Konsekwentna zmiana

Energa to pierwsza grupa energetyczna, która zdecydowała o strategicznej transformacji informatyki. Dzięki temu zyskała kilkuletnią przewagę nad pozostałymi polskimi grupami energetycznymi.

Roman Dudzik, dyrektor Centrum IT Energa SA (CIO Grupy ENERGA)

Transformacja IT obejmuje pięć obszarów: Organizacja, Usługi, Zakupy, Architektura, Projekty. Kluczowym założeniem było wykorzystanie w jak najwyższym stopniu istniejących struktur i kompetencji. Strategiczne zarządzanie informatyką przejmuje Centrum IT, ulokowane w Energa SA, za świadczenie usług IT dla Grupy odpowiedzialna jest zaś Energa Informatyka i Technologie (ITE). Każda ze spółek zachowała część własnej organizacji IT ukierunkowanej na obsługę jej systemów wyłącznych (technologicznych). Funkcje i działania IT zostały podzielone na strategiczne i operacyjne, a systemy na współdzielone i wyłączne dla części spółek - systemy technologiczne. Zmieniła się rola i obowiązki pracowników, a ich kompetencje oraz kwalifikacje będą rozwijane. Korzyści w wyniku realizacji programu "Transformacja IT" mają wynieść 48,3 mln zł w ciągu pięciu lat.

- W projekt Transformacji IT zaangażowani są członkowie zarządów spółek z Grupy Energa i ich pełnomocnicy IT - zaznacza Roman Dudzik, dyrektor Centrum IT Energa SA (CIO Grupy ENERGA), przewodniczący Rady Nadzorczej Energa ITE, członek rady programu "Transformacja IT". Dzięki przekonaniu top menedżmentu, w każdej ze spółek udało się przekazać zaangażowanie na niższe szczeble organizacji.

W kilku transzach

Biznesowa strategia Grupy Energa przekłada się na strategię wykorzystania informatyki od strony sposobu organizacji służb IT i wsparcia celów biznesowych poprzez informatyzację poszczególnych obszarów działania. Przyjęto, że informatyka powinna być, jak cała Grupa, zwarta, efektywna i innowacyjna. Pierwszy cel jest realizowany poprzez utworzenie spójnej, centralnie zarządzanej organizacji o jednolitym modelu usługowym. Drugi cel - efektywność - ma być osiągnięty dzięki: zdefiniowaniu i wdrożeniu procesów IT, monitorowaniu i optymalizacji efektywności kosztowej IT, zapewnieniu jakości usług IT zgodnie z wymaganiami oraz standaryzacji architektury IT. Cel trzeci, czyli innowacyjność, będzie osiągnięty poprzez zapewnienie elastyczności architektury IT, pozwalającej na wdrażanie nowych funkcjonalności oraz generowaniu i realizowaniu projektów IT tworzących wartość dla biznesu.

Transza pierwsza

Prace nad projektem transformacji IT rozpoczęły się pod koniec 2009 r. Do wsparcia zaproszono doradcę - firmę konsultingową Ernst and Young. Początkowo prace były poświęcone analizom stanu faktycznego i planowaniu działań oraz uszczegółowianiu koncepcji i strategii. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto wdrażanie zmian w organizacji IT. Ten etap został podzielony na trzy fazy - transze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200