlegać ustawie o informatyzacji?

Polskie prawodawstwo nigdzie nie definiuje pojęcia "podmiot publiczny".

Polskie prawodawstwo nigdzie nie definiuje pojęcia "podmiot publiczny".

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna rozpatrująca rządowy projekt ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów publicznych przystąpiła do debaty nad poszczególnymi jej artykułami. Jednak już artykuł 2, określający, kto będzie podlegał ustawie o informatyzacji oraz jakie instytucje nie będą objęte jej rygorami, wywołał niemożliwy do rozstrzygnięcia spór.

"Z art. 2 wynikałoby, że ustawa o informatyzacji nie dotyczy Kancelarii Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Kancelarii Prezydenta. Dlaczego?" - zapytał Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, odpowiedzialny z ramienia rządu za ten projekt, stwierdził, że to wynik kompromisu. Poszło o wątpliwości konstytucyjne, czy rząd może narzucać Plan Informatyzacji Państwa organom, w których nie decyduje o budżecie. Notabene, rząd nie uchwala również budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych, ale te zostały objęte ustawą o informatyzacji.

W sukurs rządowi przyszedł poseł Kazmierz Sas (SLD), proponując nową redakcję art. 2 pkt 1.: "Z zastrzeżeniem art. 2 przepisy ustawy stosuje się do podmiotów publicznych, realizujących zadania publiczne określone przez ustawy o organach państwowych i samorządu terytorialnego, państwowych jednostek organizacyjnych, w tym państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych".

Mimo to prof. Witold Abramowicz, ekspert Komisji Nadzwyczajnej, uznał za sprawę fundamentalną określenie liczby instytucji pod-legających ustawie. Obawia się,że - zgodnie z dalszymi zapisami - "również elektroniczny dziennik w szkole będzie zatwierdzany w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji". Natomiast Jan Maciej Czajkowski z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zauważył, że przy takiej redakcji art. 2 ustawą zostaną objęte przedsiębiorstwa komunalne (np. zakład pogrzebowy czy miejskie przedsiębiorstwo komunalne).

"Jaka jest definicja podmiotu publicznego?" - zapytała sejmowych legislatorów posłanka Anna Górna-Kubacka (SLD). "Nie mamy takiej definicji" - odpowiedzieli. "I używamy tej definicji w tylu ustawach?" - nie wierzyła posłanka. Jej zdumienie podzielił Tadeusz Jarmuziewicz (PO). Aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Nadzwyczajna przychyliła się do wniosku posła Jerzego Czerwińskiego (RKN), który poprosił rząd o przygotowanie na następne posiedzenie szczegółowego zestawienia instytucji mających podlegać ustawie o informatyzacji.

Gwoli wyjaśnienia, Konstytucja Rzeczypospolitej przyjmuje monteskiuszowski podział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Idąc tym tokiem myślenia, należałoby objąć ustawą wszystkie instytucje wymienione w ustawie zasadniczej. Ale wtedy zupełnie inaczej musiałyby być skonstruowane kompetencje Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie kontroli i Planu Informatyzacji Państwa.

Zadania określone w niniejszej ustawie minister właściwy do spraw informatyzacji realizuje w stosunku do:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

 • urzędów ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędów centralnych administracji rządowej,

 • urzędów wojewódzkich oraz innych urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

 • Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,

 • komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

 • sądów powszechnych i wojskowych, jednostek prokuratury powszechnej i wojskowej, jednostek więziennictwa.

O ile inne ustawy nie stanowią inaczej, minister właściwy do spraw informatyzacji w przypadkach wymienionych w dalszej części ustawy, realizuje swoje zadania także w stosunku do:

 • Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu,

 • Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Biura Trybunału Konstytucyjnego,

 • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,

 • Biura Rzecznika Praw Dziecka,

 • Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

 • Krajowego Biura Wyborczym,

 • Biura Rzecznika Interesu Publicznego,

 • Państwowej Inspekcji Pracy,

 • regionalnych izb obrachunkowych,

 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 • Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Najwyższej Izby Kontroli;

 • Narodowego Banku Polskiego;

 • Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych

 • jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200