Komentarz do prawa autorskiego (komputerowego)

Ledwie nowe prawo autorskie zdążyło wejść w życie, gdy Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ wydała książkę, która śmiało może uchodzić za jego komentarz w zakresie ochrony oprogramowania komputerowego w Polsce.

Ledwie nowe prawo autorskie zdążyło wejść w życie, gdy Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ wydała książkę, która śmiało może uchodzić za jego komentarz w zakresie ochrony oprogramowania komputerowego w Polsce.

Z uwagi na szeroki przedmiot rozważań omówione w niej zostały jedynie te zagadnienia, które łączą się ściśle z ochroną programów komputerowych. Jednocześnie pominięto omówienie ustaw: o wynalazczości, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o znakach towarowych i o ochronie topografii układów scalonych, mimo że wszystkie one mogą równolegle znaleźć zastosowanie w dochodzeniu ochrony przed naruszeniem.

Na szczególną uwagę zasługują te rozważania, które dotyczą uprawnień przysługujących: producentowi oprogramowania, jego twórcy oraz użytkownikowi. Celem ustawy było pogodzenie sprzecznych interesów tych trzech grup. Nie mniej ciekawe jest omówienie najnowszych środków prawnych umożliwiających skuteczną walkę z piractwem komputerowym.

Autorka książki nie stawiała sobie za cel dokonania analizy porównawczej z ustawodawstwem zachodnim, chociaż często odwołuje się do do przepisów, literatury i orzecznictwa zagranicznego i na tym tle omawia wykładnię prawa polskiego.

Książka może być przydatna nie tylko informatykom, ale także osobom bez technicznego wykształcenia, zwłaszcza prawnikom, pracownikom organów ścigania i wymierzania prawa oraz najszerzej pojętej grupie producentów programów komputerowych oraz ich użytkowników. Zamierzenie to wymusiło zamieszczenie podstawowych wyjaśnień zarówno z informatyki ("komputery dla nie-technika"), jak i z dziedziny prawa ("normy prawne dla nie-prawnika"). Dobrze się stało, że tak pożyteczna książka jest już dostępna na rynku.

Na końcu książki przytoczono pełny tekst obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Małgorzata Byrska: Ochrona programu komputerowego w nowym prawie autorskim. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994, str. 155.


TOP 200