Komputery a konwencje morskie

Przestrzeganie konwencji morskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska. Nie wszystkie statki stosują się do istniejących przepisów. Kontrole w portach, nawet jeżeli ujawniły przekroczenie prawa, były bezsilne już w pierwszym zagranicznym porcie, do którego zawinął nie przestrzegający konwencji statek.

Przestrzeganie konwencji morskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska. Nie wszystkie statki stosują się do istniejących przepisów. Kontrole w portach, nawet jeżeli ujawniły przekroczenie prawa, były bezsilne już w pierwszym zagranicznym porcie, do którego zawinął nie przestrzegający konwencji statek.

W 1985 r. dziewięć państw, na czele z Anglią i Francją zawarło porozumienie mające na celu nadzór nad statkami nie przestrzegającymi konwencji morskich. Memorandum Paryskie nakłada na stowarzyszone w nim państwa obowiązek kontroli co najmniej 25% statków zawijających do portów i przesyłania wyników kontroli do centrum komputerowego we Francji, gdzie istnieje baza danych, dostępna tylko dla członków Memorandum. Polska, jako jedyny kraj byłego bloku, jest członkiem tego stowarzyszenia. Nasi inspektorzy mogą więc, po podaniu zastrzeżonego hasła, otrzymać informacje z bazy danych, dotyczące statku wchodzącego do portu. Informacje te dotyczą czasu ostatnio przeprowadzonej kontroli, wykrytych niedociągnięć, oraz czy i w jakim stopniu zostały one usunięte.

Sieć SIRENAC zawiera informacje o 140 tys. statków i jest ciągle uzupełniana danymi o kolejnych inspekcjach i ich wynikach. Przyjęto, że kontrole przeprowadzane są na statkach obcych bander, statki polskie kontrolowane są przez obcych inspektorów.

Kontroli podlega obecnie sześć obowiązujących konwencji, z których najważniejsze to konwencja Solas - o bezpieczeństwie życia na morzu, Marpol - o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki, STCW - o wymaganiach kwalifikacyjnych marynarzy oraz ILO - o ochronie socjalnej marynarzy. Tej ostatniej konwencji Polska dotąd nie ratyfikowała.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200