Komisja Europejska nie cofnie nam dotacji na IT

Do końca września 2012 r. dostaniemy od Komisji Europejskiej decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych projektów informatyzacji administracji i inwestycji firm.

3,3 mld zł

otrzymamy do roku 2015 na projekty w e-administracji dzięki odblokowaniu przez Komisję Europejską środków z 7. osi priorytetowej POIG.

Oznacza to, że Polska jeszcze w tym roku może uzyskać refundację wydatków poniesionych w ww. projektach. Przypomnijmy, w kwietniu 2012 r. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące realizacji części projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W konsekwencji czasowo wstrzymała refundację wydatków w ramach działania 4.5 (największe inwestycje przedsiębiorców) oraz 7. osi priorytetowej (projekty e-administracji). W ostatnich miesiącach projekty te były wprawdzie realizowane zgodnie z harmonogramami, ale poniesionych wydatków nie mogliśmy rozliczać z Komisją. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, finansowanie tych wydatków z budżetu wstrzymał też Minister Finansów.

Pracownicy Centrum Projektów Informatycznych (CPI) oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) otrzymywali jedynie 15% swoich pensji, czyli tyle, ile wynosi polski wkład do projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Mechanizm oceny projektów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w maju br. podczas spotkania ministra Michała Boniego z Johannesem Hahnem, unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej, przedstawiło plan naprawczy. Wprowadził on m.in. zmiany w kilku ważnych - z punktu widzenia wydatkowania zablokowanych środków unijnych - instytucjach publicznych: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) oraz, wymienionych już, CPI i CSIOZ. Plan w wersji uwzględniającej uwagi Komisji Europejskiej został przekazany stronie unijnej pod koniec lipca.

W ramach 7. osi priorytetowej POIG nad planem naprawy pracowały wspólnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Program naprawczy MAC zmierzał do umocnienia systemu zarządzania i kontroli projektów, w tym ścisłego współdziałania instytucji w zakresie prowadzonych kontroli, ostrzejszej weryfikacji wniosków o płatność, rozszerzenie zakresu monitorowania postępów poszczególnych wdrożeń. Elementem planu naprawczego było także powołanie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Ma on wzmocnić nadzór nad projektami teleinformatycznymi oraz ich koordynację. W posiedzeniach Komitetu mają brać udział przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jednocześnie wprowadzono mechanizm oceny każdego projektu, którego wartość przekracza 5 mln zł, przez pryzmat celowości, efektywności wydatkowanych środków finansowych, spójności i interoperacyjności z budowanymi systemami informatycznymi.

Mocniejsza kontrola

Wzmocniono także nadzór nad projektami realizowanymi przez CPI, oddając go w ręce Instytucji Wdrażającej (WWPE). Ustanowiono także Instytucję Pośredniczącą w samym MAC - Departament Funduszy Strukturalnych MAC.

Z kolei Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Finansów, sprawdziło stosowane w projektach procedury. Przeprowadziło też audyt konkursów, w których wyłaniane były inwestycje przedsiębiorców. Jego wyniki wskazują, że nabory w ramach działania 4.5 w POIG prowadzone były prawidłowo.

"Podjęte przez stronę polską działania pokazały, że system zarządzania i kontroli w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, a ewentualne nieprawidłowości są sprawnie wykrywane na poziomie krajowym. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że środki z budżetu europejskiego zostaną wydane niegospodarnie czy nieefektywnie. Po odblokowaniu płatności rozliczymy z Komisją Europejską co najmniej pół mld zł poniesionych wydatków" - poinformował MAC.

Zatrzymania i podejrzenia

Przypomnijmy, że problemy z informatyzacją polskiej administracji zaczęły się pod koniec października 2011 roku. Związane one były z zatrzymaniami i zarzutami korupcji dla byłych dyrektorów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród zatrzymanych w październiku ubiegłego roku był Andrzej M., radca z Komendy Głównej Policji i były dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Miał on przyjmować łapówki od przedstawicieli firm informatycznych, które realizowały projekty na zlecenie MSWiA. Oni także usłyszeli wtedy zarzuty wręczenia i obietnic wręczania łapówek. Mówiło się o łapówkach rzędu nawet 5 mln zł. Większość przetargów, którymi zajmował się podejrzany, było finansowanych z 7. i 8. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dlatego Komisja Europejska po raz kolejny pokazała, że potrafi zakręcić kurek z finansowaniem po aferach korupcyjnych. Tak się stało również w Bułgarii, która straciła fundusze z 8. osi POIG po tym, jak jej minister wziął łapówkę.


TOP 200