Kilogram oprogramowania proszę

Podczas tworzenia aplikacji na zamówienie ścierają się potrzeby biznesu oraz koszty i czas. Pogodzenie tych skrajnych biegunów wymaga trzeźwego kompromisu pomiędzy własnymi oczekiwaniami a możliwościami dostawcy. Wymaga to też bardzo bliskiej współpracy.

Kilogram oprogramowania proszę

W przypadku projektów tworzenia aplikacji na zamówienie rola dostawcy nie sprowadza się tylko do funkcji wykonawczej. Do niego należy bowiem również zorganizowanie całego procesu, zebranie wymagań funkcjonalnych, oszacowanie kosztów, zaplanowanie harmonogramu i ustalenie warunków współpracy. Współpraca taka to partnerstwo - im bliższe, tym lepiej. Podejście do projektowania aplikacji na zamówienie wymaga bowiem szczegółowych ustaleń przed i bliskiej współpracy podczas realizacji projektu.

Po pierwsze biznes

Proces tworzenia aplikacji na zamówienie jest w całości podporządkowany biznesowi strony zamawiającej. Dotyczy to zarówno potrzeb, które ma zaspokajać oprogramowanie, jak również możliwości finansowych i terminowych. Na samym początku konieczne jest jasne określenie warunków współpracy, warunków odbioru produktu oraz kwestii związanych z ewentualnymi zmianami pojawiającymi się w trakcie prac.

Kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu ma ustalenie celów biznesowych i wymagań technicznych. Technicznie prace dostawca rozpoczyna od zbierania wymagań funkcjonalnych, które odpowiednio zdefiniowane są punktem wyjścia do dalszych prac. Gromadzenie wymagań i informacji o zależnościach pomiędzy procesami biznesowymi często w bardzo nieznacznym stopniu różni się od analizy towarzyszącej projektom wdrożeniowym. Rolą wykonawcy oprogramowania na tym etapie jest zbudowanie mapy wszystkich procesów, które mają jakikolwiek związek z przyszłą funkcjonalnością planowanej aplikacji. Bardzo rzadko zdarza się, że rozwiązanie dotyczy tylko jednej domeny biznesu. Konieczna jest duża otwartość umysłu pozwalająca dobrze poznać zależności procesów biznesowych. Przydaje się również sprawdzenie, że obie strony w ten sam sposób rozumieją zadeklarowane wymagania.

Ważnym elementem etapu definicji wymagań funkcjonalnych jest opisanie planowanego interfejsu obsługi. Na tym etapie niezbędna jest współpraca z przyszłymi użytkownikami aplikacji. Praktyka pokazuje bowiem, że warto im zawczasu przedstawić rolę tworzonej aplikacji oraz jej wpływ na organizację pracy. Kluczem do sukcesu jest również odpowiednia organizacja komunikacji i podział władzy. Po sporządzeniu wstępnej dokumentacji projektowej przychodzi kolej na uzgodnienia dotyczące budowy tworzonego oprogramowania. Rolą dostawcy jest zaproponowanie optymalnej architektury rozwiązania i sugerowanej metodyki realizacji projektu. Od niego zależy cały dalszy przebieg projektu, włącznie z jego efektami.


TOP 200