Komfort pisania w Javie

JBuilder 4.0 firmy Borland/Inprise znacznie usprawnia tworzenie aplikacji w języku Java.

JBuilder 4.0 firmy Borland/Inprise znacznie usprawnia tworzenie aplikacji w języku Java.

Czwarta wersja pakietu RAD firmy Borland/Inprise w pełni wspiera standard Java 2. Inaczej niż w przypadku poprzednich wersji, kupując JBuilder 4.0 (JB) otrzymujemy pakiet dostosowany do Windows, Linuxa i Solarisa.

Wygodne kodowanie

JBuilder 4.0 należy do tzw. two-way tools. Programista graficznie projektuje wygląd aplikacji i przeciągając ikony dodaje kolejne komponenty. Następnie może ręcznie modyfikować tworzony kod.

Jest to bardzo wygodne środowisko. Wszelkiego rodzaju kreatory nie opracowują pełnej aplikacji czy olbrzymich "szkieletów", które następnie programista pracowicie wypełnia kodem. Zamiast tego JB zawiera wiele drobnych narzędzi, które pozwalają tworzyć np. klasę dostępu do danych opartą na konkretnym zapytaniu SQL, czy interfejs EJB, implementujący określone metody. Warto poświęcić trochę czasu na dokładne zapoznanie się z JB, by móc efektywnie pracować w tym środowisku.

W wersji 4.0 znacznie rozszerzono tzw. OpenTools API. Można tworzyć własne servlety, które posłużą do rozszerzenia standardowego IDE. Można zmieniać rolę skrótów klawiszowych, wygląd interfejsu, dodawać własne kreatory czy narzędzia, które będą analizować kod i tworzyć standardowe fragmenty aplikacji. W wersji Enterprise dostępne jest środowisko graficzne wykorzystujące darmowy pakiet do kontroli wersji (CVS). Przy użyciu OpenTools API programiści Borlanda stworzyli bardzo wygodne narzędzie do pracy zespołowej.

Pakiet doskonale współpracuje z narzędziem do tworzenia dokumentacji projektów w Javie - JavaDoc. Na widocznej zakładce programista ma dostęp do opisu elementów projektu. Ponadto specjalny StructuredInsight ułatwia poruszanie się po wszystkich składowych projektu, w tym po plikach HTML i XML. JB 4.0 zawiera prosty, ale wygodny edytor XML/HTML, prezentujący strukturę dokumentu.

W JB 4.0 znacznie rozbudowano pomoc. Interfejs obsługujący wyświetlanie plików pomocy jest oparty na Javie. Łatwo odnajduje się odpowiedzi na pytania. Zapoznanie się z dokumentacją wystarcza do opanowania podstaw programowania w JB 4.0.

Śledzenie aplikacji

Borland wprowadził bardzo ciekawą koncepcję, ułatwiającą tworzenie aplikacji dostosowanych do różnych JDK - JDK Switching. Dzięki temu mechanizmowi można określić, z jakich bibliotek korzysta się w danym projekcie. Tym samym można ustawić oddzielne środowisko dla JDK 1.2, JDK 1.1 czy np. dla komputera naręcznego Palm.

W projektach JB 4.0 umożliwia pracę z tzw. pakietami, które grupują pewne elementy programu w większe jednostki. Pakiety mogą być dowolnie zagnieżdżone, dzielone pomiędzy kilka projektów itp. Upraszcza to także instalowanie aplikacji rozproszonych, wykorzystujących komponenty EJB.

Nowy kreator pozwala bardzo szybko przekształcić "sztywno zakodowane" łańcuchy z kodu programu na specjalne odwołania do tzw. resource bundels. Umożliwia to szybkie tworzenie aplikacji z interfejsem w różnych językach. Warto dodać, że jeden z przykładów w JB 4.0 ma także interfejs w języku polskim.

Debugger pozwala na równoczesne śledzenie wielu procesów - dla każdego można m.in. ustawiać niezależnie pułapki. Specjalny log przechowuje wartości śledzonych wyrażeń.

Debugger można konfigurować, tworząc własne "sesje", gdzie określany jest np. układ okien. Można jednym kliknięciem spowodować, by program działał do końca kodu danej metody, a następnie, by jego wykonanie zostało wstrzymane. Bardzo upraszcza to śledzenie wykonania kodu krok po kroku. Niestety, podczas śledzenia wyłączona jest maszyna HotSpot, co sprawia, że trzeba czekać nawet kilka minut, zanim po kompilacji programu uruchomi się sesja debuggera.

Praca z bazami

Ułatwiono też programowanie baz danych. Specjalne komponenty (lista wartości, pola edycyjne czy siatki) mogą automatycznie dołączać do źródła danych i wypełniać swoją zawartość zgodnie z tym, co jest przechowywane w bazie danych. Napisano nawet mechanizmy, pozwalające w kilku krokach zaprezentować relację typu: jeden do wielu.

Do JBuilder 4.0 dołączono licencję JDataStore. Jest to opracowana przez Borlanda baza danych, napisana w języku Java. JDataStore jest zgodna ze standardem SQL-92. Dzięki temu można pisać uniwersalne aplikacje bazodanowe, działające wszędzie tak samo.

JDataStore nie jest zbyt szybką działającą bazą. Dobrze sprawdza się jako pomocnicze repozytorium dla programu. Ma wbudowane mechanizmy do wymiany danych z dowolnym źródłem JDBC. Możliwy jest zarówno szybki import/eksport, jak i bardziej zaawansowane mechanizmy replikacji. Niestety, motor JDataStore musi być zakupiony dodatkowo - licencja na jedno stanowisko kosztuje ok. 100 lub 2500 USD za każdy procesor serwera, bez limitu połączeń. Na JDataStore opiera się większość przykładów bazodanowych dostarczanych z JBuilder 4.0.

Rozproszenie

JB 4.0 zawiera narzędzia pozwalające stosunkowo łatwo tworzyć aplikacje rozproszone. W EJBExpress kilkoma kliknięciami może zdefiniować komponenty Enterprise Java Beans. Programista wybiera, czy tworzone "ziarnko" ma być zgodne z EJB 1.1 czy z najnowszym EJB 2.0 (J2EE). Łatwo również definiuje się zależności pomiędzy EJB i tworzy instalację dla całej grupy komponentów.

JBuilder pozwala wybrać serwery aplikacyjne, na których EJB ma być tes-towany czy instalowany (dostępne są Inprise Application Server i WebLogic 5.1). Testowanie EJB w znacznym stopniu ułatwia kreator, który tworzy testowych klientów wywołujących określone metody z opracowanego "ziarenka".

Podobnie dzieje się, gdy programista tworzy obiekty CORBA. JB 4.0 zawiera wiele kreatorów, przekształcających interfejs w Javie na odpowiedni plik IDL (definicja interfejsu CORBA). Dostępne są wizualne narzędzia do tworzenia interfejsów i aplikacji klienckich. JB 4.0 w pełni wspiera standard CORBA 2.3, z pewnymi elementami CORBA 3.0. Standardowo w CORBA łatwo można przekazywać typy proste, dlatego nowe narzędzie Borlanda zawiera specjalny OBV przekazujący nawet złożone struktury. Dostępne są predefiniowane konfiguracje dla OrbixWeb i VisiBroker; samodzielnie można dodać inny serwer aplikacyjny.

Wykorzystując JB 4.0, można tworzyć servlety i JSP (Java Server Pages). Do tego celu stosowany jest motor Tomcat 3.1 (referencyjna implementacja JSP 1.1 i Servlet 2.2). Programista może śledzić zarówno strony JSP, jak i servlety, nie opuszczając środowiska JB 4.0.

Borland wprowadził silne wsparcie dla XML. Za pomocą kreatora tworzy się servlet, który odczytany zbiór danych przekształci automatycznie w odpowiedni dokument XML i przekaże go klientowi.

Wymagania i koszt

Do wygodnej pracy potrzebny jest szybki komputer. Można pracować już na Pentium II 266 z 128 MB RAM. Większa ilość pamięci operacyjnej bardzo przyspiesza działanie środowiska IDE. Tworzenie kodu jest bardzo szybkie - kompilator JB należy do jednych z szybszych na rynku.

Do wersji Enterprise dołączono Inprise Application Server 4.1 i VisiBroker 4.1 dla Javy (licencje developerskie). JBuilder 4.0 w wersji Foundation kosztuje tylko 60 USD, Professional - 1095 USD, a Enterprise - 3 tys. USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200