Kontrola i autonomia

Zakończono wdrożenie SAP R/3 w Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.

Zakończono wdrożenie SAP R/3 w Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.

Wdrażanie systemu SAP R/3 w Zachemie rozpoczęło się w lutym 1999 r., jednak założenia projektu informatyzacji zakładów powstały rok wcześniej. Realizacja projektu trwała nieco ponad dwa lata, ale czas nie odgrywał kluczowej roli. "Nie musieliśmy się spieszyć. Celem było bezpieczne uruchomienie podstawowych funkcji, które pozwoliłyby na rejestro- wanie najważniejszych zdarzeń gospodarczych do stycznia 2000 r. I to się udało" - mówi Krzysztof Banaszewski, szef Zakładu Informatyki i kierownik projektu w Zakładach Chemicznych Zachem. "Tempo prac było również dostosowane tak, aby projekt nie wpływał negatywnie na płynność finansową firmy" - dodaje.

Prace wdrożeniowe objęły wszystkie jednostki gospodarcze wchodzące w skład firmy, w tym 5 zakładów produkcyjnych - prowadzących odrębną księgowość, handel i marketing - oraz 3 zakłady pomocnicze.

"SAP R/3 ma dostarczać w jednym zintegrowanym systemie informatycznym aktualne informacje o procesach zachodzących we wszystkich zakładach firmy, przy jednoczesnym zachowa-niu ich autonomii" - mówią przedstawiciele Zachemu. System pozwoli także na kontrolowanie stanów magazynowych w całej firmie, a nie tylko w poszczególnych zakładach, co w efekcie umożliwi ich obniżenie. Po wdrożeniu będzie również możliwe unowocześnienie rachunku kosztów i określenie centrów zysku. "Zachem to wciąż spółka państwowa, a wdrożenie systemu SAP R/3 może zwiększyć jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów" - dodaje Krzysztof Banaszewski.

W pierwszym etapie, zakończonym w styczniu 2000 r., uruchomiono moduły: rachunko-wość finansowa, księgowość majątku trwałego, kontroling z elementami rachunku kosztów produkcji, a także moduły gospodarki materiałowej oraz sprzedaży i dystrybucji. W drugim udostępniono rozszerzone funkcje kontrolingu oraz funkcje pozwalające na zakup usług, ocenę dostawcy, inwentaryzację, obsługę procesów sprzedaży usług i towarów, kontrolę kredytową klienta.

Specyficzne rozszerzenia

"Kryteria, które zadecydowały o wyborze SAP, to przede wszystkim referencje tego rozwiązania w przemyśle chemicznym, szcze-gółowa metodologia wdrożenia i możliwość objęcia wszyst- kich podstawowych procesów biznesowych w zakładzie" - mówi Krzysztof Banaszewski.

System objął wszystkie podstawowe procesy gospodarcze. Konieczna była jednak jego modyfikacja. Specyficznym procesem w Zachemie jest sprzedaż komisowa, tzn. firmy biorą produkty w komis i dopiero po ich sprzedaży rozliczają się z zakładem. W SAP R/3 funkcja ta nie jest standardem, dlatego uruchomienie tego procesu wymagało większego wysiłku zarówno ze strony konsultantów BCC, jak i członków zespołów wdrożeniowych. Od podstaw stworzono także funkcję integrującą i wspomagającą pracę kasjera w systemie R/3. "W systemie nie udało się ująć kilku drobiazgów, np. rozliczania podatku VAT od nośników energetycznych" - dodaje Krzysztof Banaszewski.

Za rok w Internecie

W ciągu kilku miesięcy jest planowane uaktualnienie wersji SAP R/3 do 4.6 C, a w przyszłym roku - wdrożenie Online SAP Store, aplikacji do handlu elektronicznego. "Duża część naszych odbiorców to firmy zagraniczne. Szacujemy, że początkowo transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu będą stanowiły kilka procent ogólnej ich liczby" - mówi Krzysztof Banaszewski.

Na potrzeby projektu konieczne było stworzenie światłowodowej sieci szkieletowej o długości 34 km, łączącej zakłady wchodzące w skład Zachemu.


TOP 200