Kilometr po kilometrze

Informatyzacja administracji publicznej w naszym kraju odbywa się w sposób rozproszony i zapewne powolny, ale ciągły.

Informatyzacja administracji publicznej w naszym kraju odbywa się w sposób rozproszony i zapewne powolny, ale ciągły.

Kilometr po kilometrze

Projekty zaakceptowane przez zarządy województw w programach działania 1.5 ZPORR na lata 2004-2006

O potencjale rozwojowym rynku w danej dziedzinie lub sektorze gospodarki decyduje w głównej mierze ilość środków, które mogą być zaangażowane w realizację przedsięwzięć, usług i inwestycji. W przypadku branży IT obsługującej sektor publiczny decydujące znaczenie będą miały w najbliższych latach środki z funduszy europejskich. Bez ich udziału trudno wyobrazić sobie realizację nie tylko największych i najważniejszych projektów z zakresu informatyzacji państwa, ale także wielu mniejszych, chociaż równie ważnych, inicjatyw o charakterze lokalnym.

Jak duży potencjał rozwojowy rynku IT mogą wyzwolić fundusze strukturalne będące od 2004 r. w dyspozycji polskiej administracji? W latach 2007-2013 na realizację projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i tworzeniem elektronicznej administracji w Polsce będzie przeznaczone ogółem co najmniej 4,2 mld euro. Prawie sześć razy więcej niż nasz kraj miał do dyspozycji w latach 2004-2006. Dużo to czy mało? Można o tym dyskutować. Nie wartości bezwzględne wydają się tu jednak najważniejsze. Najważniejsza jest umiejętność efektywnego wykorzystania, skutecznego zagospodarowania tych środków. A z tym, jak wiadomo, u nas bywa różnie.

4,2 mld euro

z funduszy europejskich będzie przeznaczone ogółem w latach 2007-2013 na realizację projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

"Rolę «apolitycznego» urzędnika musi wreszcie przejąć skuteczny, fachowy i proaktywny menedżer publiczny. Inaczej administracja publiczna będzie wciąż grzeszyła w informatyzacji pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, nieumiarkowaniem, gniewem i lenistwem" - pisał niedawno na stronach naszego centrum wiedzy IT w administracji Mirosław Liński (publicstandard.pl/news/120562.html). Proces transformacji polskiej kadry urzędniczej w korpus dysponujących odpowiednią wiedzą i umiejętnościami menedżerów publicznych jest z pewnością nieuchronny. Z pewnością również nie będzie krótkotrwały. Projekty informatyczne w sektorze publicznym będą musiały siłą rzeczy być realizowane istniejącymi siłami.

Przedstawiciele administracji publicznej w naszym kraju mimo wszystko jednak cały czas się uczą i rozwijają. Gdyby nie nieuchronne dzisiaj w naszym kraju uwikłania polityczne pracy w urzędach, w wielu wypadkach można by już mówić o dosyć licznej, fachowej kadrze urzędniczej znającej problemy związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych i rozumiejącej je, szczególnie w administracji samorządowej. To dobrze rokuje dla realizacji przyszłych projektów IT zaplanowanych do sfinansowania z funduszy europejskich.

Projekty ICT o znaczeniu ogólnokrajowym przewidziane na lata 2007-2013
 • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – 200 mln euro (przewidywany czas realizacji 2007–2010, instytucja odpowiedzialna – Ministerstwo Zdrowia)
 • PL-ID – polska ID Karta – 110 mln euro (2008–2013, MSWiA)
 • e-Podatki – 45 mln euro (2008–2012, Ministerstwo Finansów)
 • e-PUAP 2 – 42 mln euro (2007–2010, MSWiA)
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych – 40 mln euro (2007–2013, MF)
 • Rozwój systemów informatycznych ZUS w kierunku zwiększania bezpieczeństwa ich funkcjonowania – 40 mln euro (2008–2010, ZUS)
 • Platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS – 30 mln euro (2008–2011, ZUS)
 • e-Deklaracje 2 – 27 mln euro (2007–2009, MF)
 • Geoportal – 25 mln euro (2008–2012, GUGiK)
 • Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację rządową i samorządową – 20 mln euro (2007–2013, MZ)
 • Projekty związane z organizacją i administrowaniem systemami informacji publicznej (w tym informacji prawnej związanej z ochroną zdrowia) oraz udostępnianiem informacji wielojęzycznej dotyczącej norm europejskich w informatyce; projekty związane z usprawnianiem i integracją systemów informatycznych w ochronie zdrowia – 20 mln euro (2007–2013, MZ)
 • Elektroniczna platforma konsultacyjna usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalizowanych – 18 mln euro (2007–2013, MZ)
 • Budowa platformy komunikacji MSP i osób z obszaru wsparcia społecznego niepełnosprawni, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych) – 17,5 mln euro (2007–2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
 • Platforma udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – 15 mln euro (2007–2013, MZ)
 • Budowa platformy elektronicznej e-Biznes, integrującej dostęp przedsiębiorstw (głównie z sektora MSP) do usług, standardów i informacji o charakterze publicznym wg zasady oraz wspierającej rozwój e-Gospodarki w Polsce – 15 mln euro (2007–2013, Ministerstwo Gospodarki)
 • Jednolity system informacji na rzecz EURO 2012 – 15 mln euro (2007–2011, miasta organizujące mecze)
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

W sieci lokalnych inicjatyw

Kilometr po kilometrze

Wartość i liczba przetargów w 2007 r. wg zamawiających

Wśród przedstawicieli sektora publicznego w naszym kraju istnieje coraz większa świadomość potrzeby inwestowania w techniki informacyjne i realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Świadczy o tym chociażby wypunktowanie priorytetów związanych z tym obszarem we wszystkich niemalże regionalnych programach operacyjnych, jak też liczna obecność projektów i zadań z tego zakresu w ogólnokrajowych programach operacyjnych, takich jak: Innowacyjna gospodarka, Kapitał ludzki czy Rozwój Polski Wschodniej.

Z drugiej strony, dotychczasowe działania i inicjatywy w zakresie informatyzacji państwa doprowadziły do takiego nasycenia sektora publicznego w rozwiązania IT, że została osiągnięta pewna masa krytyczna. Dzisiaj już nikt rozsądny nie będzie kwestionował potrzeby inwestowania w projekty IT w administracji. Obserwacja efektów działających już systemów powoduje wśród samych urzędników potrzebę korzystania z kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Większym problemem wydaje się obecnie raczej brak świadomości wyzwań XXI wieku wśród wielu polityków.

Stosowanie IT w pracy urzędów wymusza w coraz większym zakresie także sytuacja w otoczeniu administracji. Jest i będzie coraz większa presja chociażby na stosowanie elektronicznych środków komunikacji i usług ze strony przedsiębiorców i młodego pokolenia Polaków. Jest faktem, że tak jak nikt już dzisiaj nie myśli o tworzeniu nowoczesnego transportu w oparciu o konne furmanki, tak nikt też nie buduje wizji nowoczesnej administracji w naszym kraju w oparciu o maszynę do pisania. Pozostaje kwestia umiejscowienia IT w hierarchii potrzeb konkretnych urzędów i instytucji oraz kwestia skuteczności realizacji projektów IT.


TOP 200