Komisja Europejska chce standaryzacji podejścia do cloud computing

Komisarze Unii Europejskiej nawołują do stworzenia spójnych zasad świadczenia usług w modelu cloud computing. We wrześniu opublikowano w dokumencie "Wyzwolenie potencjału cloud computing w Europie" unijne wytyczne dla zbudowania jednolitego standardu w zakresie umów SLA dla chmury obliczeniowej. Komisja Europejska zamierza także promować wykorzystanie modelu cloud w instytucjach publicznych.

Unijne wytyczne mają pomóc w popularyzacji usług opartych na i tworzeniu bezpiecznych, kompatybilnych środowisk obliczeniowych. Zwiększenie skali wykorzystania środowisk cloud computing ma przekładać się na europejską gospodarkę. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w 80% firm wdrożenie rozwiązań oferowanych w chmurze obliczeniowej może przynieść oszczędności kosztów na poziomie nawet 20%. "Potrzebny jest zestaw standardów i certyfikatów, który pozwoliłby w jednoznaczny sposób potwierdzić, że świadczone usługi są prowadzone w sposób bezpieczny dla użytkowników zarówno na poziomie dostępności, jak i otwartości środowiska cloud computing" - czytamy w oświadczeniu przedstawicieli KE.

Przedstawiciele Komisji przyznają, że dynamiczny rozwój rynku usług cloud utrudnia budowanie jednego spójnego standardu. Wytyczne zostaną przygotowane pod kątem wszystkich działających na terenie państw UE dostawców usług opartych na modelu cloud computing. Zastosowanie się do wytycznych nie będzie obligatoryjne.

Zobacz również:

Podobne wytyczne opracował amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii. Nad stworzeniem standardów sprzyjających otwartości i interoperacyjności usług chmurowych pracuje Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

Komisja Europejska zamierza promować wykorzystanie środowisk cloud computing w instytucjach publicznych. Działania mają być ukierunkowane na chmury obliczeniowe wykorzystujące otwarte standardy. "Za sprawą skali i zakresu działania europejskie instytucje publiczne powinny odgrywać kluczową rolę w budowaniu zaufania do usług cloud computing" - podaje komunikat Komisji. Ujednoliceniu kontraktów związanych z usługami w chmurze sprzyjać mają planowane zmiany w zakresie Jednolitego Europejskiego Prawa Sprzedaży. Planowane jest przyspieszenie prac nad unijnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w zastosowaniach związanych z modelem cloud.


TOP 200