Kody w magazynie i hali

Integracja pakietu ERP z systemem kodów kreskowych usprawniła proces produkcji i dystrybucji w GKN Automotive w Oleśnicy.

Integracja pakietu ERP z systemem kodów kreskowych usprawniła proces produkcji i dystrybucji w GKN Automotive w Oleśnicy.

Cały proces produkcji i dostaw w GKN Automotive Polska odbywa się w ścisłym, właściwym branży motoryzacyjnej, reżimie jakościowym. Najwięksi kontrahenci GKN, tacy jak Fiat i General Motors, oczekują od dostawców niezawodności dostaw na poziomie sięgającym 100%.

Kiedy w 2001 r. zarząd GKN Automotive Polska podejmował decyzję o zastąpieniu używanego do tej pory pakietu wspomagającego zarządzanie Teta_C nowym Teta_2000 i wdrożeniu nowych modułów Teta_Produkcja i Teta_Logistyka, firma produkowała zaledwie kilkanaście produktów, głównie półosi i przegubów homokinetycznych do różnego rodzaju aut. W trakcie realizacji projektu liczba podzespołów wytwarzanych w oleśnickim zakładzie przekroczyła 100! Skokowy wzrost asortymentu pozostał praktycznie niezauważony przez pracowników magazynów. "Sposób ich pracy uległ poważnym zmianom, jednak nie do końca zdają oni sobie sprawę z tego, jaka rewolucja czekałaby magazyn, gdybyśmy nie wdrożyli nowego systemu" - mówi Grzegorz Łącki, jeden z wdrożeniowców i administrator Teta_2000 w GKN Automotive Polska.

Kody na zapleczu

Kody w magazynie i hali

Grzegorz Łącki administrator systemu Teta_2000 w GKN Automotive Polska

Jedną z istotnych zmian, które nastąpiły w trakcie implementacji nowego systemu zintegrowanego było wdrożenie na szeroką skalę systemu kodów kreskowych. Dotychczas kody stosowano jedynie przy spedycji towarów do kontrahentów. Każda przesyłka była opatrzona etykietą z kodem, w którym zapisywano asortyment dostarczanych towarów.

Wdrożenie pakietu Teta_2000 stało się niejako pretekstem do przeniesienia kodów kreskowych do magazynów i na halę produkcyjną. Rozwiązanie wcześniej używane przy obsłudze spedycji było systemem całkowicie odrębnym, dostarczonym przez niewielką firmę specjalizującą się w kodach kreskowych. Rozszerzenie zakresu stosowania kodów wymusiło zakup nowego rozwiązania. Stacjonarne terminale WellyAllyn (tj. czytniki kodów kreskowych podłączone na stałe do stacji) i przenośne czytniki Dolphin zostały dostarczone przez krakowską spółkę SKK.

Dzięki integracji systemu do zarządzania kodami kreskowymi z modułami logistycznym i produkcyjnym Teta_2000 pracownicy wyposażeni w przenośne terminale z czytnikami otrzymują bezpośrednio informację o codziennych zamówieniach. Sczytując kody z etykiet na opakowaniach, wprowadzają dane do systemu magazynowego. Zwrotnie system wystawia dokumenty obrotowe wraz z propozycją rozmieszczenia materiałów, zgodnie z ustalonymi wcześniej algorytmami. Gdy miejsce składowania jest z jakichś powodów różne od przypisanego przez system, pracownik magazynu może za pomocą czytnika wprowadzić dane o zmianie położenia towaru. Wystarczy, że sczyta kod przypisany każdej półce w magazynie wysokiego składowania.

Dane o rozlokowaniu towarów są podstawą do wystawienia dokumentu o przyjęciu towarów do magazynu. Magazynier wybiera na swoim terminalu odpowiednią opcję i odznacza poszczególne pozycje. Sczytując dane z kodów naklejonych w poszczególnych częściach magazynu, pracownik potwierdza rozlokowanie towaru, odsyła pliki do systemu i zatwierdza dokumenty.

Produkcja na kreskę

System kodów kreskowych jest również wykorzystywany w halach produkcyjnych. Proces produkcji jest oparty na założeniach tzw. lean manufacturing i just in time, zakładającego dostarczanie dokładnie takiej liczby materiałów, jaka jest potrzebna w konkretnym momencie. W procesie zastosowanie znalazły karty Kanban (pionierem tego podejścia była Toyota). Karty pełnią równocześnie funkcję zleceń dla warsztatów produkcyjnych i opisują wytworzone podzespoły. Za pomocą kart jest planowane i rejestrowane uruchomienie i zakończenie produkcji oraz ewidencja zużywanych składników.

Wszystkie karty mają etykietę z kodem kreskowym. Każda wprowadzona do systemu karta Kanban stanowi podstawę do rejestracji zdarzeń z nią związanych. Najpierw planiści tworzą i aktywują karty, które następnie są umieszczane na tablicy. Pracownik z działu produkcji pobiera ją, czytnikiem odczytuje zlecenie i rozpoczyna proces produkcji. To inicjuje w systemie proces pobrania materiałów i półproduktów, a także utworzenia dokumentów RW. System generuje komunikat wydania do magazyn materiałów, znajdujących się w hali produkcyjnej. Wypełnienie pojemnika produktami i zakończenie produkcji jest sygnalizowane przez pracownika, który wprowadza dane z poziomu terminalu.

System automatycznie wystawia dokumenty PW (przyjęcie wewnętrzne) i udostępnia pojemnik do zużycia w kolejnym etapie procesu produkcyjnego lub do wysyłki, jeśli dotyczy wyrobu gotowego. Po opróżnieniu pojemnika karta zostaje zamknięta i zdezaktywowana.

Wdrożenie systemu pozwoliło na automatyzację realizacji zleceń. Wyeliminowało błędy przy wydawaniu i przyjmowaniu materiałów oraz gotowych produktów. "Wprowadzenie kodów kreskowych stabilizuje cały system" - mówi Grzegorz Łącki. Przed implementacją systemu zintegrowanego zdarzały się rozbieżności pomiędzy faktycznymi operacjami magazynowymi a ich ewidencją w systemie. "W sytuacji, gdy procesem zarządza pakiet zintegrowany z systemem kodów kreskowych, który generuje potrzebne dokumenty dokładnie w chwili dostarczenia materiałów i towaru, i nie dopuszcza do pomyłki, takie przypadki nie mają prawa się zdarzyć" - stwierdza Grzegorz Łącki. Całkowita automatyzacja stanowi poważne ułatwienie również w sytuacji, gdy część kontrahentów wymaga dokumentów w specyficznym dla nich formacie.

Prosta integracja

Wymiana danych pomiędzy systemem ERP i aplikacją do zarządzania kodem kreskowym opiera się na plikach tekstowych. Dzięki ograniczeniu liczby danych dotyczących towarów w magazynie udało się rozwiązać z pozoru trywialny, jednak bardzo istotny problem funkcjonalny, jakim są niewielkie rozmiary ekranu terminalu do odczytu kodów kreskowych.

Danych pochodzących z pakietu Teta_2000 jest zazwyczaj na tyle dużo, że nie mieściłyby się na ekranie terminalu, co przy utrudnionej nawigacji mogłoby powodować problemy. W przypadku GKN Automotive ilość danych pobieranych z systemu magazynowego sprowadzono do niezbędnego minimum - indeksów towarowych, liczby towarów, kodu dostawcy i lokalizacji. Oprogramowanie czytników jest oparte na uproszczonej wersji MS DOS.


TOP 200