Kredyt technologiczny reaktywacja

Od początku lipca br. małe i średnie firmy mogą składać wnioski o jego przyznanie.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowy z sześcioma bankami komercyjnymi, które będą odpowiadać za udzielanie kredytów. Do wykorzystania jest prawie 410 mln euro. Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny jest częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym BGK pełni rolę instytucji wdrażającej. Banki kredytujące będą przyjmować wnioski przedsiębiorców, weryfikować je, przyznawać kredyty i wypłacać środki finansowe. BGK będzie zaś nadzorował cały projekt i decydował - przy współpracy z instytucjami naukowymi - o wypłacie tzw. premii technologicznej, czyli spłacie przez bank części kapitału kredytu "w nagrodę" za uruchomienie przez firmę sprzedaży np. nowych lub zmodernizowanych produktów pochodzących z innowacyjnej linii produkcyjnej.

Refundacja do 75% kosztów

Gdzie i jak składać wnioski

Wnioski o kredyt technologiczny należy składać od 1 lipca 2009 r. w bankach kredytujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, są to: Bank Przemysłowo-Handlowy, BRE Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i Raiffeisen Bank Polska. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania 90% środków przypadających na dany rok. Informacja o wstrzymaniu naboru będzie ogłaszana na stronie www.bgk.com.pl.

Kredyt technologiczny ma być instrumentem wspierającym innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Polski. Uzyskane dzięki niemu środki mają one przeznaczyć na inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, własnej lub nabytej, stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomieniu z jej wykorzystaniem produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Kredyty technologiczne udzielane będą na zasadach rynkowych. Innymi słowy, firma ubiegająca się o kredyt musi wykazać się zdolnością kredytową, zagwarantować wkład własny w wysokości min. 25% i przedstawić biznesplan.

Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji, będzie miał możliwość ubiegania się o refundację do 75% wartości kosztów kwalifikowanych. Jej wysokość zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji. Różne wysokości dofinansowania przewidziano w różnych województwach, w niektórych przypadkach refundacja nie przekroczy 40%. BGK wypłaci zaś premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł.

Aby wydatki mogły zostać objęte wsparciem, muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej, na co z kolei bank ma miesiąc po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego, poprawnego wniosku. Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo lub w transzach, nie częściej jednak niż raz na trzy miesiące.

Projekty wsparte w latach poprzednich

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał już kredytu technologicznego w poprzednich latach. Środki na niego pochodziły z Funduszu Kredytu Technologicznego, powołanego do życia ustawą z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.


TOP 200