Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie podpisów elektronicznych

Inicjatywa ma na celu zapewnienie wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania na jednolitym rynku usług cyfrowych.

"Podpisy elektroniczne oraz identyfikacja elektroniczna (eID) i uwierzytelnianie elektroniczne odgrywają ważną rolę w społeczeństwie cyfrowym. Ich wykorzystanie w sektorze prywatnych i publicznym w transakcjach online stale wzrasta. Umożliwienie wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania funkcjonującego na terenie wszystkich państw członkowskich jest niezbędne do podtrzymania dalszego rozwoju jednolitego rynku usług cyfrowych" - argumentują przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Służą temu działanie takie jak m.in. program pilotażowy europejskiej platformy identyfikacji elektronicznej eID o nazwie STORK. Aby zapewnić łatwość używania, umocowanie prawne i techniczną interoperacyjność niezbędne jest stworzenie otoczenia prawnego, które zaspokoi różne potrzeby i wymagania użytkowników oraz dostawców. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań może wpłynąć na podniesienie poziomu zaufania konsumentów i przedsiębiorców do transakcji internetowych, przyczynić się do ożywienia e-biznesu i ułatwić załatwianie formalności administracyjnych.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie e-podpisu, identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego. Ich celem jest zebranie uwag i opinii na temat oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw wobec unijnych przepisów dotyczących tych zagadnień. W ramach wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej prowadzona jest debata, która powinna pomóc określić co jest potrzebne do stworzenia optymalnych warunków w całej UE. Konsultacje w tej sprawie potrwają do połowy kwietnia 2011 roku. Ministerstwo Gospodarki zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach w sprawie e-podpisu na stronach Unii Europejskiej.


TOP 200