Kolejny wyścig

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wybierze firmę doradczą, która zorganizuje przetarg na system CEPiK. Będzie także nadzorować wykonanie projektu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wybierze firmę doradczą, która zorganizuje przetarg na system CEPiK. Będzie także nadzorować wykonanie projektu.

Według zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), do końca września br. zostanie wybrana firma doradcza, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Prawdopodobnie będzie to jedna z firm tzw. Wielkiej Piątki.

Będzie ona także odpowiedzialna za wybór dostawcy systemu CEPiK oraz nadzór nad wykonaniem projektu. "Chcemy dzięki temu uniknąć posądzenia o korupcję" - mówią przedstawi-ciele MSWiA. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kwota, jaką firma doradcza otrzyma w ramach wynagrodzenia, wyniesie ok. 2 mln zł. Przedstawiciele resortu administracji i spraw wewnętrznych nie chcieli jednak potwierdzić tej informacji.

Projekt w przyszłym roku

Firma lub konsorcjum, która stworzy system CEPiK, ma zostać wybrana do końca tego roku. Projekt rozpocząłby się więc najwcześniej na początku 2001 r. Uruchomienie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym, musi nastąpić nie później niż 1 stycznia 2004 r.

Zdaniem przedstawicieli kilku konsorcjów, które zamierzają uczestniczyć w przetargu, stworzenie aplikacji nie nastręcza problemów i powinno zająć 9-12 miesięcy. Bardziej skomplikowane będzie czyszczenie danych z Wojewódzkich Ewidencji Pojazdów (WEP) i wprowadzanie ich do systemu centralnego. Koszt uruchomienia systemu CEPiK szacują oni na 100-130 mln zł, podczas gdy stworzenie aplikacji jedynie na 30-50 mln zł.

Wcześniej, w celu zmniejszenia kosztów projektu, MSWiA zamierzało wykorzystać - jako platformę dla systemu CEPiK - już pracujący w ministerstwie komputer mainframe. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w MSWiA w czerwcu br. skłaniali się także do wykorzystania przeglądarki internetowej jako interfejsu po stronie klienckiej. Chcieli, opierając się na rozbudowywanej właśnie sieci PESEL NET, stworzyć rządowy intranet wykorzystując do wymiany danych protokół IP. Zakończenie modernizacji PESEL NET planowane jest na 2002 r.

Mimo obecnych planów związanych z budową systemu CEPiK, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadal nie uporało się z bałaganem w Wojewódzkich Ewidencjach Pojazdów. Choć w maju br. takie obietnice składano, nie podpisano z wojewodami umów na ich prowadzenie. Nie przekazano im także pieniędzy za aktualizację baz WEP. Zgodnie z wytycznymi resortu, od przyszłego roku te wydatki wojewoda ma uwzględnić już w swoim budżecie. Resort deklaruje jedynie zwrot funduszy za rok bieżący. Wojewódzkie ośrodki informatyki mają wysłać do MSWiA stosowne faktury. Przedstawiciele WEP starają się także uporządkować bazy danych po tym, jak powiaty odmówiły w ub.r. przesyłania aktualnych danych.

Informatyka w statucie

Do końca roku ma się zmienić struktura organizacyjna MSWiA. W styczniu 1997 r. powołano do życia w tym ministerstwie jeden departament (obecnie Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych). Powstał on na bazie zlikwidowanego Biura Informatyki Urzędu Rady Ministrów oraz dwóch departamentów resortu spraw wewnętrznych i administracji - łączności i informatyki oraz PESEL. W przyszłym roku zostanie on prawdopodobnie ponownie podzielony. 1 stycznia 2001 r. z MSWiA zo- stanie bowiem wyodrębniony Głów- ny Urząd Administracji Publicznej (GUAP). Ministerstwo natomiast zmieni nazwę na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW).

Stosowna ustawa trafiła już do Sejmu. GUAP ma być "organem właściwym w sprawach administracji publicznej". Prezes Urzędu będzie się zajmować głównie opracowywaniem strategii działań rządu w zakresie administracji publicznej. Do jego obowiązków ma należeć m.in. "podejmowanie działań mających na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu informacji w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w szczególności po- przez standaryzację systemów informatycznych".

Departament działający obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmuje się m.in. rozbudową rządowej sieci PESEL NET, prowadzeniem rejestru PESEL, a w przyszłości także CEPiK i unijnego Systemu Informacji Schengen. Koordynuje także wydawanie nowych dowodów osobistych i paszportów.

Zmiany w resorcie

Jednocześnie w MSWiA następują zmiany kadrowe. Ignacy Pardyka, dyrektor Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych, i jego zastępca Marek Zieliński złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Nowym dyrektorem informa- tyki w resorcie zostanie prawdopodobnie na początku października br. Jerzy Michna. Obecnie pełni on funkcję p.o. zastępcy dyrektora. Ignacy Pardyka był dyrektorem departamentu od 1999 r. Ostatnio był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie przetargu na system CEPiK.


TOP 200