Krakowiacy i górale

Turyści w Małopolsce zwiedzają przede wszystkim Kraków, Wieliczkę i Tatry. Jeśli zaś są ciekawi, jaką rolę spełnia administracja regionalna, to powinni niechybnie odwiedzić tamtejszy urząd marszałkowski.

Turyści w Małopolsce zwiedzają przede wszystkim Kraków, Wieliczkę i Tatry. Jeśli zaś są ciekawi, jaką rolę spełnia administracja regionalna, to powinni niechybnie odwiedzić tamtejszy urząd marszałkowski.

Mówi się o Europie Regionów, że to one są główną osią Unii Europejskiej. W Polsce regionalizm kojarzy się z czymś podejrzanym, jakby państwo narodowe wykluczało możliwość określania się jako Ślązak, Pomorzanin czy też Małopolanin. Na szczęście z roku na rok rośnie świadomość regionalnej tożsamości. W znacznym stopniu zależy ona od sprawności działania samorządu wojewódzkiego i zdolności tamtejszych polityków, społeczników oraz mediów w kreowaniu regionalnego patriotyzmu. Wbrew pozorom chodzi nie tylko o wielkie hasła, świetne na okolicznościowe manifestacje, ale również o zwyczajną radość życia w popularnej okolicy. Jedziemy na Pomorze - i od razu widzimy Gdańsk i Bałtyk. Wielkopolska - jest tam bogato i żyją pracowici ludzie. Śląsk? Kopalnie i huty, ale także Skrzyczne i "poszła Karolinka do Gogolina". Małopolska? Tutaj zderzają się stereotypy rodem jeszcze z CK Galicji z rzeczywistością, którą obrazują zabytki Krakowa, szlaki turystyczne Beskidów i Tatr oraz rozwijający się całkiem, całkiem, przemysł zaawansowanych technologii.

Pikantny placek z bryndzą

Krakowiacy i górale

Janusz Sepioł, marszałek województwa małopolskiego

Po czym poznać, że samorząd wojewódzki potrafi zdobyć pieniądze z funduszy strukturalnych? Jak podróż np. z Krakowa do Krynicy Zdroju zabiera o jedną godzinę dłużej z powodu trwających na potęgę remontów dróg. Pod tym względem Małopolska jest bezsprzecznie moim faworytem. Tam naprawdę widać unijne pieniądze! Ale nie tylko w nowej nawierzchni szos, lecz również w myśleniu o infrastrukturze informacyjnej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Gdy trzy lata temu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pierwszy raz zostawał finalistą konkursu "Lider Informatyki", zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na sensowne wykorzystanie technologii informatycznych w pracy urzędu. Solidny "back office" rokował nadzieje na przyszłość, zwłaszcza że już wtedy zaimplementowano system obiegu dokumentów i myślano o wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

Jeszcze nie ufaliśmy programowi "Wrota Małopolski", że rzeczywiście zmieni nastawienie samorządów szczebla powiatowego i gminnego do elektronicznej administracji i przyda się do czegoś mieszkańcom. A jednak rok i dwa lata później nie mogliśmy pominąć w ocenie, że gminy i starostwa widzą w samorządzie wojewódzkim lidera w zakresie popularyzowania technik społeczeństwa informacyjnego. "W Polsce nie ma hierarchiczności samorządów, aczkolwiek ciężką pracą udało się przekonać już połowę małopolskich urzędów gminnych i powiatowych, że warto przyjąć wspólny model informatyzacji" - cieszy się Janusz Sepioł, marszałek województwa małopolskiego.

Poniekąd wynika to z chłodnej kalkulacji małopolskich samorządowców. Nie łudźmy się, że wszystkie gminy i starostwa stać w ich rozumieniu na internetowe zabawki. "Skoro tam w Krakowie są tacy mądrzy, niech nam pomogą, zwłaszcza że Bruksela daje na to kasę..." - zapewne dałoby się usłyszeć po wizytach urzędników marszałkowskich.

Właśnie, fundusze strukturalne. Czy wiedzą Państwo, że za ich sprawą doszło do cichej zmiany Konstytucji RP? Ta wyraźnie mówi o rozdzielnej strukturze samorządu. Jak wspominał marszałek Janusz Sepioł, samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny są sobie równe i ich kompetencje na siebie nie nachodzą. Z jednym wyjątkiem. O unijnych pieniądzach decyduje marszałek województwa. Tam gminy i powiaty składają wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Bo to region jest najważniejszy w unijnej polityce.

Liptauer

Krakowiacy i górale

Dorota Felecka, kierownik zespołu ds. Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Przyjrzyjmy się zatem instytucjonalnej strukturze małopolskich inwestycji. Niewątpliwie rozwój społeczeństwa informacyjnego jest od kilku lat jednym z priorytetów Małopolski. Może się ona pochwalić specjalnym programem "Informatyzacja województwa małopolskiego w latach 2004-2006", który stworzyli eksperci tarnowskiego Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". W Urzędzie Marszałkowskim działa unikatowy w skali kraju Departament Społeczeństwa Informacyjnego, którego szefem jest dr Sławomir Kopeć, wytrawny samorządowiec - przewodniczący Rady Miejskiej Skawiny z rządowym doświadczeniem: w rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem łączności.

Istotną rolę konsultacyjną i opiniotwórczą odgrywa także Małopolska Rada Społeczeństwa Informacyjnego. Na jej czele stoi wicemarszałek, zaś w jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, małopolskich wyższych uczelni, firm sektora ICT oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się w cyklu kwartalnym, a do jej głównych zadań należy nadzorowanie realizacji programu informatyzacji, a także proponowanie i opiniowanie programów oraz przedsięwzięć o zasięgu i znaczeniu regionalnym.

"Program informatyzacji oparto na wypływającym z zasady pomocniczości założeniu, że rolą regionu jest koordynacja działań, ale nie wyręczanie samorządów lokalnych i innych zainteresowanych podmiotów, w tym firm komercyjnych" - wyjaśnia Sławomir Kopeć. Toteż Małopolska przyjęła zasadę: Tyle decentralizacji, ile możliwe. Tyle centralizacji, ile konieczne. Podstawowym kryterium jest tutaj efektywność finansowa i uwzględniająca skutki społeczne efektywność ekonomiczna. "Często małe gminy nie są w stanie sprostać narzucanym przez państwo wymaganiom (np. związanym z ustawą o dostępie do informacji publicznej czy o podpisie elektronicznym) i wtedy wspólny, wojewódzki system jest dla nich wybawieniem z kłopotu. Często pojedynczej gminy nie stać na samodzielne wdrożenie, a współpraca z innymi prowadzi do radykalnego obniżenia kosztów jednostkowych" - precyzuje.

Moskole

Program informatyzacji województwa wyznaczył siedem głównych projektów, spośród których dwa wiążą się z edukacją na rzecz społeczeństwa informacyjnego, dwa z rozwijaniem usług, a trzy - z usuwaniem zapóźnień w rozwoju infrastruktury.

I tak przy współudziale licznych partnerów lokalnych - specjalistów w dziedzinie informatyki i edukacji, a także ekspertów z Rady Społeczeństwa Informacyjnego powstał Regionalny program powszechnej edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Poziom przygotowania mieszkańców regionu do korzystania z zasobów informacji online i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną nie jest zadowalający. Program wskazuje jak wykorzystać stosunkowo duży potencjał organizacyjny i bazę szkoleniową najważniejszych małopolskich instytucji, tak by zminimalizować zagrożenie wykluczeniem cyfrowym mieszkańców województwa.

Pod koniec 2004 r. w regionalnym portalu "Wrota Małopolski" została uruchomiona platforma do zdalnego nauczania. Udostępniono również pierwsze kursy e-learning: Tatry bez tajemnic oraz Na szlakach Małopolski dla kandydatów na przewodników oraz wszystkich zainteresowanych walorami turystycznymi regionu.

"Od kilku lat rozbudowujemy największy w Polsce portal e-administracji "Wrota Małopolski" - opowiada Piotr Jaworski-Grzanka, kierownik Zespołu ds. Informacji Publicznej. "Wrota Małopolski to platforma zapewniająca dostęp do regionalnych zasobów informacyjnych, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, a także platforma umożliwiająca świadczenie mieszkańcom regionu usług drogą elektroniczną przez urzędy administracji publicznej. Zgodnie z zasadą: jedno narzędzie, zdecentralizowanie uprawnień, ponad 500 osób z 280 podmiotów administracji publicznej (w tym 170 ze 182 gmin i 18 z 21 powiatów) edytuje dane w BIP".

Kwaśnica na wędzonych żeberkach

Krakowiacy i górale

Sławomir Kopeć, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kolejny moduł Wrót Małopolski - Cyfrowy Urząd - umożliwia obywatelom komunikację z urzędami, w tym załatwianie ponad 50 spraw przez Internet (do końca br. ma ich być ponad 100). Dzięki zebraniu w jednym miejscu spraw należących do kompetencji urzędów administracji publicznej, w tym samorządowej wszystkich szczebli, obywatel nie musi wiedzieć, do jakiego urzędu się zwrócić w celu załatwienia konkretnej sprawy. Dostęp do procedur jest dwutorowy - albo z poziomu Wrót Małopolski, albo z poziomu lokalnego - ze strony konkretnego urzędu. Obecnie w realizacji Cyfrowego Urzędu współpracuje 35 urzędów.

Wrota Małopolski umożliwiają samorządom spełnienie wymagań ustawowych - obywatele mogą przez Wrota sprawdzać stan załatwianej sprawy i wysłać pismo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (w ten sposób urzędy mają problem "z głowy" na półtora roku przed ustawowym terminem).

"W ostatnim roku położyliśmy nacisk na wzmocnienie back-office'u i integrację infrastruktury informatycznej urzędów samorządów i innych instytucji Małopolski" - mówi Dorota Felecka, kierownik Zespołu ds. Informatyki.

Natomiast Sławomir Kopeć szczególnie sobie ceni koordynowany przez region wspólny projekt 100 małopolskich gmin i powiatów oraz 20 jednostek administracji rządowej "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce", który będzie dofinansowany z funduszy strukturalnych. "To przykład przedsięwzięcia umożliwiającego wykorzystanie efektu skali, a w szczególności modernizację i obniżenie kosztów działania administracji" - twierdzi.W ramach projektu wdrożone zostaną m.in.: systemy elektronicznego obiegu dokumentów w 83 gminach i powiatach (ponad 45% starostw powiatowych i 30% gmin małopolskich) oraz wspólna platforma aukcji elektronicznych wraz z systemem wspierania zakupów w urzędach dla 64 jednostek samorządu terytorialnego Małopolski (w ponad 36% starostw powiatowych i ponad 30% gmin).

Systemy obiegu dokumentów będą zintegrowane z Wrotami Małopolski (w tym z systemem certyfikacji elektronicznej dokumentów oraz biuletynami informacji publicznej), co usprawni komunikację pomiędzy urzędami w regionie. Również platforma aukcji elektronicznych będzie wbudowana w mechanizmy Wrót.

Kiełbasa krakowska

Bezsprzecznie dużym wyzwaniem jest upowszechnienie podpisu elektronicznego i stworzenie dostępu do infrastruktury klucza publicznego w administracji publicznej regionu. Na początku 2005 r. w Cyfrowym Urzędzie, usługowo-administracyjnej części portalu Wrota Małopolski, wdrożono podpis kwalifikowany. W ramach projektu "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce" powstaje wspólne centrum certyfikacji dla małopolskiej administracji. Subskrypcją podpisu elektronicznego zostanie objętych blisko 4500 użytkowników (w 50% starostw powiatowych i ponad 41% gmin). Podpis będzie akceptowany wzajemnie przez większość małopolskich gmin i powiatów oraz inne jednostki administracji publicznej.

Więcej jednak nie zdziała samorząd województwa, jeśli nie zostanie rozbudowana sieć szerokopasmowa i publiczny dostęp do Internetu. W tym drugim przypadku w grę wchodzą pracownie informatyczne w szkołach, punkty biblioteczne i w gminnych ośrodkach kultury (GOK) wyposażone w Internet w ramach rządowego programu Ikonka.

Na czoło wysuwa się budowa internetowej sieci szkieletowej województwa małopolskiego. Projekt zakłada wspomaganie budowy szerokopasmowej sieci dla podmiotów publicznych w województwie małopolskim oraz wspomaganie samorządów lokalnych w budowie sieci lokalnych - szczególnie na obszarach wiejskich. Aby zdefiniować potrzeby województwa małopolskiego w zakresie uzupełnienia braków dotyczących dostępu do Internetu, zbadano stan sieci szkieletowej w regionie. Analiza objęła także zbiorczą informację o liczbie operatorów internetowych na terenie wszystkich gmin wraz z oceną jakości połączeń internetowych. Rezultaty badań zaprezentowano w formie mapy sieci szerokopasmowej. "W oparciu o uzyskane wyniki oraz informację o planach operatorów telekomunikacyjnych, wykryliśmy "białe plamy" - miejsca, gdzie operatorzy nie są zainteresowani inwestowaniem" - klaruje Sławomir Kopeć. Właśnie te tereny objęte będą, celem zapobieżenia "wykluczeniu cyfrowemu", realizowanym jeszcze w tym roku projektem rozwoju broadbandu w regionie. Projekt przewiduje dofinansowanie z funduszy województwa budowy infrastruktury, która następnie będzie oddana w operowanie podmiotom wyłonionym w procedurze zgodnej z prawem zamówień publicznych. W ten sposób możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego będą mieli wszyscy mieszkańcy Małopolski.

Awanturka z pstrąga

Rzeczywiście, Małopolska staje się na naszych oczach apetycznym miejscem do pracy i inwestycji. Nie tylko z powodu specyficznej kuchni i górskich klimatów, lecz również z powodu umiejętnego połączenia regionalnych tradycji z teleinformatyką.

Lider Informatyki 2005 w kategorii Administracja Publiczna

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

marszałek województwa małopolskiego - Janusz Sepioł

kierownik Zespołu ds. Informatyki - Dorota Felecka

dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć

Liczba pracowników: 408

Liczba pracowników działu IT i Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego: 20

http://www.malopolskie.pl, http://www.malopolska.pl

Wykorzystywane rozwiązania

System Eurobudżet firmy MiCOMP (finanse, księgowość i budżetowanie);

system obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan firmy Rodan System;

system kadrowo-płacowy KOMAX firmy DataComp;

system baz gospodarowania odpadami Wojewódzki System Odpadowy;

Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski stworzony przez ComArch, oparty na rozwiązaniach Microsoft;

Patron - baza zasobów bibliotecznych;

LEX Omega - system informacji prawnej;

Intranet.


TOP 200