Kryteria wyboru systemu bankowego

Można wyróżnić trzy podstawowe grupy kryteriów oceny komputerowego systemu: bankowe, informatyczne i organizacyjno-wdrożeniowe. Ostatnią grupę warto rozdzielić na trzy podgrupy, tj. kryteria organizacyjno-wdrożeniowe, prowadzenie gospodarki własnej oraz modułu zarządzania bankiem. Oczywiście w zależności od rodzaju banku każde z wymienionych grup kryteriów mogą być rozpatrywane z różną wagą, jednakże o żadnej z nich nie wolno zapominać - nawet jeśli chce się to robić świadomie.

Można wyróżnić trzy podstawowe grupy kryteriów oceny komputerowego systemu: bankowe, informatyczne i

organizacyjno-wdrożeniowe. Ostatnią grupę warto rozdzielić na trzy podgrupy, tj. kryteria organizacyjno-wdrożeniowe, prowadzenie gospodarki własnej oraz modułu zarządzania bankiem. Oczywiście w zależności od rodzaju banku każde z wymienionych grup kryteriów mogą być rozpatrywane z różną wagą, jednakże o żadnej z nich nie wolno zapominać - nawet jeśli chce się to robić świadomie.

Największy nacisk trzeba niewątpliwie kłaść na kryteria bankowe. Tylko kompleksowy, uniwersalny i elastyczny pod względem bankowym system może być wybrany i wdrażany. Dość ważne są kryteria informatyczne. Elastyczność i uniwersalność narzędzi, w których został stworzony komputerowy system bankowy wpływa na jego jakość i możliwości rozwojowe. Jednakże dla kierownictwa banku te kryteria odgrywają mniejszą rolę niż kryteria bankowe.

Menedżer banku musi znać jedynie sposób obsługi klienta przez system, jego kompleksowość, zasady przekazywania informacji od klienta do kierownictwa banku i z powrotem, wielkości tych informacji i szybkość uzyskiwania podstawowych wskaźników o stanie banku. Podłoże informatyczne systemu jak również sposób jego zbudowania jest tylko narzędziem dla realizacji określonych celów.

Trzecią grupą są kryteria organizacyjno-wdrożeniowe. Ich rola, aczkolwiek niezmiernie ważna, jest trochę mniejsza niż rola pozostałych dwóch grup kryteriów. W odróżnieniu od pierwszej i drugiej grupy na sposób wdrożenia, organizacyjne przygotowanie służb banku i przestawienie sposobu pracy banku bezpośredni wpływ może mieć kierownictwo banku, w szczególności kierownik projektu. Tym niemniej w przypadku dwu systemów o zbliżonych parametrach bankowych i informatycznych, właśnie kryteria organizacyjno- wdrożeniowe, jakość dokumentacji czy ilość specjalistów w firmie wdrażającej, a co za tym idzie czas wdrożenia, mogą mieć decydujący wpływ na wybór systemu dla danego banku.

I. OCENA SYSTEMU OD STRONY WYKONYWANIA OPERACJI BANKOWYCH

1. Ksiegowość

 • podatność na zmiany planu kont

 • wydruki obrotów i sald z Księgi Głównej

 • wielowalutowość księgowości

  2. Obsługa kont pozabilansowych

 • kredyty

 • papiery wartościowe

 • gwarancje bankowe

  3. Rozliczenia międzyoddziałowe i międzybankowe

 • uwzględnianie przez system istnienia oddziałów banku (z punktu widzenia centrali)

 • stan łączy telekomunikacyjnych

  4. Sprawozdawczość

 • sytuacja dzienna banku

 • sytuacja okresowa banku (miesięczna, kwartalna, roczna)

 • sprawozdawczość dla NBP

 • płynność finansowa banku

  5. Analiza ekonomiczna

 • prowadzenie i wyliczanie podstawowych wskaźników kondycji banku

 • analiza kalkulacji dochodów i kosztów oraz zadłużenia kredytowego

 • opracowywanie planu finansowego banku

 • kontrola ryzyka bankowego

  6. Kredyty

 • wszelkie kredyty występujące w banku polskim

 • naliczanie i kapitalizacja odsetek

 • historia odsetek w rachunku

 • plan spłat kredytu i możliwość korekty

 • prowadzenie dokumentów:

 • wnioski kredytowe

 • oferty kredytu

 • umowa kredytowa

 • umowa poręczenia

 • umowa zastawu

  7. Depozyty

 • wykaz dokumentów zastrzeżonych

 • automatyczna obsługa depozytów wraz z naliczaniem i kapitalizacją oprocentowania oraz jego zmianą

 • likwidacja rachunku przed terminem

 • tworzenie wyciągów bankowych i not bankowych

 • terminy zapadłych należności i zobowiązań

 • zlecenia stałe

 • informacja o wypłacalności klienta

  8. Kasa

 • powiązanie pracy dysponentów z kasami

 • stan gotówki w kasach na daną chwilę

 • wykaz operacji wykonywanych w kasie

 • obsługa skarbca i powiązanie z kasami

 • raporty kasowe i skarbcowe

  9 Operacje walutowe i zagraniczne

 • Obsługa dokumentowych operacji zagranicznych

 • Prowadzenie operacji bankowych w walutach obcych (depozyty, kredyty, gwarancje itd.)

 • współpraca z siecią SWIFT

  10. Zabezpieczenia przed założeniem dwóch jednakowych rachunków (kredytowych, depozytowych...)

  11. Zakres informacji o kliencie w systemie

 • sposób orientacji systemu (na klienta czy na rachunek)

  12. Stopień automatyzacji operacji bankowych

  13. Przystosowanie do działania systemu w polskich warunkach

  14. Podatność systemu na zmiany (pod kątem bankowym)

  II. OCENA SYSTEMU OD STRONY INFORMATYCZNEJ

  1. Architektura systemu

 • modularność

 • komunikacja międzymodułowa

 • konfigurowalność

 • otwartość systemu

  - systemy operacyjne (zrealizowane i potencjalnie możliwe)

  - platformy sprzętowe (zrealizowane i potencjalnie możliwe)

  - wykorzystywane narzędzia

  - przenośność danych z innych systemów

  - możliwość współpracy z innymi systemami

  - możliwość łączenia systemów

  - możliwości współpracy z sieciami bankowymi

  - podatność na zmiany programowe (elastyczność systemu)

 • łączność telekomunikacyjna między oddziałami banku a Centralą

  2. Współpraca z użytkownikiem

 • dokumentacja

  - administracyjna

  - operatorska

  - jakość dokumentacji

  - zgodność dokumentacji z działaniem systemu

 • funkcjonalność systemu

  3. Ograniczenia systemu

 • szacunkowe graniczne pojemności bazy danych

  - granica rozbudowywalności platformy sprzętowej

  - granica rozbudowywalności systemu operacyjnego

  - graniczne parametry użytych narzędzi

 • dynamika wzrostu zapotrzebowania na zasoby:

  - dyskowe

  - pamięci operacyjnej

  - terminali

  - nośników danych

  - innych urządzeń

 • średni czas reakcji przy przewidywanych zasobach i ilość operacji

 • średni czas trwania operacji "batchowych" - zamknięcie lub otwarcie dnia

  4. Bezpieczeństwo danych

 • ochrona zasobów przed bezprawną ingerencją

  - kontrola zgłoszeń użytkowników

  - kontrola uprawnień

  - nadawanie i zmiany uprawnień użytkowników systemu

  - identyfikacja użytkownika po wykonanej operacji i dostępie do pliku

  - blokada dostępu do danych spoza systemu

  - reakcja na próby nieupoważnionego korzystania z systemu

 • ochrona zasobów przed uszkodzeniem

  - spójność transakcji

  - rejestracja zmian zbiorów systemu

  - kontrola terminów archiwizacji zbiorów

  - zabezpieczenia przed kolizją dostępu

  - mechanizmy odzyskiwania zbiorów

  - obsługa błędów transakcji

  - diagnostyka

  III. Ocena systemu od strony organizacyjno-wdrożeniowej

  1. Sposób wdrożenia systemu

 • sposób przeszkolenia informatyków

 • sposób przeszkolenia użytkowników

 • sposób przeszkolenia administratorów systemu (od strony informatycznej i bankowej)

 • sposób instalacji systemu i wdrożenia

 • czas wdrożenia w banku

 • konwersja danych z innych systemów

 • szkolenie w języku polskim

  2. Funkcjonalność systemu

 • ergonomia

 • ingerencja nadzoru

  3. Utrzymywanie systemu

 • gwarancja

 • serwis pogwarancyjny

 • zasady instalowania kolejnych wersji systemu

  4. Oferty cenowe

 • licencja

 • wdrożenie

 • szkolenie

  5. Dostęp do źródeł

  IV. Prowadzenie przez system gospodarki własnej (ewidencja i księgowość własna)

  V. Prowadzenie przez system modułu zarządzania bankiem (łącznie z systemem informacji kierownictwa)


 • TOP 200