Kryteria outsourcing IT

Zdefiniowanie procesów outsourcingu informatycznego IT nie jest proste. Teoretycznie każdy rodzaj biznesowego procesu przedsiębiorstwa, do realizacji którego jest potrzebny komputer lub system komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem, można powierzyć do wykonania firmie zewnętrznej, a więc poddać operacji outsourcingu.

Zdefiniowanie procesów outsourcingu informatycznego IT nie jest proste. Teoretycznie każdy rodzaj biznesowego procesu przedsiębiorstwa, do realizacji którego jest potrzebny komputer lub system komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem, można powierzyć do wykonania firmie zewnętrznej, a więc poddać operacji outsourcingu.

Definicję outsourcingu utrudnia dodatkowo brak wyraźnego rozgraniczenia między prostymi usługami konserwacji sprzętu lub oprogramowania (czy też pogwarancyjnego serwisu sprzętu informatycznego dokonywanego w ramach rękojmi lub prac zleconych) a rzeczywistym outsourcingiem IT, w którym przedsiębiorstwo zleca firmie specjalistycznej czynności - jakich nie są w stanie dokonać jej etatowi informatycy. Jak dotąd brak jest kryteriów wielkości czy wartości zlecanych na zewnątrz usług jednoznacznie klasyfikujących je jako usługi outsourcingowe.

Dostawca usług outsourcingowych w dziedzinie informatyki, jak i potencjalny ich klient mogą co innego rozumieć pod pojęciem outsourcingu IT. Dla jednych przedsiębiorstw jest to po prostu inna organizacja działu informatyki, w ramach której dokonuje się analizy oczekiwań użytkowników, organizuje przetargi, kupuje gotowe pakiety i usługi. Dla innych będzie to wspólne wdrażanie nowych aplikacji, organizowanie bieżącego serwisu infrastruktury i oprogramowania bądź zapewnienie archiwizacji zbiorów na wyższym poziomie bezpieczeństwa lub przeprowadzanie innych operacji związanej z informatyką przedsiębiorstwa. Nieco odrębną usługą jest outsourcing telekomunikacyjny, dzięki któremu przedsiębiorstwa niezwiązane z telekomunikacją mogą korzystać z najnowszych osiągnięć w łączności, bez potrzeby finansowego angażowania się w instalacje technologii komunikacyjnych.

Najstarszym i znanym od lat rodzajem outsourcingu IT było klasyczne przetwarzanie danych klienta (przedsiębiorstwa) w przeznaczonym do tego celu centrum obliczeniowym znajdującym się w siedzibie firmy zewnętrznej (np.: ZETO, SOETO, COIG, OEPD). W tamtych czasach był to jedyny dostępny sposób przetworzenia (policzenia) czegokolwiek za pomocą komputerów. Ta sytuacja uległa całkowitej zmianie z chwilą, gdy przedsiębiorstwa zaczęły same instalować komputery i tworzyć własne ośrodki obliczeniowe, które w końcu nadmiernie rozbudowano w stosunku do potrzeb zakładu. W obliczu restrukturyzacji nierentowne przedsiębiorstwa zaczęły wydzielać działy informatyki lub powierzać ich funkcjonowanie innym podmiotom gospodarczym.

W zaawansowanym outsourcingu oznacza to całkowite usamodzielnienie się sektora informatyki przedsiębiorstwa, likwidację działu IT oraz powierzenie całej działalności informatycznej firmie zewnętrznej. W zakładzie macierzystym pozostaje wtedy jedynie osoba koordynująca współpracę outsourcingową między partnerami. Niekiedy jest to outsourcing częściowy, który obejmuje jedynie administrowanie niektórymi aplikacjami lub systemami informatycznymi (specjalne oprogramowanie).

Do usług outsourcingowych IT zalicza się również udostępnianie rozwiązań umożliwiających odtworzenie (do poziomu aplikacji) systemu informatycznego klienta po jego upadku lub w wyniku zniszczenia fragmentów przez zjawiska katastroficzne (pożar, powódź, trzęsienie). Nie jest to jedynie kwestia zastosowania odpowiedniego sprzętu, systemów informatycznych czy aplikacji, ale przede wszystkim wdrożenia właściwych procedur awaryjnego postępowania, które sprawdzą się dopiero w sytuacjach kryzysowych.

Według specjalistów z IBM (dostawca rozwiązań outsourcingowych) prawdziwy outsourcing IT zaczyna się dopiero, gdy dokona się przeniesienia na firmę usługową odpowiedzialności za funkcjonowanie i zarządzanie częścią organizacji klienta. Nie jest to więc jednorazowe wydarzenie, lecz proces, który przechodzi przez etap zarządzania serwerami, następnie siecią, a w końcu również aplikacjami. Tak więc kandydatami do outsourcingu są raczej wieloletni stali partnerzy, a nie nowo pozyskane firmy usługowe.


TOP 200