Kompletna informacja o procesie

Należąca do amerykańskiego koncernu lotniczego Sikorsky spółka PZL Mielec musi działać według ściśle usystematyzowanych zasad. Mimo to mielecki zespół IT zachowuje sporą samodzielność.

FINALISTA KONKURSU: Przemysł

Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec

"Nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszej spółki bez IT. Trudno znaleźć w PZL Mielec obszary, które nie są powiązane z informatyką. Każdy proces w firmie - począwszy od projektowania, a skończywszy na sprzedaży wyrobu końcowego - jest odwzorowany w systemie IT".

PZL Mielec specjalizuje się w produkcji elementów do różnych statków powietrznych. W mieleckich zakładach montowane są również kompletne samoloty i śmigłowce, w tym jedna z wersji znanego na całym świecie śmigłowca Black Hawk.

Montaż śmigłowców Black Hawk wspierany jest przez system realizacji produkcji klasy MES (Manufacturing Execution System). Umieszczony przy każdym stanowisku roboczym ekran wyświetla plany i instrukcje montażowe, harmonogram prac oraz wykaz niezbędnych części wraz z ewentualnymi brakami materiałowymi. Dzięki wizualizacji w łatwy sposób można ocenić, jakie są odchylenia w postępie prac od przyjętego planu, co stanowi dodatkową motywację dla pracowników.

System MES ułatwia analizę przebiegu prac, śledzenie wszelkich niezgodności produkcyjnych, a także tworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej. To z kolei przekłada się na duże uporządkowanie procesu produkcji. Wdrożenie systemu pozwoliło na znaczne ograniczenie papierowej dokumentacji produkcyjnej, co skutkowało oszczędnościami finansowymi. Dodatkowo wyposażono go w rozbudowane narzędzia raportowania przebiegu produkcji z mechanizmami uszczegóławiania informacji (drill down), dostępne też w intranecie.

Funkcjonalność systemu ma być systematycznie rozszerzana na kolejne linie produkcyjne PZL Mielec. Firma notuje rocznie ok. 120 tys. USD oszczędności dzięki wykorzystaniu tego systemu.

Wiedza w portalu

Dariusz Nykiel, dyrektor informatyki i infrastruktury w PZL Mielec

"Jako IT zapewniamy firmie wsparcie, więc musimy bardzo dobrze rozumieć i słuchać naszych klientów. Pełniąc funkcję CIO, muszę przede wszystkim przewidywać szybko zmieniające się potrzeby biznesu".

Podnoszeniu efektywności działania służy korporacyjny system wspierający łańcuch dostaw, jakim jest portal dostawców. Pozwala on dostawcom na bezpośrednie pobranie zamówienia w formacie PDF, potwierdzanie dat i ilości dostaw. Przez przeglądarkę internetową dostawcy mają dostęp do kluczowych informacji związanych z zamówieniami, na których podstawie tworzą etykiety wysyłkowe z kodem kreskowym. Służy on do odbierania materiałów w PZL Mielec. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu portalu z modułem logistycznym SAP.

Aplikacja ta zintegrowana jest również z systemem jakościowym SSQS (Smart School Qualification Standards) umożliwiającym wykonanie odbioru jakościowego już u dostawcy, co w znacznym stopniu skraca czas przyjęcia towarów do magazynu. Na portalu zobaczyć można kluczowe wskaźniki jakościowe dostawcy, mierzone automatycznie w czasie rzeczywistym. Możliwe jest też generowanie szczegółowych raportów, zarówno przez PZL, jak i dostawców.

Największą korzyścią płynącą z wdrożenia portalu dostawców ma być ograniczenie zapasów gromadzonych w magazynach poprzez zastosowanie tzw. horyzontu dostaw. Pozwala on na lepsze planowanie terminów kolejnych dostaw. Rozwiązanie ma ułatwiać dostawcom osiągnięcie podstawowego celu, czyli 100% dostaw na czas, aby PZL Mielec mógł ten sam cel osiągnąć w stosunku do swoich klientów.

Miękkie funkcjonalności

W module SAP HR uruchomione zostało zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników. Specjalna aplikacja kliencka umożliwia przygotowanie planu szkoleń i śledzenie jego wykonania w trakcie roku, w tym realizacji budżetu. Przez porównanie wymagań dla danego stanowiska i posiadanych przez pracowników kompetencji można uzyskać informacje o niedoborach kwalifikacji pracowników i na tej podstawie zaplanować szkolenia. Bezpośrednio z systemu, za pomocą korespondencji seryjnej, można wysyłać do pracowników zaproszenia na szkolenia, a do ich przełożonych informacje na ten temat. Monitoring terminów ważności szkoleń wyeliminował ryzyko, że w spółce będzie pracować osoba z utraconymi uprawnieniami.

Co dalej

Plany rozwoju środowiska informatycznego zakładają: modernizację środowiska konstrukcyjnego, wdrożenie narzędzi pozwalających na dalszą optymalizację łańcucha dostaw, a także uruchomienie sieci VoIP i nowego centrum danych. Zapowiadane są też nowe narzędzia IT wspierające pracę pilotów, rozwiązania dla kontrolingu oraz system raportowania klasy .

Janusz Zakręcki, prezes firmy, podkreśla, że zespół IT wspiera potrzeby biznesu także na etapie koncepcji procesów. Dla zarządu liczy się przede wszystkim sprawność działania i łatwość dostępu do informacji. Kluczowe jest też dążenie do optymalizacji najważniejszych procesów biznesowych.


TOP 200