Kontyngenty ręcznie sterowane

Po miesiącu od momentu ustanowienia przez Radę Ministrów kontyngentów na import sprzętu i części komputerowych, ukazało się (25 lutego) rozporządzenie wykonawcze Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Stanowi ono, iż kryteriami decydującymi o przydziale kontyngentu będą: wielkość produkcji lub montażu urządzeń komputerowych w latach 1991 i 1992, wielkość sprzedaży w tym samym czasie urządzeń komputerowych na rynku polskim i zagranicznym, wielkość i wyposażenie bazy produkcyjnej, serwisowej i magazynowej, a przy zakupie gotowych urządzeń komputerowych - ich przeznaczenie do obsługi procesów produkcyjnych w modernizowanych obiektach przemysłowych lub do celów naukowo-badawczych.

Po miesiącu od momentu ustanowienia przez Radę Ministrów kontyngentów na import sprzętu i części komputerowych, ukazało się (25 lutego) rozporządzenie wykonawcze Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Stanowi ono, iż kryteriami decydującymi o przydziale kontyngentu będą: wielkość produkcji lub montażu urządzeń komputerowych w latach 1991 i 1992, wielkość sprzedaży w tym samym czasie urządzeń komputerowych na rynku polskim i zagranicznym, wielkość i wyposażenie bazy produkcyjnej, serwisowej i magazynowej, a przy zakupie gotowych urządzeń komputerowych - ich przeznaczenie do obsługi procesów produkcyjnych w modernizowanych obiektach przemysłowych lub do celów naukowo-badawczych.

Wprawdzie rozporządzenie nazywa te elementy "kryteriami", ale w istocie nie mają one tego charakteru. Rozporządzenie bowiem nie wspomina ani słowem, w jaki sposób spełnianie określonych warunków rzutuje na rozmiary ewentualnego przydziału. Jest również dość charakterystyczne, że o przydział kontyngentu na zakup gotowych urządzeń komputerowych ubiegać się mogą tylko jednostki przemysłu i to wyłącznie dla celów produkcyjnych (zarządzania już nie) oraz naukowo-badawcze.

Łatwo można sobie wyobrazić, że w zakładzie produkcyjnym, na zakupionych w ramach kontyngentów komputerach pojawią się napisy: "tylko do użytku doc. X", a specjalne służby sprawdzać będą, czy zainstalowane tu oprogramowanie służy celom naukowo-badawczym. Listę programów spełniajacych funkcje produkcyjne i naukowe Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przygotuje za następne pół roku.

Abstrahując od żartobliwego traktowania prawa, czego dowodem omawiany wyżej zapis, istotne jest to, że rozporządzenie Ministra stawia automatycznie poza nawiasem uprawnionych do starania się o kontyngenty - większość użytkowników komputerów w Polsce: banki, służby publiczne, administrację, handel, wydawnictwa itp.

Załącznik do omawianego dokumentu stanowi wniosek, który w większej części jest powieleniem tabeli z Rozporządzenia RM (CW nr 7/83) z tym, że w pola, w których występowała tu łączna pula kontyngentu należy wpisać postulowany przydział. Oprócz tego, i informacji, o których na początku, ubiegający się o kontyngent musi przedstawić: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania numeru REGON, zaświadczenie o zgłoszeniu obowiązku podatkowego oraz o tym, że się z niego wywiązuje.

I wreszcie istotny zapis rozporządzenia, traktujący o tym, że kontyngenty nie rozdzielone do końca br. nie przechodzą na rok przyszły. Znalezienie się tego zapisu sugeruje niestety, że wbrew nadziejom niektórych ta - zapowiadanajako przejściowa - forma uniknięcia przez wybranych wysokiego cła już zaczyna nabierać cech trwałości.


TOP 200